În această zi se face şi pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Metodie, episcopul Patarelor – Profeţia acestui sfânt pentru zilele din urmă

În această lună în ziua a douăzecea, pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Metodie, episcopul Patarelor. 

Metodie, episcopul Patarelor

Metodie, episcopul PatarelorAcest fericit dăruit fiind de mic lui Dumnezeu, a devenit vas dumnezeiesc şi primitor al Sfântului Duh. După aceea, luând cu alegerea de Dumnezeu din dumnezeiescul har preoţia şi arhieria, păstorea bine şi cu plăcere dumnezeiasca turmă ce i s-a încredinţat, luând asupra lui grija Bisericii şi luminând poporul cu cuvinte dulci şi îndurătoare.

Deci văzând că se înmulţesc cei ce sprijină înşelarea lui Origen, ca un bun pastor, a ars-o cu foc dumnezeiesc, micşorând toată ceata şi negura cu înţelepciunea cuvintelor sale şi cu Dumnezeiescul har. Iar fulgerul cuvintelor sale şi trâmbiţa cunoştinţei sale au răsunat peste toată lumea; pentru aceea neputând răbda vrăjmaşul îndrăznirea şi împotrivirea marelui acestuia, şi-a întrarmat slugile sale ca să-l omoare. Iar cel ce şi mai înainte de mucenicie era îmbrăcat cu moarte purtătoare de viaţă, tăindu-i-se capul, s-a mutat spre viaţă mai bună, întâi jertfind pe Mielul lui Dumnezeu, apoi fiind jertfit el însuşi, a fost adus lui Hristos Jertfa vie. Drept aceea a fost şi împodobit cu îndoite cununi, şi ca un viteaz ce era ajutor pentru adevăr, luându-şi sfârşitul cu sânge mucenicesc, a adormit în vecie. Acest dumnezeiesc cu adevărat al lui Dumnezeu arhiereu şi mucenic ne-a lăsat scrierile ca rod al iubirii de muncă, pline de toată cunoştinţa şi folosinţa, încă mai vârtos şi de cele viitoare foarte curat a proorocit, de schimbările împăraţilor, şi de pornirile şi războaiele între neamuri, şi de pustiirile şi stingerile de locuri şi de cetăţi, şi despre binecredincioşii, şi ereticii împăraţi, şi pentru sfârşitul lumii, şi despre Antihrist şi de împărăţia lui, şi despre stingerea şi desăvârşita stricăciune a tot trupul omenesc, acestea toate mai înainte le-a spus şi le-a proorocit dumnezeiescul acesta.

Sursa: http://www.calendar-ortodox.ro/luna/iunie/iunie20.htm

Pentru rugăciunile lui şi ale celor pomeniţi împreună cu el, Doamne Iisuse Hristoase miluieşte-ne şi ne mântuişte! Amin!

 

Proorocia Sfântului Metodie Arhiepiscopul Patarelor,

care a fost la anii 278 de la Hristos şi a pătimit în vremea împărăţiei lui Aurelian şi s-a săvârşit prin tăiere cu sabie

Pentru cele ce au să fie în zilele cele mai de pe urmă ale lumii acesteia.

Pe la anul şapte mii de la facerea lumii, se vor ridica ismailitenii şi agarenii, adică cei ce se trag din Agar şi din Ismail, care sunt turcii şi tătarii şi vor înconjura zidurile cetăţii Vizantiei (Constantinopol) şi vor aduna toate neamurile în cetatea de pe şapte munţi. Câtă urgie, când te va înconjura mulţimea de oameni, şi te vor stăpâni ca pe un lucru de nimic! Şi zidurile cele frumoase vor cădea, ca un smochin putred şi va călca pruncul (care se înţelege Ismail) asupra ta. Şi va pune asupra ta sceptrul, iar întru dânsa nu va rămânea, şi va pune mâinile lui pe Sfintele lui Dumnezeu Altare. Şi cele sfinte nu le va primi, ci le va da fiilor pierzării; iar după aceea se va ridica şarpele cel adormit şi va bate pe prunc şi haina lui, cea împărătească, îmbrăcând-o, slăvi-se-va numele lui întru bune vestiri. Iar fiii pierzării, întărind războiul, vor da feţele lor către apusul soarelui, şi, vai de tine, cetate de pe şapte munţi! Şi aşa va da şarpele cel adormit la moarte cuvioasă. Şi va stăpâni asupra cetăţii de pe şapte munţi neamul cel plăvit cincisprezece ani; şi vor da şi vor mânca dintr-însa mulţi, spre izbândirea sfintelor.

Şi vor stăpâni la răsărit trei purtători de grijă şi la apus oarecare purtător de grijă (care este neamţul) şi cu dânsul împreună se vor scula şapte lupi (care sunt cele şapte puteri), la seamă sălbatici (lupi se înţelege neamul cel biruitor). Şi îi vor bate pe ismailiteni şi îi vor goni pe dânşii până la colonie, care se înţelege că este locul mutării. Şi vor tulbura neamurile cele de acolo, care sunt ascultătoare credinţei lor; şi vor scorni cu grabă mare şi cu mânie iute şi vor împărţi. Partea cea dintâi va ierna la Efes; a doua parte la Magulini; a treia parte la marginea câmpului mării la Pergam (lângă Smirna), iar a patra la Bitinia. Şi vor înşira vase multe pe apă şi vor călca hotarele ei; atunci se vor tulbura limbile care şed în unghiurile Ostrovului şi se va ridica Filip cu 18 limbi şi se vor aduna la Constantinopol şi vor porni războiul, cum nu s-a făcut niciodată; şi vor alerga pe uliţele cetăţii şi multă vărsare de sânge se va face, încât va curge sângele ca pâraiele şi se va tulbura marea până în adâncul noianului. Atunci boul va striga; măgura cea uscată va plânge; (prin care se înţelege dealul din partea Droiului). Şi atunci vor sta caii şi se va auzi glas din cer, strigând: „Staţi, staţi! Pace vouă! Destul!” Această izbândire se va face pentru cei nesupuşi şi neascultători. Şi le va zice: „Veniţi către părţile din dreapta oraşului şi acolo veţi afla un om, stând cu multă întristare, rezemându-se între doi stâlpi (coloane), ştergându-şi sudoarea de pe hainele sale şi va fi cu barba albă, drept, milostiv şi cu haine sărăcăcioase şi blând la fire, de vârstă mijlocie, şi va avea la piciorul drept un negel în mijlocul lui.” Şi glas de înger se va propovădui: „Luaţi-l şi-l încoronaţi pe acesta împărat.” Şi, luându-l pe el patru îngeri purtători de viaţă, îl vor duce pe dânsul la Sfânta şi marea Biserică a lui Dumnezeu, Sofia, şi îl vor încorona pe el împărat şi îi vor da lui în mâna dreaptă o sabie, zicându-i: „Imbărbătează-te şi te întăreşte, biruieşte pe vrăjmaşii tăi.” Luând el sabia de la îngeri, va bate pe ismailiteni şi pe etiopieni şi pe tătari şi pe alte neamuri. Pe ismailiteni în trei îi va împărţi: partea întâi o va tăia cu sabia, a doua parte o va boteza, iar a treia parte o va goni cu mare mânie până la copacul singur (Mărul roşu). Şi întorcându-se de la război, se vor deşerta comorile pământului şi toţi se vor îmbogăţi, nimeni dintre dânşii nu va fi sărac şi pământul îşi va da roada sa însutit. Iar din armele cele de război îşi vor face fiare de plug şi seceri. Şi va împărăţi 15 ani, iar după moartea lui va împărăţi altul 11 ani, şi acesta va vedea moartea sa mai înainte de vreme, mergând în Ierusalim, unde este împărăţia lui Dumnezeu, iar după el vor împărăţi patru feciori ai lui. Cel dintâi va împărăţi la Roma, iar cel de al doilea va împărăţi la Alexandria, al treilea la Tesalonic, iar al patrulea la Constantinopol. Şi aceştia, ridicând război între dânşii, pe preoţi şi pe călugări îi vor lua la oaste; şi nici unul dintre dânşii nu se va mântui. Şi, nefiind vreun bărbat de folos, ca să fie pus împărat pe pământ, va împărăţi o muiere spurcată şi fără de ruşine. Şi aceasta va spurca Sfintele Biserici şi Jertfelnicele lui Dumnezeu şi, stând în mijlocul Constantinopolului, va propovădui, zicând cu mare glas: „Cine este Dumnezeu afară de mine şi cine va sta împotriva împărăţiei mele?” Şi, îndată, se va cutremura Constantinopolul şi se va scufunda cu totul în pierzare şi numai cele ce se cheamă „măguri uscate” se vor vedea. Şi trecând prin Constantinopol corăbierii vor zice: „Aici a fost Constantinopolul cel vestit şi lăudat în lume!” Şi aşa, va împărăţi altul la Tesalonic, puţină vreme, şi se va scufunda şi acela şi după aceasta se va scufunda şi Smirna şi Cipru, de furtună, în mare. După aceea, va împărăţi Antihrist şi va face minunate şi ciudate minuni, atâtea încât vor rătăci mulţi de la dreapta credinţă, iar de va fi cu putinţă şi pe cei aleşi. Şi îi va mări şi îi va slăvi pe jidovi şi va dezrădăcina Bisericile lui Dumnezeu şi le va preface în capişti idoleşti; şi va fi foamete şi ciumă în toată lumea, iar apele se vor usca şi pâraiele şi lacurile vor seca şi ploaia nu-şi va da roada sa pe pământ. Şi va stăpâni, prea bestematul, trei ani şi şase luni. Atunci va trece anul ca luna şi luna ca săptămâna şi săptămâna ca ziua şi ziua ca ceasul şi ceasul ca minutul, pentru robii cei aleşi ai lui Dumnezeu. Iar după împlinirea acelor trei ani şi jumătate, va ploua Dumnezeu cu foc asupra pământului, şi îl va arde de trei coţi adâncime. Atunci va striga pământul către Dumnezeul şi Ziditorul său, zicând: „Curat sunt înaintea Ta, Doamne, şi întru mine nu este greşeală.” Atunci, cerul, ca o carte se va înfăşura, iar îngerii vor trâmbiţa, şi la ale lor glasuri vor învia morţii. Şi cei drepţi vor sta de-a dreapta împăratului ceresc, iar cei păcătoşi de-a stânga; şi drepţii vor moşteni cereştile bunătăţi, iar păcătoşii veşnica muncă a focului nestins, şi viermele cel neadormit, cu slujitorii lui Antihrist, care i-au înşelat.

Iar pe noi să ne învrednicească să dobândim veşnicele bunătăţi, pe care le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe Dânsul, a Căruia este slava, cinstea şi închinăciunea  în veci. Amin.

Sursa:  http://buzlecatalin.wordpress.com/

Sursa principală pare să fie aici: http://www.sfaturiortodoxe.ro/sfarsitul-omului.htm#LinkTarget_24729

Nu ştiu dacă aceasă profeţie e reală, dar mi se pare relativ credibilă. Pare o sintetizare a proorociilor Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos (pe la anul 882) sau poate cel din urmă le-a dezvoltat pe cele ale primului…

Asemănări cu alte proorocii:

– Se vorbeşte despre un război mondial;

– Se vorbeşte despre botezarea unor neamuri păgâne; „Trebuie, însă, mai întâi să se propovăduiască Evanghelia la toate neamurile, după cum a spus Domnul (Matei 24, 14)” – Sfântul Ioan Damaschin

– Se vorbeşte despre venirea lui Antihrist.

Deosebiri de alte proorocii:

– Apariţia, după războiul cel mare a unor conducatori buni şi relativ buni care vor preceda venirii lui Antihrist; Mult mai credibilă mi se pare această variantă decât cea care spune că Antihrist va veni în timpul actualului papă Francisc sau imediat după el. Asta nu exclude ca papa să fie profetul mincinos şi antemergătorul lui Antihrist. Poate să fie el sau pot să mai fie şi altii. Cred ca sistemul încă mai are nevoie de timp pentru pregătirea guvernării aceluia.

-Apariţia unor conducători răi, după care va urma Antihrist.

– Acestea presupun că Antihrist încă nu s-a născut aşa cum se spune, ori dacă s-a născut va fi bătrân când va guverna. Dar dacă se spune că îl va imita pe Domnul Hristos, va trebui sa fie înjurul vârstei de 33 de ani, deci foarte probabil că încă nu s-a născut.

Subliniez că aici se vorbeşte despre mai mulţi împăraţi (conducători), care vor fi înaintea urâtorului de Dumnezeu de la urmă, deci nu de un împărat.

De asemenea despre primul dintre ei, care se zice că va fi bun, se afirmă că va guverna 15 ani, dar iată că părintele Teodot preia mai degrabă profeţia Sfântului Andrei, în care se vorbeşte de 32 de ani buni de domnie a acestui conducător:

7 gânduri despre „În această zi se face şi pomenirea Sfântului Sfinţitului Mucenic Metodie, episcopul Patarelor – Profeţia acestui sfânt pentru zilele din urmă

 1. Pingback: CE NU E IN REGULA in profetia Sfantului Metodie Arhiepiscopul Patarelor? | Saccsiv's Weblog

 2. Frate Vlad, nicidecum sa te indoiesti de Sfinti si de profetiile lor. Din nefericire fratele Vasile elimina si ataca tot ceea ce nu se conformeaza conceptiei la care a aderat si anume ca antihristul e colea dupa usa.
  Ca va domni 11 sau 32 de ani numai Bunul Dumnezeu stie, insa Imparat ales de Dumnezeu prin Sfintii Ingeri va fi. Misiunea lui va fi aceea profetita de Mantuitorul si Dumnezeul nostru Iisus Hristos de a propovadui Evanghelia la toate neamurile spre marturie lor. Sunt unii comentatori care cred ca Evanghelizarea cea de dinaintea antihristului avut deja loc. Ei bine, acest lucru se invecineaza cu erezia daca nu chiar este erezie. Evanghelizarea nu se face de catre eretici, sectanti si alte denominatiuni care sunt lipsite de lucrarea Duhului Sfant. Cerceteaza in Sfanta Scriptura si ai sa vezi ca Evanghelizarea se face intru Puterea Duhului Sfant , cu invatatura dreapta, Ortodoxa, cu Sfatul Botez, cu vindecari, cu invieri din morti, cu profetii si alte sfinte minuni. Au ereticii Dogme Ortodoxe? Au ei oare cu adevarat Sfant Botez? Au sectarii minuni, invieri din morti, profetii? Cine afirma asa ceva cade din har si se face partas cu ereticii. Deci alta Evanghelizare afara de cea Ortodoxa nu exista.
  Apoi despre terminologia din profetiile Sfantului Metodie al Patarelor, ei bine Sfantul a folosit terminologia specifica vremii lui, ismaielitenii, agarenii, neamul cel plavit (poate fi rasa galbena, asiaticii, nu neaparat slavii), purtatorii de grija, Vizantia adica Bizant, Marea Biserica a Lui Dumnezeu iar copistii care au reeditat scrierile Sfantului au facut adaugirile potrivite vremii lor spre lamurirea cititorului. Asa a aparut neamt, slav, Sofia, Constantinopol, turc, tatar. Totusi e remarcabila acuratetea profetiei despre Filip al VI-lea, actualul si recentul incoronat Rege al Spaniei. A fost numit asa la incoronare, el fiind numit inainte „printul mostenitor Filip”.
  Ciudat e ca fratele Vasile(saccsiv) chiar in preajma incoronarii acestui rege s-a dezlantuit impotriva profetiei punand impotriva profetii ale unor sfinti si cuviosi rusi. Eu i-am replicat ca profetiile despre spatiul mediteranean sunt facute de catre sfinti care au trait in acest spatiu. Cum poate sa contraargumenteze cu profetii ale unor sfinti care au trait si traiesc in stepa? Sunt unghiuri de vedere diferite. Crede-ma, imi pare rau ca tocmai el face asa ceva. Spun asta pt ca despre acest subiect am scris asemanator (cu ce am scris aici) si pe blogul lui, insa a publicat numai ce a vrut el iar comentariile cu impact care ii contraziceau vederile logic si cu argumente din Sfanta Scriptura, le-a sters…
  Doamne ajuta!

  Apreciază

  • Alex,
   Poti sa-mi zici Daniel, caci asa ma cheama. Am adaugat acel „vla” si nu vlad, de la pronuntia slavona (un grai bulgaresc de prin satele de bulgari de la noi) a cuvantului „vlah”, adica român. Se citeste „vla”.
   In mare parte sunt de acord cu ce zici despre profetii. Eu cred ca multe profetii adevarate ale sfintilor din spatii diferite chiar se completeaza…

   Apreciază

 3. Si eu tind sa cred k mai trebuie ceva timp pt a fi totul pregatit pt venirea lui antichrist. Dar ai zis k se deosebeste aceasta proorocie de cea a Sf Andrei ce Nebun pt Hristos. Dar eu credk de fapt este aceeasi doar k a unuia este mai in amanunt, fiecarora li sa descoperit intron anumit fel, dar eu credk toate se completeaza. La fel se intampla si cu cele 4 Evanghelii. Daca nu ma insel Dintr-o profetie a Sf. nil reiesea faptul ca in jurul anului 2050 s-ar derula evenimentele sfarsitului. Deci daca luam doar aceste 3 proorocii si le punem cap la cap se completeaza una pe alta. Stiu k nu prea este in duh orthodox sa spunem un anumit an dar daca luam in fapt calcul k acum ne simtim mai aproape de sfarsit decat niciodata am putea aproxima ceva ceva, dar Dumnezeu hotaraste toate cele si EL n-a prea intarziat niciodata sa-si faca simita prezenta, asa k nu p sa intarzie nici acum. Si nici Sfintii nu vorbesc aiureli k atlfel ar fi inselati, si atunci nu mai este niciun adevar, si nu mai are rost sa vb. Atat ne ramane de facut sa ne pregatim cat puteam de bine de venirea unor vremuri grele de care sa trecem biruitori
  E greu sa vb de razboaiele despre care vorbesc Sfintii, vazand in jurul nostru indiferenta, comoditate si eliminarea lui Dumnezeu din mijlocul nostru, Stare mai rea ca acum nu credk a mai fost niciodata in istorie sa pacatuiesti si sa te si mandresti cu pacatul (la fel ca si Sodoma si Gomora doar k acum este exstins fenomenul la nivel global). Asa ca Domnul nu poate ramane indifferent la faptele noastre. Dumnezeu nu se da dupa noi, noi trebuie sa ne dam dupa El. Si cum nu vrem acest lucru nicium trebuie sa vina aceste razboaie curatioare sa renasca o alta lume mai curata.
  Dumnezeu sa ne ajute si sa ne intareasca in credinta sa putem lupta lupta cea buna !

  Apreciază

 4. Pingback: Profeţia Cuviosului Iosif Vatopedinul, asemănătoare cu a Sfântului Sfinţit Mucenic Metodie, episcopul Patarelor | Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

 5. Pingback: Părinții athoniți ruși Rafail Berestov și Onufrie Stebelev – GLOBALIZAREA ȘI ECUMENISMUL: două coarne ale antihristului, două pârghii de putere ale satanei! – Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s