O mică Australie în România – Orașul Slobozia – Nevaccinații nu mai au voie în spațiile publice, decât pentru serviciu și alte câteva excepții

Radio Advertising in Slobozia, Romania | Radio Ads in Romania

HOTĂRÂREA NR. 217

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa din data de 14.10.2021, ora 17.30

Având în vedere:

 • Prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Prevederile O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;
 • Prevederile H.G.R. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situatii de urgenţă;
 • Prevederile Hotărârii nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
 • Legea 95/2006 actualizată, privind reforma în domeniul sănătăţii;
 • Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Guvernului nr. 1090 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10.10.2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 198 din 09.10.2021;
 • Rata incidenţei cumulată din data de 13.10.2021 a cazurilor la 1000 locuitori, pentru unităţile administrativ teritoriale din judeţul Ialomiţa;
 • Evaluarea riscului epidemiologic în vederea instituirii carantinei zonale în municipiul Slobozia – jud. Ialomița nr. IL-12378 din 13.10.2021;
 • Adresa cu principalele măsuri impuse în municipiul Slobozia, emisa de DSP Ialomița cu nr. IL-12442 din 13.10.2021.

În baza Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a C.J.S.U. Ialomiţa, coroborat cu art. 2 din Hotărârea nr.1 a C.J.S.U., din 05.03.2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa, în data de 14.10.2021, adoptă următoarele:

Art. 1. Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor nevaccinate sunt interzise, cu excepţia motivelor bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere (se poate redacta şi de mână), legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator.

Art. 2. Se instituie următoarele măsuri obligatorii în localitate:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona menţionată la art. 1;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor nevaccinate şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri; ieşirea persoanelor nevaccinate din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz;
 3. pentru intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul localității, se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii:
 4. deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 5. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 6. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale;
 7. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
 8. deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
 9. deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzii;
 10. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 11. deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 12. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 13. îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate;
 14. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 15. pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
 16. eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege;
 17. alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie;
 18. îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
 19. participarea la activităţi religioase;
 20. deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte

mijloace de transport persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

 • deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.
 • pentru intervalul orar 20,00—5,00 circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) şi q).
 • pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere;
 • pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil;
 • declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura, precum şi intervalul orar necesar desfăşurării activităţii;
 • în interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.

Art. 3. (1) Măsurile prevăzute la art. 2 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

(2) Măsurile prevăzute la art. 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dar care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Art. 4. în localitate se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în tranzit:

 1. se permite tranzitarea localității de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate;
 2. prin planul de măsuri întocmit de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ialomița în colaborare cu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ialomița cu sprijinul administraţiei publice locale, se vor stabili căile de circulaţie care tranzitează zona respectivă.

Art. 5. În localitate se instituie următoarele măsuri suplimentare:

 1. se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice deschise;
 2. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne. În interiorul lăcaşurilor de cult, activitatea este permisă cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;
 3. slujbele religioase cu caracter privat în lăcaşurile de cult (botezuri, cununii, înmormântări)

se desfăşoară cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare participant şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară;

 • desfăşurarea întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise este permisă cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • este permisă organizarea evenimentelor private (nunţi, botezuri, mese festive etc.), anterior programate, în spaţii închise şi/sau deschise cu respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală;
 • este permisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nonalcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul şi/sau exteriorul clădirilor, respectarea condițiilor de 30% din capacitate și doar pentru persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Pentru celelalte persoane se permite comercializarea produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) şi/sau catering;
 • activităţile de pregătire fizică a sportivilor profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă în spaţii deschise şi/sau închise se realizează cu respectarea regulilor de protecţie sanitară şi distanţare între participanţi și doar de persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau persoane care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă trecerea prin boală. Este permisă participarea copiilor sub 12 ani care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv copiii care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 6. În localitate se interzic următoarele activităţi:

 1. organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise.
 2. organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in;
 • desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
 • organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte;
 • organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spatii închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă;
 • activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, excepţie făcând agenţiile cu sistem loto (bilete jucate în sistem automatizat) şi loz;
 • toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea 55/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi pieţelor de vechituri în spaţii închise.

Art. 7. (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare până la ora 20.00, cu excepţia farmaciilor şi a stațiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. Pentru limitarea aglomerărilor pe final de program, accesul în incinta acestor unități a persoanelor nevaccinate precum și a persoanelor care nu se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2, este permis doar până la ora 19.00.

 • Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor pe toată perioada programului de funcționare, la maximum 50% din capacitate, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.
 • în cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică şi distanţare fizică.

Art. 8. Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează localitatea vor putea efectua opriri/porniri doar în staţii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fîe respectate măsurile de distanţare fizică și normele de protecție sanitară.

Art. 9. Direcţia de Sănătate Publică Ialomița va întreprinde următoarele:

 1. analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii;
 2. stabilirea unui calendar pentru dezinfectarea periodică a spaţiilor publice şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ- teritorială în cauză;
 3. îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţilor în monitorizarea din punct de vedere medical a persoanelor izolate/carantinate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi oncologici etc.);
 4. supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele

medicilor de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi.

Art. 10. Direcția de Sănătate Publică Ialomița va întocmi și va aduce la cunosțința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Ialomița reevaluarea riscului epidimiologic la nivelul municipiului Slobozia din 7 în 7 zile, în vederea analizării măsurilor adoptate și adaptarea acestora contextului situației epidemiologice.

Art.11. Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 15.10.2021.

Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor în drept prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ialomiţa.

Sursa: municipiulslobozia.ro

15 gânduri despre „O mică Australie în România – Orașul Slobozia – Nevaccinații nu mai au voie în spațiile publice, decât pentru serviciu și alte câteva excepții

 1. “Certificatul interoperabil de vindecare este necesar întrucât, potrivit informațiilor
  actuale, persoanele care s-au vindecat de COVID-19 continuă să obțină rezultate pozitive la testele
  pentru SARS-CoV-2, cu toate că acestea nu mai sunt contagioase.”,Mihaela Banu
  11 mai 2021 Actualizat la 22 iunie 2021 .
  DIN CAMERA DEPUTATILOR,

  Dă clic pentru a accesa fi_3174.pdf

  Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

  -adica „pentru ca s-au vindecat” nu mai sunt contagioase(?????????) IAR TESTUL IESE POZITIV!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  adica DE CE,DE UNDE REZULTA CA NU MAI SUNT CONTAGIOASE?????????

  batjocura in privinta efectelor presupusei infectiei,
  batjocura in privinta efectelor presupusului tratament,
  batjocura in privinta efectelor presupuselor teste,
  batjocura prin presupusul certificat,
  BATJOCURA ESTE MAXIMA!

  mutra respectivei:

  DEPUTAT PNL

  -in privintza Sloboziei:
  la slobozia a mancat lupu gulia!

  Apreciază

 2. Spuneam anu’ trecut prin unele anturaje,ca diavolul e viclean,iar slugile lui nu o sa mai inchida de la bucuresti tara,ci au dat lege si ii ,,obstructioneaza” ,pe TOATE caile pe autoritarii locali,MAJORITATEA lor,doar IDIOTI UTILI(vedeti ca e un termen OFICIAL pe wickipedia) sa-si DISTRUGA/mutileze si sa-si FALIMENTEZE singuri populatia si asa o sa se intample,fiindca TOTI is niste DRESATI sa …RESPECTE LEGEA…indiferent de ce zice legea,chiar daca e FARAdelege aceasta ,,lege” din 2020.
  Asta au realizat,iarasi,cu succes DRESORII cu habaucii lu’ antihrist de azi…sa faci si lucruri ILEGALE ptr a deveni legal.
  De exemplu,F. MULTI dau SPAGA (fac ilegalitate)la CRIMINALII si INTERLOPII de DOFTORI de familie ptr a li se elibera CERTIFICATUL SATANEI de INSEMNAT(vaccinat),adica sa devina legali.
  ATENTIE mare e o ENORMA capcana sa faci asta!
  In curand vom vedea ce intoarcere la 90 de grade va lua ,,legea” ptr cei cu …NUMAR de INSEMNAT (certificat de vaccinat=injectat=MARCAT)…
  Nu trebuie PRIMIT absolut NIMIC,NIMIC de la acesti CRIMINALI,chiar cu pretul de a pierde TOT=servici,casa,masa si mai incolo va fi cu privare de libertate(LAGAR,temnita,etc, sub pretextul binelui comun ) si chiar cu moartea,fiindca cei cu NUMAR vor fi tratati ca si LEPROSII…IN CURAND,un pic de rabdare sa avem,ca TOATE se vor da pe fata.

  Apreciază

 3. Si cretinii aia care formeaza populatia orasului Slobozia se supun???!! Aia n-au aflat ca numai exista o autoritate LEGITIMA ( guvern demis de parlament recent si fara inlocuitor deplin) care sa pretinda …rguli covidiene?? Inclin sa cred ca romanii sunt cei mai idioti de pe planeta…sa te supui la ceva ordonat de niste infractori care ar merita spanzurati de poduri!!

  Apreciază

  • Cretinii (pe drept cuvânt spus) din Slobozia tac ca morții în păpușoi. De ce ar fi ieșit orașul asta în evidenta prin ceva pozitiv? Va vorbește un rezident. Exista o răutate fără margini în ei; majoritatea celor cu care am vorbit spun ca s-au vaccinat și se și lauda cu chestia asta. Nu ai ce discuta cu ei. Argument al unui astfel de specimen care, probabil, a spălat la fund toată Italia de știe asta: ‘Toata Italia s-a vaccinat! Ai nostri de ce nu vor?’ Și asta în ziua cand Roma era în strada contra introducerii certificatului de vaccinare și a vaccinarii obligatorii. Sunt și oameni deschiși la minte care știu cum merg lucrurile și spun ca nu vor ceda șantajului și manipulării de a se vaccina. Dar nu rezolvam nimic dacă nu exista unitatea majorității și toți vorbim doar în barba. Apropo, aberanta hotărâre a fost anulata. A rămas carantina între orele 22:00-05:00 dar slobozenii intra în case tot de la ora 20:00 potrivit hotărârii abrogate. Dumnezeu cu mila!

   Apreciază

 4. Proiect de legiferare 2021

  1. Se anulează orice restricție pe baza condițiilor de vaccinare, niciun cetățean român nefiind obligat sau restrâns prin orice mijloace, direct sau indirect, la a fii vaccinat!
  2. Cetățeanul român are dreptul la liberul consimțământ al integrității persoanei sale cu privire la sănătatea sa și a copiilor săi sub 18 ani !
  3. Niciun cetățean român nu poate fii obligat sau restrâns pentru a alege tratamentul medical ales,impus sau recomandat de orice forma de guvernământ sau organizații guvernamentale sau medici sau orice altă putere legislativă ar fii,.
  4. Cetățeanul român este răspunzător pentru alegerea sa în vederea protejării sănătății împotriva noilor epidemii ce au apărut sau vor mai apărea, fără că să i se impună vreun tratament prin legiferări sau alte ordonanțe !
  5. Se pedepsește cu amendă de la 500-5000 lei discriminarea făcută între vaccinat și nevaccinați , amândouă categorii de cetățeni români având același drepturi,fie că au ales tratamentul cu vaccinul recomandat de șefia statului , fie că au ales alte diferite tratamente( fără vaccin), fie că nu au ales niciun tratament , toti sunt cetățeni cu aceleași drepturi egale în statul crestin-ortodox român !
  6. Se stabilește că pe întreg teritoriul României doar Biserica Ortodoxă este Singura și Unica Sfânta și Apostolească Biserică în care orice alt reprezentant al Țării nu se poate amesteca în treburile și rânduiala bisericilor decât reprezentanții clerului Sfintei Biserici !
  7. Se mai stabilește că denumirea de Biserică se atribuie doar Sfintei Biserici descrisa mai sus , iar celelalte locașuri de cult care până acum s-au numit tot biserici, de acum înainte vor fii numite așa cum ele sunt cu adevărat simple lăcașuri de cult diferite ( catolice’ greco-catolice, protestante s,a.) după denumirea lor !
  8. Se pedepsește cu amendă de la 500 la 2000 leiorice insulta ( verbală sau scrisă), in public sau pe canale de tv ziar radio internet , adusa oricărui reprezentant al Clerului Sfintei Biserici , cu mențiunea că orice abatere de la învățătura dreapta a Bisericii ,a vreunui reprezentant ales și sfințit, să poată fii discutată , întrevăzută, trasă la răspundere cu afirmații sănătoase de către oricare persoana creștin- ortodoxă fără insulte și batjocuri !
  9. Se acorda de către Guvern bani pentru imunizarea cetățenilor români în fiecare lună la copii , elevi, studenți și pensionari cu vitamine și suplimente alimentare la alegere( vitamina C tablete, multivitamine tablete, ceaiuri și tincturi naturale) in valoare de 35 lei!
  10. Se poruncește că în fiecare sat/ comuna/ cetate/ oraș să se amenajeze in centrul fiecăruia de către primării cu colaborarea preotului paroh așezării la vederea tuturor o Icoană mare și frumoasă cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu ținând Pe Pruncul Iisus Hristos în brațe și în fiecare zi la o oră aleasa preotul să o tămâieze și să facă scurte rugăciuni pentru sporirea sănătății cetățenilor români !

  Apreciază

 5. 11. Conducerea Țării, in colaborare cu reprezentanții Sinodului Sfintei Biserici au hotărât interzicerea de întâlniri comune pentru rugăciune a cetățenilor români creștin-ortodocși cu alți cetățeni de pe teritoriul țării care au alta credință / învățătură de credință/ altă închinare străină de cea hotărâtă și stabilită de Unica Biserică recunoscută de Stat , adică Ortodoxă !
  12. Ministerul Educației accentuează concentrarea pe formarea educației moral-duhovnicească a elevilor din școlile primare și gimnaziale prin introducerea orelor de „Educatie creștină” de trei ori pe săptămână cu profesor preot ortodox pentru cei de credință ortodoxă, iar pentru celelalte diferite tipuri de credințe străine de cea sa fie la alegere .
  13. Ministerul Educației in colaborare cu Patriarhia română acorda gratuit elevilor o Biblie, o carte de rugăciuni cu acatiste și un volum cu vie ortodoxă țile sfinților pe întreg anul !
  14. Se reintroducee îmbrăcămintea școlară al tuturor elevilor până în clasele a 12-a , Guvernul acordând gratis uniforma școlară pentru băieți și fete , culoare la alegere( vișinie sau albastru bleu-marin) !

  Apreciază

 6. 15.Se legiuiește ca faptă penală în aceeași categorie cu uciderea , avortul( sau uciderea ființei umane în pântecele mamei sale) chiar și o zi de la crearea ei de către Dumnezeu!
  16. Se pune la alegerea cetățeanului român între documentele electronice( biometrice, cu cip sau fara cip) și cele simple , ne-electronice , fara cip ;. Ambele documente putând fii folosite cu aceleași drepturi pe teritoriul României!
  17. Hotărâm că de acum înainte alegerea președintelui țării să fie supusă tragerii la sorți de către Patriarhul Bisericii ,iar alesul sa fie numaidecât dintre creștinii ortodocși !

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s