Mărturisire ortodoxă a IPS-ului DAMIAN al Sinaiului în care condamnă pseoudo-sinodul din Creta și ecumenismul cu toate ereziile sale

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Toți cei care am fost botezați în Biserica Ortodoxă și credem ortodox suntem membri deplini ai Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești, adică a Trupului lui Hristos. Prin Taina Sfântului Mir am primit Pecetea Darului Duhului Sfânt și prin Sfânta Împărtașanie cu Trupul și Sângele lui Hristos ne unim cu El, devenind mădulare ale Trupului Lui.

În această calitate de mădulare ale Bisericii lui Hristos, care este numai Biserica Ortodoxă, singura în care ne unim cu Adevăratul Dumnezeu, singura în care omul se poate mântui, arătăm şi respingem în mod public ereziile ce au cuprins pe unii membri ai Bisericii.

Erezia nu afectează doar pe cel care crede în ea, ci și pe membrii Bisericii, atâta timp cât cei ce gândesc eretic în Biserică și propovăduiesc erezia și celorlalți membri prin cuvânt și prin fapte, răspândind astfel microbul ereziei în tot trupul Bisericii. Erezia predicată de episcop sau preot îi afectează și pe credincioși. Totodată, episcopul sau preotul trebuie să aibă grijă ca membrii turmei lui să nu învețe erezia. Dacă păcatele morale îl despart pe om de Dumnezeu, cu atât mai mult erezia. Datoria episcopului este să învețe drept Cuvântul Adevărului, iar sfințenia este legată organic de Adevăr („Sfințește-i pe ei întru Adevărul Tău, iar Cuvântul Tău este Adevărul.” – Ioan 17, 17). Hristos e „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Erezia este minciună și blasfemie la adresa Cuvântului Întrupat, Dumnezeu-Omul Iisus Hristos. Ea se naște ca înșelare duhovnicească, devenind o ideologie contrară Adevărului, tăind posibilitatea sfințeniei și a mântuirii.

La fel cum o boală nu afectează numai organul bolnav, ci întreg organismul, tot așa și erezia, otrăvind pe unii membri ai Bisericii, provoacă durere în întreg trupul ei, afectându-l. De aceea, de fiecare dată când a apărut o erezie ce amenința trupul Bisericii, s-au întrunit Sinoade Ecumenice și Locale care au anatematizat erezia și pe ereticii ce o susțineau, adică au tăiat din trupul Bisericii învățătura eretică și pe cei ce o promovau.

Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola sa către romani: „Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare și mădularele nu au toate aceeași lucrare, așa și noi, cei mulți, un trup suntem în Hristos, și fiecare suntem mădulare unii altora, dar avem felurite daruri, după harul ce ni s-a dat.” (Rom. 12, 4-6), iar în Epistola I către corinteni spune: „Și nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuință de tine; sau, iarăși, capul să zică picioarelor: N-am trebuință de voi. Ci cu mult mai mult mădularele trupului care par a fi mai slabe sunt mai trebuincioase.” (I Cor. 12, 21-22), arătând în continuare că „dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.” (I Cor. 12, 26-27).

Având în vedere că până în prezent nu s-au adunat Sinoade Locale care să condamne pe cei care încalcă de aproape 100 de ani atât Canoanele Apostolice cât și hotărârile Sinoadelor Ecumenice și Locale, Noi, ca mădulare vii ale trupului lui Hristos respingem și ne disociem de toate practicile condamnate de Biserică:

– rugăciunile în comun cu ereticii și așa-numita „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, „Vecerniile pentru unitatea creștinilor” și alte asemenea acțiuni ținute în Bisericile Ortodoxe în „Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, în care sunt invitați eretici să predice din fața Sfântului și Înfricoșătorului Altar Ortodox, unde se jertfește Hristos Dumnezeu;

– participarea la întâlniri sincretiste interreligioase și intercreștine la care se fac gesturi simbolice sincretiste și rugăciuni în comun cu ereticii.

Arătăm ca erezie şi respingem în mod public ecumenismul, cu toate manifestările sale:

 1. prezența Bisericii Ortodoxe în «Consiliul Mondial al Bisericilor».
 2. erezia conform căreia Ortodoxia ar fi doar o parte din Biserică.
 3. erezia conform căreia toate confesiunile creștine ar fi ramuri ale Bisericii celei Una.
 4. erezia conform căreia Biserica Ortodoxă ar fi o Biserică între multe alte «familii de Biserici» care împreună ar forma Biserica cea Una.
 5. erezia conform căreia unitatea Bisericii s-ar fi pierdut; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Una și Unică, deoarece Capul Ei este Unul Domn Iisus Hristos, iar unitatea Bisericii se exprimă prin unitatea de credință și prin supunerea credincioșilor față de ierarhia Ei, atâta timp cât ierarhia păstrează unitatea de credință.
 6. erezia conform căreia Biserica «ar fi divizată în confesiuni creștine» și noi ar trebui «să refacem unitatea Ei» prin «minimalismul dogmatic», adică prin a accepta ca bază a unirii Ortodocșilor cu celelalte confesiuni (denominațiuni) credința minimală, adică credința în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Dumnezeu Întrupat și Mântuitor, trecând cu vederea toate celelale Dogme ale Bisericii, inclusiv preoția sacramentală, icoana, Harul Necreat, cinstirea sfinților, etc.
 7. erezia conform căreia ar exista o «unitate nevăzută» a Bisericii prin credința comună în Sfânta Treime și în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, urmând să se înfăptuiască și o «unitate văzută» prin unirea confesiunilor (unitate în diversitatea dogmelor și a tradițiilor).
 8. erezia conform căreia ar fi suficient să crezi în Sfânta Treime și în Domnul Iisus ca Dumnezeu și Mântuitor ca să faci parte din Biserică (Biserica fiind văzută ca o adunare a tuturor confesiunilor creștine).
 9. erezia conform căreia Biserica Ortodoxă și adunarea romano-catolică (papo-filioquistă) ar fi «Biserici Surori» sau «cei doi plămâni ai Bisericii».
 10. erezia conform căreia între Biserica Ortodoxă și papism (romano-catolicism) nu ar exista nici o diferență dogmatică, afirmând că singura diferență ar fi Primatul Papal.
 11. acordurile neortodoxe semnate de reprezentanții Bisericilor Ortodoxe în cadrul dialogului intercreștin, dialog cu care suntem de acord atâta timp cât este facut pe baze ortodoxe, pentru a-i aduce pe eretici în Biserica Ortodoxă prin Taina Botezului, a Mirungerii și a Sfintei Împărtășanii.
 12. acordul de la Balamand, în care reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale au acceptat un nou tip de uniație și au recunoscut pseudo-tainele romano-catolicilor, acord care a fost respins de către reprezentanți ai Bisericilor Ortodoxe Locale întruniți la Baltimore, în anul 2000.
 13. erezia conform căreia Filioque (purcederea Duhului Sfânt «și de la Fiul») ar fi doar o simplă neînțelegere terminologică, iar nu o alterare a Dogmei Sfintei Treimi – dogmă pe care Însuși Dumnezeu prin Fiul Său Iisus Hristos Întrupat ne-a descoperit-o (Ioan 15, 26).
 14. așa-zisa «ridicare a anatemelor» dintre ortodocși și romano-catolici, precum și cele asupra monofiziților, monoteliților și monoenergiștilor, anateme date la Sinoadele Ecumenice; conform învățăturii ortodoxe, o anatemă dogmatică nu se poate ridica în mod magic, fără ca motivele anatematizării să fie înlăturate.
 15. erezia conform căreia ar exista har mântuitor în afara Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolești și că ar exista botez valid și har lucrător al preoției în afara Ei (simpla prezență istorică a unei succesiuni de la Apostoli și simpla rostire a formulei Sfintei Treimi nu validează «tainele» ereticilor).
 16. erezia conform căreia Sfinții Părinți nu mai pot fi azi în actualitate, erezie ce neagă prezența Duhului Sfânt în Sfinții Părinți de la Sinoadele Ecumenice și, prin urmare, însăşi continuitatea existenței Bisericii ca instituție divino-umană.
 17. erezia care afirmă că nu putem cunoaște care sunt granițele Bisericii și erezia conform căreia toată omenirea ar fi încorporată într-o «Biserica nevăzută»; conform învățăturii ortodoxe, Biserica este Biserica Istorică, vizibilă, cu succesiune apostolică, ce a păstrat Dreapta Credință (dogmele formulate la Sinoadele Ecumenice și anatemele ce delimitează Adevărul Dogmatic de minciuna eretică) și o duce mai departe până la sfârșitul veacurilor, și anume Biserica Ortodoxă.
 18. erezia conform căreia și ereticii ar fi încorporați într-un anume fel în Biserică.
 19. transformarea pogorământului (iconomiei) în dogmă sau regulă; conform învățăturii ortodoxe, pogorământul este o derogare de la acrivie, de la regula credinței, pentru neputințe omenești, în circumstante excepționale, având ca scop aducerea oamenilor la Dreapta Credință, în ciuda piedicilor obiective. Pogorământul se aplică doar în cazuri de forță majoră, pentru atingerea unui scop bun în circumstanțe adverse. Când, însă, în absența unor circumstanțe excepționale, continuarea aplicării iconomiei tulbură și ocolește rânduiala canonică, atunci adaptarea nu este o măsură înțeleaptă, ci sfidare a așezămintelor sfinte, conducând la nesocotirea Ortodoxiei.
 20. așa-numitele «căsătorii mixte» între ortodocși și neortodocși, pentru că nu se pot uni cele de neunit, condiția principală a Tainei Cununiei fiind ca cei doi soți să fie creștini ortodocși botezați și practicanți. Taina Cununiei este Taina dragostei și a unirii în Dreapta Credință. Nu se poate acorda această Taină numai unui singur membru, celui ortodox. De aceea, căsătoria mixtă este lovită de nulitate, și în același timp constituie rugăciune în comun cu eterodocșii.
 21. desfășurarea dialogului dintre Biserica Ortodoxă și erezii pe criteriile platformei protestante (CMB n.n.) și nu pe Mărturisirea Ortodoxă, aşa zisa «restaurare a unităţii creştinilor» şi denumirea istorică de „biserici”pentru eretici.
 22. Constituţia aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic.
 23. Declaraţia de la Toronto din 1950 care afirmă că: 1. există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodox; 2. Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al aşa zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte; 3. a fi membru al Bisericii lui Hristos este mai mult decăt a fi membru al propriei Biserici (confesiuni).

Biserica Ortodoxă este Ecumenică (Universală), nu ecumenistă, și de aceea așteptăm de la membrii Ei să practice și să predice Ortodoxia la toată făptura, aducând pe mulți în Corabia Mântuirii care este Biserica Ortodoxă, Biserica cea Una, Sfânta, Sobornicească (Catholică) și Apostolească, așa cum mărturisim în Simbolul de Credință Niceo-Constantinopolitan. De aceea, ne disociem de poziția tuturor celor care învață sau practică ereziile numite mai sus, fie că sunt elaborate de sinoade panortodoxe (ca în Creta 2016 n.n.), sinoade locale, patriarhi, ierarhi, preoți, diaconi, ipodiaconi, citeți, monahi, monahii sau credincioși.

Noi, prin mărturisirea de faţă, îi mustrăm pe cei care nu caută să-şi îndrepteze fraţii căzuți în înșelarea ecumenistă, adoptând o atitudine pasivă, împăciuitoare și tacită, pe care Sfântul Grigorie Palama o vede ca pe al treilea tip de ateism, după ateism și erezie.

Așa să ne ajute Dumnezeu Cel în Treime Slăvit și Închinat!

Amin.

Am luat la cunostință textul de mai sus citit mie de către clericul ortodox (preotul Matei Vulcănescu n.n.) din cauza problemelor pe care le am cu ochii, și sunt întru totul de acord cu conținutul textului, dând, de altfel, această mărturisire ortodoxă și patristică la hirotonia mea întru episcop.

Vineri, 26 ianuarie 2018                             

                                                                                     † Al Sinaiului, Damianos,

Biserica Ortodoxă a Sinaiului este o Biserică Creștină Ortodoxă autonomă, al cărei teritoriu este format din Mănăstirea Sfânta Ecaterina (care este situată în Peninsula Sinai, la piciorul Muntelui Sinai în Egipt), împreună cu câteva dependințe. Biserica este păstorită de un arhiepiscop care, în mod tradițional, este hirotonit de către Patriarhul Ierusalimului și în același timp este și starețul mănăstirii.

GR – Marturisirea de credinta ortodoxa contra tuturor ereziilor – IPS Damianos al Sinaiului – 26.01.2018

Sursa: ortodoxiacatholica.wordpress.com

IPS DAMIAN de Sinai binecuvântează poporul român:

 

6 gânduri despre „Mărturisire ortodoxă a IPS-ului DAMIAN al Sinaiului în care condamnă pseoudo-sinodul din Creta și ecumenismul cu toate ereziile sale

 1. Cere????, Iată ce mai aflat aflam
  Rusia recunoaște pt prima data ,,căsătoriile” homosexuală
  „Fericitul” cuplu Wojciechowski Eugene și Pavel Stotzko ,,căsătoriți” in Copenhaga la începutul acestei luni, iar la întoarcere lor în Rusia au avut parte de o ,,surpriza plăcută” .
  Angajatul aeroportului a acceptat schimbarea stării civile civile. Potrivit unui raport citat de rapoarte privind canalele locale oficiale responsabile, nu recunosc si prin urmare, greseala unei interpretări oficiale a legii. Acsta este primul cuplu homosexual recunoscut oficial in Rusia
  Sunt așteptate reacțiile Kremlinului și al patriarhiei Moscovei http://www.katanixis.gr/2018/01/blog-post_974.html?m=1

  Apreciază

 2. BISERICA ÎN NOUL TESTAMENT

  La elaborarea acestui articol ne-au fost de folos și trimiterile biblice precizate de fratele Mircea V.

  1. Biserica: obște, comunitate a credincioșilor, locaș de închinare. Caracteristici

  “Atunci S-a arătat Domnul lui Solomon, noaptea, şi i-a zis: “Am auzit ruga ta şi Mi-am ales locul acesta să fie templu pentru aducerea de jertfe.”
  (II Cronici / II Paralipomena 7:12)
  * Biserica este locul unde se aduce acum jertfa euharistică (Trupul și Sângele Domnului).

  “47. Asemenea este iarăşi împărăţia cerurilor cu un năvod aruncat în mare şi care adună tot felul de peşti.
  48. Iar când s-a umplut, l-au tras pescarii la mal şi, şezând, au ales în vase pe cei buni, iar pe cei răi i-au aruncat afară.
  49. Aşa va fi la sfârşitul veacului: vor ieşi îngerii şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor drepţi.”
  (Matei 13:47-49)
  * Aici “împărăţia cerurilor” este Biserica, de unde, la sfârşitul veacului, cei răi vor fi scoşi.

  “15. Şi le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt?
  16. Răspunzând Simon Petru a zis: Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu.
  17. Iar Iisus, răspunzând, i-a zis: Fericit eşti Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri.
  18. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.
  19. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.”
  (Matei 16:15-19)
  * piatra = mărturisirea lui Petru despre Iisus cum că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; “Iar piatra era Hristos.” (I Corinteni 10:4);
  “Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.” (Efeseni 2:20)

  “Şi i-a trimis să propovăduiască împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece pe cei bolnavi.”
  (Luca (9:2)
  * Împărăţia lui Dumnezeu este aici Biserica, vezi mai sus și nota la Matei 13:47-49.

  “16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,
  17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! (…)
  26. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.”
  (Ioan 14:16,17,26)
  * Biserica este instituția divino-umană aflată sub călăuzirea Duhului Sfânt, deci, ea, în ansamblul ei, nu poate greși în materie de credință.

  “12. Încă multe am a vă spune, dar acum nu puteţi să le purtaţi.
  13. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti.”
  (Ioan 16:12-13)
  * Vezi nota la Ioan 14:16,17,26.

  “Şi stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni.”
  (Fapte 2:42)
  * Modelul de sus este al Bisericii primare, iar Pâinea e Hristos:
  “48. Eu sunt pâinea vieţii.
  49. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie şi au murit.
  50. Pâinea care se coboară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu moare.
  51. Eu sunt pâinea cea vie, care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care Eu o voi da pentru viaţa lumii este trupul Meu.
  52. Deci iudeii se certau între ei, zicând: Cum poate Acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?
  53. Şi le-a zis Iisus: Adevărat, adevărat zic vouă, dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele Lui, nu veţi avea viaţă în voi.
  54. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.
  55. Trupul este adevărată mâncare şi sângele Meu, adevărată băutură.
  56. Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru el.
  57. Precum M-a trimis pe Mine Tatăl cel viu şi Eu viez pentru Tatăl, şi cel ce Mă mănâncă pe Mine va trăi prin Mine.
  58. Aceasta este pâinea care s-a pogorât din cer, nu precum au mâncat părinţii voştri mana şi au murit. Cel ce mănâncă această pâine va trăi în veac.” (Ioan 6:48-58).
  Frângerea Pâinii este Sfânta Liturghie, unde are loc prefacerea:
  “19. Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea.
  20. Asemenea şi paharul, după ce au cinat, zicând: Acest pahar este Legea cea nouă, întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi.” (Luca 22:19-20)

  “Şi aflându-l, l-a adus la Antiohia. Şi au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică şi învăţând mult popor. Şi în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creştini.”
  (Fapte 11:26)
  * Prin “biserică” se poate înțelege și clădirea unde se întrunesc credincioșii, lăcașul de cult.

  “Iar în camera de sus, unde erau adunaţi, erau multe lumini aprinse.”
  (Fapte 20:8)
  * De aceea se folosesc multe lumini şi luminânări la biserică.

  “Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.”
  (Fapte 20:28)
  * Un înțeles al Bisericii este acela de obşte a credincioşilor.

  “4. Ci precum într-un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare,
  5. Aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos şi fiecare suntem mădulare unii altora”
  (Romani 12:4-5)
  * Biserica, ca obște a credincioșilor, e formată atât din preoți, cât și din credincioși, cu toții find mădulare ale Bisericii, dar “mădularele nu au toate aceeaşi lucrare” (Romani 12:4).
  “Trupul lui Hristos” este o expresie cu mai multe înţelesuri, unul fiind acela de „Biserică”, iar altul e „Sfânta Euharistie”, Biserica fiind Trupul tainic, mistic al lui Hristos, iar despre Sfânta Euharistie vezi nota la Fapte 242..

  Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, celor sfinţiţi în Iisus Hristos, celor numiţi sfinţi, împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor şi al nostru”
  (I Corinteni 1:2)
  * Hristos sfinţeşte Biserica, de aceea e sfântă.

  Din El, dar, sunteţi voi în Hristos Iisus, Care pentru noi S-a făcut înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare”
  (I Corinteni 1:30)
  * Cei ce sunt în Hristos Iisus, sunt în Biserică, iar El e “sfinţire”, deci Biserica e sfântă.

  “Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu.”
  (I Corinteni 3:9)
  * Se constată deosebirea dintre păstori (Căci noi împreună-lucrători cu Dumnezeu suntem) și turmă (voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu).

  “16. Nu ştiţi, oare, că voi sunteţi templu al lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi?
  17. De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteţi voi.”
  (I Corinteni 3:16-17)
  * Aici este vorba de trupul nostru, vezi mai jos I Corinteni 6:18-19.

  “Au nu ştiţi că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Luând deci mădularele lui Hristos le voi face mădularele unei desfrânate? Nicidecum!”
  (I Corinteni 6:15)

  “18. Fugiţi de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârşi omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuieşte în însuşi trupul său.
  19. Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri?”
  (I Corinteni 6:18-19)

  “Căci mai întâi aud că atunci când vă adunaţi în biserică, între voi sunt dezbinări, şi în parte cred.”
  (I Corinteni 11:18)
  * Vezi mai sus nota la Fapte 11:26.

  “27. Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte.
  28. Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor.
  29. Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere să săvârşească minuni?”
  (I Corinteni 12:27-29)
  * * Biserica – Trup al lui Hristos; creştinii, membrii Bisericii – mădulare.
  Deşi ne suntem mădulare unii altora (versetul 27), există totuşi o organizare ierarhică a Bisericii încă din Biserica primară (versetele 28 şi 29.

  “34. Ca în toate Bisericile sfinţilor, femeile voastre să tacă în biserică, căci lor nu le este îngăduit să vorbească, ci să se supună, precum zice şi Legea.
  35. Iar dacă voiesc să înveţe ceva, să întrebe acasă pe bărbaţii lor, căci este ruşinos ca femeile să vorbească în biserică.”
  (I Corinteni 14:34-35)
  * Vezi mai sus nota la Fapte 11:26.

  “Căci noi suntem templu al Dumnezeului celui viu, precum Dumnezeu a zis că: “Voi locui în ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu”.”
  (II Corinteni 6:16)

  “20. Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.
  21. Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul
  (Efeseni 2:20-21)
  * “temelia apostolilor” (Efeseni 2:20) se referă la apostolicitatea Bisericii, originea ei e apostolică.
  “locaş sfânt” (versetul 21) = locaș de închinare

  “3. Silindu-vă să păziţi unitatea Duhului, întru legătura păcii.
  4. Este un trup şi un Duh, precum şi chemaţi aţi fost la o singură nădejde a chemării voastre;
  5. Este un Domn, o credinţă, un botez”
  (Efeseni 4:3-5)
  * Biserica e una, chiar de e împărţită în biserici naţionale (patriarhii), regionale (episcopii) și locale (parohii); învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe e la fel peste tot.

  “11. Şi el a dat pe unii apostoli, pe alţii prooroci, pe alţii evanghelişti, pe alţii păstori şi învăţători,
  12. Spre desăvârşirea sfinţilor, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos
  (Efeseni 4:11-12)
  * Vezi nota la Romani 12:5.

  “Pentru că bărbatul este cap femeii, precum şi Hristos este cap Bisericii, trupul Său, al cărui mântuitor şi este.”
  (Efeseni 5:23)
  * Hristos este cap Bisericii, nu papa. Iar despre expresia “trupul Său” vezi nota la Romani 12:4-5.

  “18. Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este începutul, întâiul născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate.
  19. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinirea.
  20. Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale.”
  (Coloseni 1:18-20)
  * Vezi nota la Efeseni 5:23.

  “Acum mă bucur de suferinţele mele pentru voi şi împlinesc, în trupul meu, lipsurile necazurilor lui Hristos, pentru trupul Lui, adică Biserica
  (Coloseni 1:24)
  * Vezi nota la Romani 12:5.

  “10. Şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a zidit,
  11. Unde nu mai este elin şi iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, scit, rob ori liber, ci toate şi întru toţi Hristos.”
  (Coloseni 3:10-11)
  * Sobornicitatea (universalitatea) Bisericii şi a mesajului ei

  “Ca să ştii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului.”
  (I Timotei 3:15)

  “22. Ci v-aţi apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească,
  23. Şi de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri şi de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, şi de duhurile drepţilor celor desăvârşiţi”
  (Evrei 12:22-23)

  “9. Iar voi sunteţi seminţie aleasă, preoţie împărătească, neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu, ca să vestiţi în lume bunătăţile Celui ce v-a chemat din întuneric, la lumina Sa cea minunată,
  10. Voi care odinioară nu eraţi popor, iar acum sunteţi poporul lui Dumnezeu; voi care odinioară n-aveaţi parte de milă, iar acum sunteţi miluiţi.”
  (I Petru 2:9-10)
  * “preoţie împărătească” = Biserica creştină; preoţia universală a tuturor credincioşilor (dar care nu e identică cu preoţia particulară a apostolilor, episcopilor, preoţilor).
  Versetul 9 de aici reia versetul din Ieșirea/Exodul 19:6, care era adresat întregului popor evreu, deși doar fiii lui Aaron erau de fapt preoți, iar nu toți evreii:
  “3. Apoi s-a suit Moise în munte, la Dumnezeu; şi l-a strigat Domnul din vârful muntelui şi i-a zis: “Grăieşte casei lui Iacov şi vesteşte fiilor lui Israel aşa:
  4. “Aţi văzut ce am făcut Egiptenilor şi cum v-am luat pe aripi de vultur şi v-am adus la Mine.
  5. Deci, de veţi asculta glasul Meu şi de veţi păzi legământul Meu, dintre toate neamurile Îmi veţi fi popor ales că al Meu este tot pământul;
  6. Îmi veţi fi împărăţie preoţească şi neam sfânt!” Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune fiilor lui Israel” (Ieșirea/Exodul 19:3-6).
  Că numai Aaron și fii lui erau preoți la evrei, vedem de aici:
  “12. Apoi să aduci pe Aaron şi pe fiii lui la uşa cortului adunării şi să-i speli cu apă;
  13. Să îmbraci pe Aaron în sfintele veşminte şi să-l ungi şi să-l sfinţeşti, ca să-mi fie preot.
  14. Să aduci şi pe fiii lui, să-i îmbraci cu hitoane,
  15. Şi să-i ungi, cum ai uns pe tatăl lor, ca să-Mi fie preoţi, şi această ungere îi va sfinţi preoţi pentru totdeauna în neamul lor!” (Ieșirea/Exodul 40:12-15)

  “Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu; şi dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu?”
  (I Petru 4:17)

  “Pe cel ce biruieşte îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Meu şi afară nu va mai ieşi şi voi scrie pe el numele Dumnezeului Meu şi numele cetăţii Dumnezeului Meu, – al noului Ierusalim, care se pogoară din cer, de la Dumnezeul Meu – şi numele Meu cel nou.”
  (Apocalipsa 3:12)

  “2. Şi am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându-se din cer de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă, împodobită pentru mirele ei.
  3. Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei.”
  (Apocalipsa 21:2-3)
  * Cetatea sfântă, noul Ierusalim sau mireasa este Biserica, iar Mirele este Hristos.

  Deci, iată pe scurt, înţelesurile Bisericii:
  “templu pentru aducerea de jertfe.” (II Cronici 7:12)
  “împărăţia cerurilor” (Matei 13:47)
  “turma” (Fapte 20:28)
  “un trup suntem în Hristos” (Romani 12:5)
  “templu al Dumnezeului celui viu” (II Corinteni 6:16)
  “poporul Meu” (II Corinteni 6:16)
  “locaş sfânt” (Efeseni 2:21)
  “trupul Lui, adică Biserica” (Coloseni 1:24)
  “casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului.” (I Timotei 3:15)

  “cetatea Dumnezeului celui viu” (Evrei 12:22)
  “Ierusalimul cel ceresc” (Evrei 12:22)
  “poporul lui Dumnezeu” (I Petru 2:10)
  „casa lui Dumnezeu” (I Petru 4:17)
  “cetatea sfântă, noul Ierusalim” (Apocalipsa 21:2)

  2. Tămâia în biserici

  ” Şi intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui, şi căzând la pământ, s-au închinat Lui; şi deschizând vistieriile lor, I-au adus Lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.”
  (Matei 2:11)

  “Şi când a luat cartea, cele patru fiinţe şi cei douăzeci şi patru de bătrâni au căzut înaintea Mielului, având fiecare alăută şi cupe de aur pline cu tămâie care sunt rugăciunile sfinţilor.”
  (Apocalipsa 5:8)

  “3. Şi a venit un alt înger şi a stat la altar, având cădelniţă de aur, şi i s-a dat lui tămâie multă, ca s-o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur dinaintea tronului.
  4. Şi fumul tămâiei s-a suit, din mâna îngerului, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.”
  (Apocalipsa 8:3-4)

  3. Continuitatea apostolică (apostolească) a Bisericii

  “Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui”
  (Matei 16:18)

  “şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.”
  (Matei 28:20)

  4. Hristos iubeşte Biserica şi se îngrijește de ea

  “25. (…) Hristos a iubit Biserica, şi S-a dat pe Sine pentru ea,
  26. Ca s-o sfinţească, curăţind-o cu baia apei prin cuvânt,
  27. Şi ca s-o înfăţişeze Sieşi, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi fără de prihană.”
  (Efeseni 5:25-27)

  “29. Căci nimeni vreodată nu şi-a urât trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Hristos Biserica,
  30. Pentru că suntem mădulare ale trupului Lui, din carnea Lui şi din oasele Lui.”
  (Efeseni 5:29-30)
  * Biserica – Trup al lui Hristos; creştinii, membrii Bisericii – mădulare

  5. Cum tratăm pe cine nu ascultă de Biserică

  “iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ţi fie ţie ca un păgân şi vameş.”
  (Matei 18:17)

  “10. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,
  11. Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.”
  (Tit 3:10-11)

  Apreciază

 3. „SA VA BUCURATI PURUREA IN HRISTOS” IPSDamianos din Sinai
  άξιος!άξιος!άξιος!
  Extraordinara aceasta Marturisire de credinta ortodoxa a Preafericitului Parinte Damianos,al carui Har Sfintitor strabate spatiul ,timpul,pana la noi nevrednicii,bucurandu-ne sufletul si inima.
  Sa traiti intru multi si binecuvntati ani,Preafericite Parinte,si adierea Mangaietorului sa va atinga mereu pana la sfarsitul veacurilor,caci dragostea, bucuria sfanta si pacea nesfarsita le-ati adus in inimile tuturor ortodocsilor de buna credinta,iar chemarea de a veni la M.Sf.Ecaterina,odor fara seaman al Ortodoxiei,ne-a coplesit,si sa ne ajute Atotmilostivul Dumnezeu ,sa putem ajunge ,acolo,dupa slavita Voia Sa.
  Inclusa in Patrimoniul Mondial al UNESCO în 2002, Mănăstirea ortodoxă Sfânta Ecaterina, se afla la poalele Muntelui Sinai, în nord-estul Egiptului, acolo unde Moise a primit de la Dumnezeu Tablele Legii,si a fost inaltata chiar pe locul in care a Moise a vazut Rugul Aprins.Mănăstirea a fost întemeiată de Împăratul Iustinian în jurul anului 550 şi conţine sfintele moaşte ale Sfintei Mare Muceniţe Ecaterina şi locul unde Moise l-a văzut pe Dumnezeu în Rugul Aprins.
  Cu ziduri de fortareata de 10-20 m inaltime, de aceeasi culoare cu roca arida din zona, manastirea ridicata in sec 6 pe locul unei biserici construita de Sf Elena, mama Sf Imparat Constantin, cuprinde inestimabile valori de arta crestina (icoane vechi, obiecte de cult in metale pretioase, vesminte arhieresti), dar cele mai impresionanta dintre comorile sale sunt moastele Sf Ecaterina.

  Apreciază

 4. Prezentand-o, actualul Arhiepiscop al Sinaiului, Damianos, spune:” Manastirea St Ecaterina este un centru monastic crestin grec-ortodox de rit bizantin, a carui viata monahala se deruleaza neintrerupt de saptesprezece secole. De 1400 ani in inima desertului Sinai, aceasta si-a pastrat caracteristicile initiale din vremea Imparatului Justinian ( 257-565 d.h.). De la Mahomed, fondatorul islamului, pana la califii musulmani si sultanii turci, trecand prin epoca lui Napoleon, toti au preluat manastirea sub protectia lor, ferind-o inclusiv de jafuri. In lunga sa istorie, Manastirea Sf Ecaterina nu a fost niciodata cucerita, pagubita sau distrusa. Traversand toate epocile, si-a pastrat intacta imaginea de loc sacru al Bibliei, asezandu-si lumina asupra evenimentelor Vechiului Testament precum si asupra continuitatii proslavirii Sfintei Fecioare Maria si a Domnului nostru Iisus Hristos.”

  In Galeria de Icoane a Muzeului din cadrul M.Sf.Ecaterina din Sinai,amintim doar doua Icoane de o inestimabila valoare ale Ortodoxiei universale:
  -Icoana Iisus Pantocrator ( sec VI)unica si de neconfundat, reprezentand figura asimetrica a Mantuitorului : partea stanga este expresia IUBIRII lui Hristos, partea dreapta Il reprezinta pe Iisus Judecator! Genial iconarul anonim al sec VI, plin de harul Duhului Sfant – unica reprezentare traversand veacurile crestine!
  -Icoana din sec 12, foarte rara ca model: Bunavestire, in care Fecioara Maria tine in mana dreapta, in poala, un medallion care are gravat un embrion, iar in dreptul inimii sale, nevazut decat sub un fascicolul de lumina , este desenat fin, cu o culoare fosforescenta, un prunc: Pruncul Iisus, pe care tanara Fecioara Maria il purta deja in inima sa in momentul in care Arhanghelul Gavriil ii aduce vestea!
  Biblioteca Manastirii Sfanta Ecaterina din Sinai gazduieste peste 8000 de manuscrise si de carti religioase vechi si deține una dintre cele mai mari colectii de manuscrise medievale,ocupand locul al doilea dupa cea a Vaticanului.In iulie,2017 ,în timpul renovarii bibliotecii,s-au descoperit Manuscrise rare medicale, care dateza din secolele V-VI , parti ale unor cercetari ale medicului grec Hipocrate.„Partea superioară a acestor manuscrise include texte arabe ale Evangheliilor. Iar partea inferioara a acestora, care sunt mai vechi cu un secol si jumatate, include texte medicale ale celebrului medic grec Hipocrate” – a spus Arhiepiscopul Damianos de Sinai, Pharan și Rait, citat de publicatia frantuzeasca Orthodoxie [http://orthodoxie.com/decouverte-de-rares-manuscrits-dans-le-sinai/]

  Este o minune, intr-adevar: un arbust ca o cascada, verde mereu, cu frunze dar fara flori si fructe, traversand secolele… Acesta este Rugul Aprins, prin care Domnul i-a vorbit lui Moise prin foc. “Descalta-te, caci locul pe care te afli este sfant!” ( Exodul, 3,5) Acesta este locul cel mai binecuvantat din manastirea Sf Ecaterina… Cu radacina sub altarul capelei, afinul inaltat spre Cer sfideaza legile firii. Este uimitor, ca si minunea “gravarii” pe orice piatra de pe muntele Sinai a desenului acestui rug, caci indiferent cum ai sectiona granitul dur, rosiatic, tot profilul rugului il vei gasi.

  “ Bucura-te, piatra scumpa a Bisericii crestinesti;

  Bucura-te, grabnica izbavire a celor cuprinsi de suparari;

  Bucura-te, vindecatoare tare a celor plini de rani si dureri; Bucura-te Ecaterina, mare mucenita a lui Hristos!”

  Adaptare text:https://doarortodox.ro/2009/11/25/troparul-sfintei-mare-mucenite-ecaterina/

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s