O altă petiție și scrisoare deschisă, în același timp, prin care patriarhului Daniel și celorlalți ierarhi din BOR li se cere SĂ NU PARTICIPE LA SINODUL DIN INSULA CRETA

Scrisoare deschisă către PF Daniel despre Sinodul din Creta

 

 

SCRISOARE DESCHISĂ

Către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,

Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei,

Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,

Şi Preşedinte al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Şi către Înaltpreasfinţiţii şi Preasfinţiţii membri ai Sfântului Sinod

al Bisericii Ortodoxe Române

 

Preafericite Părinte Patriah,

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,

 

Vă scriem cu cea mai aleasă preţuire, cu fiiască dragoste şi supunere, în vederea întrunirii „Sfântului şi Marelui Sinod” la Academia Ortodoxă din Creta, în localitatea Kolymbari din Kissamos, Creta, în perioada 17-27 iunie 2016, în legătură cu care, luând cunoştinţă de textele pregătitoare presinodale şi regulamentul de organizare, suntem neliniştiţi pentru următoarele motive:

1.      Neparticiparea tuturor episcopilor Bisericii;

2.      Faptul că acest Sinod nu se va numi ecumenic şi deci, implicit, va evita recunoaşterea Sinoadelor al Optulea şi al Nouălea Ecumenic (întrunite în vremea Sfântului Fotie cel Mare şi respectiv a Sfântului Grigorie Palama);

3.      Faptul că acest Sinod se autodeclară „ultimul criteriu de judecată în probleme de credinţă”, deşi în acelaşi timp se afirmă că nu va discuta dogme, adică se consideră pe sine infailibil înainte de a fi receptat de pliroma Bisericii şi fără a fi următor Sinoadelor ecumenice şi locale şi învăţăturii Sfinţilor Părinţi;

4.      Prezenţa observatorilor heterodocşi la acest Sinod, practică care imită Conciliul Vatican II;

5.      Textele documentelor conţin ambiguităţi şi contradicţii grave (Biserica este Una şi în acelaşi timp există şi alte Biserici, folosindu-se nepermis termenul de Biserici pentru heterodocşi într-un text sinodal panortodox). După cum afirmă Mitropolitul Serafim al Kythirelor şi Antikythirelor,[1] folosirea termenului de Biserici pentru heterodocşi poate fi interpretată în spiritul ideilor lui Karl Rahner (organizator al Conciliului Vatican II alături de Yves Congar), preluate şi de Mitropolitul Ioan Zizioulas al Pergamului, şi anume: teoria „Bisericilor nedepline” (unele mai aproape şi altele mai departe de deplinătate în raport cu Biserica deplină), teoria „Bisericilor surori”, teoria „celor doi plămâni ai Bisericii”, şi aşa-numita „teologie baptismală” (care recunoaşte botezul heterodox);

6.      Faptul că documentele nu urmează poziţia dintotdeauna a Sfinţilor Apostoli şi a Sfinţilor Părinţi, ocolind cuvântul „erezie”, deşi acesta nu exprimă ură, ci o stare de fapt;

7.      Folosirea termenului de Biserică ca terminus technicus, care nu se justifică într-un text sinodal, deoarece ar reprezenta o ipocrizie să-i numim în mod diplomatic pe heterodocşi Biserică, deşi nu-i considerăm a fi Biserică, lipsindu-i în acest mod de Adevărul mântuitor;

8.      Pomenirea laudativă şi elogierea „Consiliului Mondial al Bisericilor” (CMB) în mod sinodal, care este inadmisibilă, deoarece Biserica ortodoxă are de pierdut prin participarea la acest Consiliu; pentru că dorinţa de a da mărturia cea bună nu a dat roade, ci dimpotrivă, Biserica ortodoxă a fost vătămată, semnându-se documente ce prejudiciază învăţătura Bisericii şi în acelaşi timp pun piedici în răspândirea credinţei celei adevărate; deoarece grupările protestante care fac parte din CMB nu doresc să-şi schimbe eclesiologia lor datorită prezenţei Bisericii ortodoxe, ci doresc convieţuirea şi recunoaşterea reciprocă ca Biserici; pentru că Biserica ortodoxă este în CMB un Corp străin într-un sistem protestant;

9.      Eludarea canoanelor prin permiterea căsătoriilor mixte între ortodocşi şi heterodocşi;

10.  Lipsa transparenţei şi a dialogului cu pliroma Bisericii.

Având în vedere toate acestea, vă cerem cu smerenie ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să se aplece cu mare atenţie asupra studiului textelor presinodale adoptate la Sinaxa Întâistătătorilor Bisericilor autocefale de la Chambésy-Geneva (21-28 ianuarie 2016), aşa cum au procedat Biserica Ortodoxă a Greciei, Biserica Ortodoxă a Bulgariei, Biserica Ortodoxă a Georgiei, Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei (ROCOR) şi, cel mai recent, Patriarhia Moscovei (sic!), care au amendat aceste texte ca fiind neortodoxe.  De asemenea, cerem condamnarea învăţăturilor neortodoxe şi a participării Bisericii ortodoxe la CMB.  Cerem amânarea Sinodului Panortodox pentru a avea timp pentru refacerea regulamentului de organizare a sinodului (participarea tuturor episcopilor; fiecare episcop să aibă drept la cuvânt şi drept de vot) şi pentru rescrierea textelor pregătitoare în duhul Sfinţilor Părinţi ai Bisericii.  Iar dacă se găseşte de cuviinţă, chiar neparticiparea Bisericii Ortodoxe Române la acest Sinod, aşa cum au decis spre exemplu Biserica Ortodoxă Bulgară şi Biserica Ortodoxă Rusă.

Vă mulţumim pentru grija părintească pe care o aveţi faţă de turma pe care o păstoriţi şi vă sărutăm dreapta,

Bucureşti, 3 iunie 2016

Redactat,

Ana Botez

Semnături:

(Urmează a se continua strângerea de semnături prin internet.)

[1] Scrisoarea Înaltpreasfinţitului Serafim, Mitropolitul Kythirelor şi Antikythirelor, către Preafericitul Ilias al II-lea, Patriarhul Georgiei.

Versiunea în limba română: https://dragosteasebucuradeadevar.wordpress.com/2016/05/08/ips-serafim-mitropolit-al-kithirelor-si-antikithirelor-catre-patriarhul-ilias-al-georgiei/

Versiunea în limba greacă: http://aktines.blogspot.ro/2016/06/blog-post_53.html

Sursa: http://www.petitieonline.com/scrisoare_deschis_ctre_pf_daniel_despre_sinodul_din_creta

Scrisoare deschisă către IPS Arhiepiscop Ciprian a unor credincioși din Buzău și Vrancea pentru ca acesta să condamne ecumenismul și Consiliul Mondial al „Bisericilor„ la Sinodul din Creta

IMG_7116-Custom

Scrisoare deschisă către Înaltpreasfinţitul Ciprian,

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei

Vă îndemn să luptați pentru credința dată Sfinților,

 odată pentru totdeauna!(Iuda 1,3)

         În calitate de fii credincioși și mădulare vii ale Sfintei Biserici Ortodoxe Sobornicești, vă adresăm cu smerenie neliniștea noastră și îngrijorarea, cu privire la „textul presinodal” ce va fi dezbătut în cadrul „Sfântului și Marelui Sinod Panortodox” ce va avea loc în data de 16-27 iunie la Academia Teologică din Creta.

          Cunoaștem foarte bine din istoria bisericească faptul că atunci când apărea vreo erezie în sânul Bisericii, Sfinții Părinți întruneau Sinoade Ecumenice și Locale pentru a condamna acele erezii, statorniceau și întăreau Dogmele Credinței, îngrădind astfel mădularele Bisericii de înșelarea demonică a ereticilor. De fapt, aceasta este datoria fundamentală a Păstorilor ortodocși – din toate vremurile – combaterea oricărei erezii și „dreapta-învățare a Cuvântului Adevărului”.

          După învățătura Bisericii Ortodoxe, încă din vremea Sfinților Apostoli, erezia a fost socotită ca având urmări dezastruoase asupra omului: îl îndepărtează de Dumnezeu și îl duce la pieire. De aceea și Domnul Însuși și Apostolii sunt foarte aspri față de ereziile pierzării. (Matei 7,15; Fapte 20,29; II Corinteni 11,13; II Petru 2,1; I Ioan 4,1; II Ioan 1,7)

          Păcatul personal este o încălcare a Legii și pe care Dumnezeu îl poate șterge prin pocăinţă. Dar, erezia este o schimbare a Legii și care face imposibilă orice comuniune cu Dumnezeu. Un Episcop sau Preot care păcătuiește în mod individual își face rău doar lui însuși, în timp ce Episcopul căzut în erezie pune în pericol de moarte și sufletele care i-au fost încredințate. (Sf. Nicodim Aghioritul)

          De asemenea, și noi, ca membri neînsemnați ai Bisericii, ne exprimăm dezacordul cu privire la unele puncte ale „textului presinodal”, care sunt în totală contradicție cuteologia ortodoxă și limbajul dogmatic al Sfinților Părinți. Textul cuprinde unele expresii neortodoxe ca: „restabilirea unității creștine” sau „căutarea unității pierdute”, dar și folosirea frecventă a conceptului „lumea creștină’‘, ca și alte exprimări care sunt contrare Tradiției Bisericii.

          Sfinții Părinți nu au vorbit niciodată de „lumea creștină”, nedefinită și adogmatică, ci au vorbit totdeauna de Biserica cea Una, în antiteză cu ereziile și schismele. În schimb, în acest „text presinodal’‘ nu este niciodată menționat conceptul de erezie, asta însemnând oare că nu mai există erezii astăzi de care Biserica să se îngrădească? Dacă Biserica este Una și Unică – după cum mărturisim în Simbolul de Credință Niceo-Constantinopolitan – atunci „celelalte biserici” nu sunt altceva decât erezii.

          Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu–Omul ne-a lăsat ca moștenire și posibilitate de mântuire doar Biserica Sa, în afara căreia nu există mântuire (Sf. Ciprian al Cartaginei), nicidecum „creștinisme” sau „biserici”, doar în Biserica Ortodoxă existând Har Mântuitor.

          Atunci, cum este posibil ca un „Sinod Mare și Sfânt” să acorde caracter eclesial și soteriologic eterodocșilor și ce fel de relații cu „lumea creștină”, adică cu ereziile, poate avea Biserica lui Hristos? Dorește acest „Sinod’‘ astfel de unitate, a ortodocşilor cu ereticii?

          Dar, nu se poate vorbi nicicum de „refacerea unității creștine”, deoarece Biserica lui Hristos nici nu se rupe, nici nu se împarte, nici nu este divizată și nici nu are nevoie deecumeniști ca s-o unească.  Biserica nu se desparte niciodată, fiindcă Însuși Hristos este Cap al Ei, Cap care este totdeauna unit cu Trupul Lui. Biserica lui Hristos nu poate fi în același timp una și divizată. Deci, este improprie și neortodoxă exprimarea „refacerea unității creștine’‘.

Biserica cea Una și Unică, totdeauna nedespărțită, naște ca mamă duhovnicească, prin Sfintele Taine, „din apă și din Duh”, mădularele sale, nu naște alte „‚biserici”, iar unitatea Bisericii stă în păzirea întreagă și nevătămată a învățăturilor Dreptei Credințe Ortodoxe, lăsate nouă de Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți și, deci, dezbinați de Biserică sunt toți cei care cugetă diferit de Sfinții Bisericii.

Pe de altă parte, eterodocșii care doresc mântuirea sunt datori să se catehizeze și să anatematizeze toate înșelările lor eretice, să primească lepădările de satana și să se boteze (prin afundare!) pentru a se integra întru Una, Sfântă,  Sobornicească şi Apostolească Biserică.

Prin urmare, „Sinodul Panortodox”, care urmează a se întruni, dacă nu condamnă fără echivoc, ecumenismul și Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB) și dacă acceptă textele confuze și neortodoxe ale „proiectului de document’‘ din cadrul „celei de a V-a ședințe presinodale’‘ (Chambesy, octombrie 2015), nu poate fi acceptat de pliroma Bisericii, adică nici de noi, smeriții semnatari ai acestei scrisori, care dorim să păstrăm credința neschimbată, următori făcându-ne Sfinților Părinți și ținând cu acrivie hotărârile Sinoadelor Ecumenice și Locale, adică Sfintei Tradiții Ortodoxe.

De aceea, responsabilitatea Înaltpreasfinţiei Voastre este uriașă față de păstrarea nealterată a învățăturilor Dreptei Credințe, pe care – cu înfricoșate jurăminte – ați făgăduit că le veți păstra, în cadrul slujbei de hirotonie întru Episcop, urmaș făcându-vă, astfel, „Păstorului Celui Bun care își pune viața pentru oile Sale” (Ioan 10,11).

Încredințându-ne purtării de grijă a Dumnezeului nostru Treimic, cu rugăciunile Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, nădăjduim să nu disprețuiți strigătul nostru, al păcătoșilor, care izvorăște din inimi îndurerate pentru neprihănita Biserică a lui Hristos (Efeseni 5, 25-27). În încheierea acestei epistole, vă îndemnăm și noi dimpreună cu Sfântul Apostol Pavel, gura lui Hristos:

Drept aceea, luați aminte de voi înșivă și de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi Episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu, pe care a câștigat-o cu Însuși Sângele Său”(Fapte 20,29) Amin.

Cu dragoste și prețuire pentru păstorii Bisericii lui Hristos,                                                

Dinu Tigoianu – Rm. Sărat

Monahul Serapion Toma – Coliba Sf. Acoperământ – Munţii Vrancei

Monahul Acachie Toma – Coliba Sf. Acoperământ – Munţii Vrancei

Rasoforul Gheorghe – Coliba Sf. Acoperământ – Munţii Vrancei

Rasofora Hrisostoma Cornea – Coliba Sf. Siluan Athonitul – Vrancea

Rasofora Veronica Ioan – Coliba Sf. Siluan Athonitul – Vrancea

Florin Ochişor – Rm. Sărat

Romeo Vasile – Rm. Sărat

Lidia Vasile – Rm. Sărat

Vasilica Petrescu – Rm. Sărat

Cristian Paraipan – Rm. Sărat

Niculina Ţugui – Rm. Sărat

Stelian Gheorghe – Rm. Sărat

Onoriu Ţăranu – Săgeata – Buzău

Valentina Ciubotaru – Paltin – Vrancea

Diniţa Ştefan – Focşani

Cristian Gavrilă – Focşani

Nedelea Gavrilă– Focşani

Ioan Gavrilă – Focşani

Florentina Gavrilă – Focşani

Monica Gavrilă – Focşani

Ionelia Gavrilă – Focşani

Costel Mărăscu – Vulturu – Vrancea

Rodica Mărăscu– Vulturu – Vrancea

Mariţa Gheorghiţă – Focşani

Gaftona Bălan – Andreiaşu – Vrancea

Anişoara Catană – Câmpineanca – Vrancea

Mistreţu Stanca – Focşani

Mistreţu Simeon – Focşani

Zubaş Elena – Focşani

Mihaela Neacşu – Focşani

Daniel Neacşu – Focşani

Veronica Muşat – Raduceşti – Buzău

Ionica Taman – Râmnicu Sărat

Ruxanda Petrişor – Câmpuri – Vrancea

Ion Petrişor – Câmpuri – Vrancea

Irina Petrişor – Câmpuri – Vrancea

Teodosia Petrişor – Câmpuri – Vrancea

Titina Dumitru – Rm. Sărat

Mugurel Păun – Rm. Sărat

Liliana Păun – Rm. Sărat

Alexandru Pîrlea – Rm. Sărat

Eugen Damean – Moviliţa – Vrancea

Anastasia Damean  – Moviliţa – Vrancea

 

Strângerea semnăturilor continuă la

Dinu T. <maximosomologhitis@gmail.com>

01 iunie 2016

Prăznuirea Sfântului Iustin Mar 

Sursa: graiulortodox

Părerea mea: Pe IPS Ciprian îl va durea fix în pix de scrisoarea lor (din nefericire).