Împotriva adventiştilor de ziua a şaptea: De ce creştinii ţin ca zi de odihnă duminica

O colecţie de texte scripturistice care dovedesc fără tăgadă că ziua de odihnă pentru creştini trebuie să fie duminica şi nu sâmbăta. O excelentă înşiruire de pasaje din Sfânta Scriptură, care sunt tot atâtea temeiuri pentru a ne încredinţa şi mai mult că adevărul este al creştinilor ortodocşi şi nu al ereticilor adventişti. Ziua sâmbetei ca zi de odihnă a fost dată poporului evreu al Vechiului Testament şi nu Bisericii!

De ce creştinii ţin Duminica. Despre ziua de odihnă

“2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. 3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.” (Facerea/Geneza 2:2-3) * Întradevăr, Dumnezeu a sfinţit ziua a şaptea, ţinerea ei fiind o poruncă foarte importantă a Vechiului Testament. Totuşi, Dumnezeu nu a încetat după acea zi să mai lucreze, căci, iată: “Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez.” (Ioan 5:17), a se vedea mai jos şi nota la Matei 12:1-8.

“8. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. 9. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, 10. Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine” (Ieşirea/Exodul 20:8-10) * Vezi mai sus nota de la Facerea/Geneza 2:2-3.

“13. “Spune fiilor lui Israel aşa: Băgaţi de seamă să păziţi zilele Mele de odihnă, căci acestea sunt semn între Mine şi voi din neam în neam, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfinţeşte. 14. Păziţi deci ziua de odihnă, căci ea este sfântă pentru voi. Cel ce o va întina, acela va fi omorât; tot cel ce va face într-însa vreo lucrare, sufletul acela va fi stârpit din poporul Meu; 15. Şase zile să lucreze, iar ziua a şaptea este zi de odihnă, închinată Domnului; tot cel ce va munci în ziua odihnei va fi omorât. 16. Să păzească deci fiii lui Israel ziua odihnei, prăznuind ziua odihnei din neam în neam, ca un legământ veşnic. 17. Acesta este semn veşnic între Mine şi fiii lui Israel, pentru că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea a încetat şi S-a odihnit”.” (Ieşirea/Exodul 31:13-17) * După cum se vede clar din versetele 13, 16 şi 17, ţinerea sabatului e poruncită (prin Legea lui Moise din Vechiul Testament) doar fiilor lui Israel, evreilor, nu şi celorlalte neamuri. Astăzi, însă, nu mai suntem sub Legea veche (a lui Moise), ci sub Noul Testament sau Legea cea nouă (care se adresează tututor oamenilor de pe acest pământ, nu doar evreilor), vezi mai jos nota de la Matei 12:1-8. Iar “veşnic” înseamnă atât cât vrea Dumnezeu, căci “Dar nu cumva Îi vom da noi învăţătură lui Dumnezeu, Lui care stă şi judecă pe cei de sus?” (Iov 21:22).

“1. Atunci a adunat Moise toată obştea fiilor lui Israel şi le-a zis: “Iată ce a poruncit Domnul să faceţi: 2. şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra în ziua aceea va fi omorât. 3. În ziua odihnei să nu faceţi foc în toate locaşurile voastre. Eu sunt Domnul!” (Ieşirea/Exodul 35:1-3) * Vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17.

“12. Păzeşte ziua odihnei, ca să o ţii cu sfinţenie, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13. Şase zile lucrează şi-ţi fă toate treburile tale; 14. Ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în ziua aceea nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici asinul tău, sau alt dobitoc al tău, nici străinul tău care se află la tine, ca să se odihnească robul tău şi roaba ta cum te odihneşti şi tu. 15. Adu-ţi aminte că ai fost rob în pământul Egiptului şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mină tare şi cu braţ înalt şi de aceea îi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să păzeşti ziua odihnei şi să o ţii cu sfinţenie.” (Deuteronom 5:12-15) * Creştinii ţin ca zi de odihnă duminica, deci, nu suntem fără zi de odihnă. Însă ţinerea sâmbetei (sabatului) a fost poruncită doar poporului evreu, căci poporul evreu a fost în robia egipteană (versetul 15).

“22. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. 23. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri. 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. “ (Psalmul 117:22-24, dar psalmul 118:22-24 în versiunile protestante) * Ziua învierii Domnului, adică duminica, este ziua bucuriei la creştini (versetul 24), iar “piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.” (Efeseni 2:20).

“31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou. 32. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul. 33. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.” (Ieremia 31:31-33) * Dumnezeu însuşi a anunţat aici că va înlocui Legământul Vechiului Testament (care includea şi sabatul) cu altul nou, adică Noul Testament. După venirea lui Hristos, Legământul Vechiului Testament nu mai este valabil, căci suntem sub Legământul cel nou (al Noului Testament), vezi mai jos nota la Matei 12:1-8.

“5. Şi spune-le: Aşa zice Domnul Dumnezeu: În ziua în care am ales pe Israel şi, ridicându-Mi mâna, M-am jurat seminţiei casei lui Iacov şi M-am descoperit lor în ţara Egiptului şi, ridicându-Mi mâna, le-am zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; 6. În ziua aceea, ridicându-Mi mâna, M-am jurat lor să-i scot din ţara Egiptului şi să-i duc în ţara pe care o alesesem pentru ei, în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă dintre toate ţările. (…) 12. De asemenea le-am dat şi zilele Mele de odihnă, ca să fie semn între Mine şi ei, ca să cunoască ei că Eu sunt Domnul, Sfinţitorul lor.” (Iezechiel 20:5-6,12) * Sabatul este semn doar între Dumnezeu şi Israel, nu şi între Dumnezeu şi celelalte popoare, căci doar toată omenirea e făcută de către Dumnezeu, vezi mai sus şi nota la Ieremia 31:31-33.

Şi voi face să înceteze toate desfătările ei, sărbătorile şi lunile noi şi zilele de odihnă şi toate prăznuirile ei.” (Osea 2:13) * Încetarea sărbătoririi Sabatului/Sâmbetei (ziua de odihnă la evrei) e profeţită încă din Vechiul Testament.

“17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. 18. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.” (Matei 5:17-18) * Hristos este Împlinirea Legii: “Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.” (Romani 10:4).

“1. În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. 2. Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. 3. Iar El le-a zis: Au n-aţi citit ce-a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? 4. Cum a intrat în casa Domnului şi a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor? 5. Sau n-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta şi sunt fără de vină? 6. Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici. 7. Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. 8. Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului.” (Matei 12:1-8) * Nici Domnul Iisus Hristos şi nici Apostolii (versetul 1) nu au ţinut sabatul, căci Domnul nostru Iisus Hristos anulează prescripţia ţinerii sabatului (sâmbetei), deoarece iudeii considerau că dreptatea poate fi dobândită prin respectarea seacă (fără dragoste de Dumnezeu şi de aproapele) a poruncilor, căci tot El zice fariseilor: – “Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi.” (Luca 11:42); – “Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.” (Luca 16:16); – Căci: “Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:18), dezlegare = anulare. Iar Apostolul Pavel zice: – “Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!” (Romani 6:15); – “Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har” (Galateni 5:4), adică ţinerea prescripţiilor Legii (lui Moise), între care era şi respectarea sabatului, este depărtare de Hristos cel Înviat (în zi de duminică).

“9. Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga lor. 10. Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. 11. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate? 12. Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. 13. Atunci i-a zis omului: Întinde mâna ta. El a întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.” (Matei 12:9-13) * Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, face vindecări sâmbăta şi anulează prescripţia ţinerii sabatului (sâmbetei), deoarece iudeii considerau că dreptatea poate fi dobândită prin respectarea seacă (fără dragoste de Dumnezeu şi de aproapele) a poruncilor, căci tot El zice fariseilor: – “Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi.” (Luca 11:42); – “Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.” (Luca 16:16); – Căci: “Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:18), dezlegare = anulare. Iar Apostolul Pavel zice: – “Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!” (Romani 6:15); – “Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har” (Galateni 5:4), adică ţinerea prescripţiilor Legii (lui Moise), între care era şi respectarea sabatului, este depărtare de Hristos cel Înviat (în zi de duminică).

“Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.” (Matei 24:20) * Domnul nostru Iisus Hristos nu îndeamnă aici la ţinerea sabatului, ci îi avertizează pe evreii creştini ca să nu fie consideraţi trădători şi atacaţi de către ceilalţi evrei, care aşteptau un mesia ca şi conducător militar. În secolul I d.Hr. a avut loc marea revoltă a evreilor împotriva puternicului Imperiu Roman, ceea ce a culminat cu cucerirea Ierusalimului şi incendierea templului în 70 d.Hr. de către legiunile romane conduse de Titus.

“Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.” (Marcu 1:21) * Domnul Iisus Hristos sâmbăta învăţa în sinagogă pentru că mai ales în acea zi se adunau iudeii acolo, vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17 şi nota la Osea 2:13.

“23. Şi pe când mergea El într-o sâmbătă prin semănături, ucenicii Lui, în drumul lor, au început să smulgă spice. 24. Şi fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? 25. Şi Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi citit ce a făcut David, când a avut nevoie şi a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? 26. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el? 27. Şi le zicea lor: Sâmbăta a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. 28. Astfel că Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei.” (Marcu 2:23-28) * Vezi mai sus nota la Matei 12:1-8.

“1. Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată. 2. Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască. 3. Şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te în mijloc! 4. Şi a zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face bine sau a face rău, a mântui un suflet sau a-l pierde? Dar ei tăceau; 5. Şi privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se de învârtoşarea inimii lor, a zis omului: Întinde mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui s-a făcut sănătoasă. 6. Şi ieşind, fariseii au făcut îndată sfat cu irodianii împotriva Lui, ca să-L piardă.” (Marcu 3:1-6) * Vezi mai sus nota la Matei 12:9-13.

“Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni ca acestea prin mâinile Lui?” (Marcu 6:2) * Vezi mai sus nota la Marcu 1:21.

“2. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. 3. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? 4. Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. 5. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. 6. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.“ (Marcu 16:2-6) * Noi cinstim ziua duminicii pentru că în această zi a înviat Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

“Şi a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a sculat să citească.” (Luca 4:16) * Vezi mai sus nota la Marcu 1:21.

“Şi S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, şi îi învăţa sâmbăta.” (Luca 4:31) * Vezi mai sus nota la Marcu 1:21.

“1. Într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus mergea prin semănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau. 2. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu se cade a face sâmbăta? 3. Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: Oare n-aţi citit ce a făcut David, când a flămânzit el şi cei ce erau cu el? 4. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a luat pâinile punerii înainte şi a mâncat şi a dat şi însoţitorilor săi, din ele, pe care nu se cuvine să le mănânce decât numai preoţii? 5. Şi le zicea: Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei.” (Luca 6:1-5) * Vezi mai sus nota la Matei 12:1-8.

“6. Iar în altă sâmbătă, a intrat El în sinagogă şi învăţa. Şi era acolo un om a cărui mână dreaptă era uscată. 7. Dar cărturarii şi fariseii Îl pândeau de-l va vindeca sâmbăta, ca să-I găsească vină. 8. Însă El ştia gândurile lor şi a zis omului care avea mâna uscată: Scoală-te şi stai la mijloc. El s-a sculat şi a stat. 9. Atunci Iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce se cade sâmbăta: a face bine sau a face rău? A scăpa un suflet sau a-l pierde? 10. Şi privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: Întinde mâna ta. Iar el a făcut aşa şi mâna lui s-a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă. 11. Ei însă s-au umplut de mânie şi vorbeau unii cu alţii ce să facă cu Iisus.” (Luca 6:6-11) * Vezi mai sus nota la Matei 12:9-13.

“10. Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. 11. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum; 12. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. 13. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. 14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! 15. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? 16. Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?“ (Luca 13:10-16) * Vezi mai jos nota la Ioan 9:1,14-16.

“1. Şi când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei Îl pândeau, 2. Iată un om bolnav de idropică era înaintea Lui. 3. Şi, răspunzând, Iisus a zis către învăţătorii de lege şi către farisei, spunând: Cuvine-se a vindeca sâmbăta ori nu? 4. Ei însă au tăcut. Şi luându-l, l-a vindecat şi i-a dat drumul. 5. Şi către ei a zis: Care dintre voi, de-i cădea fiul sau boul în fântână nu-l va scoate îndată în ziua sâmbetei? 6. Şi n-au putut să-i răspundă la acestea.” (Luca 14:1-6) * Vezi mai jos nota la Ioan 9:1,14-16.

“55. Şi urmându-I femeile, care veniseră cu El din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui. 56. Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege.” (Luca 23:55-56) * Trecrea de la sabat la cinstirea duminicii ca zi a Domnului s-a făcut după învierea Domnului, care a avut loc în ziua duminicii. Vezi şi nota la Matei 12:1-8.

“1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. 2. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. 3. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. 5. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? 6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, 7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.” (Luca 24:1-8) * Noi cinstim ziua duminicii pentru că în această zi a înviat Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

“12. Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase. 13. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. 14. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. 15. Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei. şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei. (…) 30. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor.” (Luca 24:12-15,30) * Duminica s-a săvârşit prima Liturghie de după învierea Domnului.

“1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. 2. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. 3. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. 4. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. 5. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. 6. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? 7. Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. 8. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. 9. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. 10. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. 11. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. 12. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? 13. Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. 14. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. 15. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos. 16. Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi căutau să-L omoare, că făcea aceasta sâmbăta. 17. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez. 18. Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:1-18) * Versetul 18 ne arată clar că Domnul nostru Iisus Hristos a dezlegat (anulat) ţinerea sâmbetei (sabatului); aici şi versiunea în limba engleză: “Therefore the Jews sought all the more to kill Him, because He not only broke the Sabbath, but also said that God was His Father, making Himself equal with God.” (John 5:18, New King James Version). Vezi mai sus şi nota la Matei 12:9-13.

“Dacă omul primeşte tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniaţi pe Mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos?” (Ioan 7:23) * Vezi mai sus nota la Matei 12:9-13.

“1. Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. (…) 14. Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. 15. Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am spălat şi văd. 16. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei.” (Ioan 9:1,14-16) * Domnul nostru Iisus Hristos Însuşi nu a ţinut sâmbăta,  făcând vindecări (versetul 16), vezi mai sus şi nota la Ioan 5:1-18.

“19. Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! 20. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. 21. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. 22. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; 23. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20:19-23) * În ziua învierii, duminica, li S-a arătat Domnul apostolilor (versetul 19), tot în acea duminică El le-a dat apostolilor puterea de a dezlega păcatele oamenilor (versetele 21, 22 şi 23).

“1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.” (Fapte 2:1-4) * Şi sărbătoarea Cincizecimii (Rusaliilor), a căzut tot în ziua Duminicii, adică 50 de zile după sabatul (sâmbăta) în care era Paştele evreiesc (comemorarea ieşirii evreilor din robia egipteană).

“13. Şi plecând cu corabia de la Pafos, Pavel şi cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei. Iar Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. 14. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei şi, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă, au şezut. 15. Şi după citirea Legii şi a Proorocilor, mai-marii sinagogii au trimis la ei, zicându-le: Bărbaţi fraţi, dacă aveţi vreun cuvânt de mângâiere către popor, vorbiţi.” (Fapte 13:13-15) * Apostolii propovăduiau sâmbăta în sinagogă pentru că atunci se adunau evreii acolo, vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17 şi nota la Osea 2:13.

“26. Bărbaţi fraţi, fii din neamul lui Avraam şi cei dintre voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. 27. Căci cei ce locuiesc în Ierusalim şi căpeteniile lor, necunoscându-L şi osândindu-L, au împlinit glasurile proorocilor care se citesc în fiecare sâmbătă. 28. Şi, neaflând în El nici o vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-L omoare. 29. Iar când au săvârşit toate cele scrise despre El, coborându-L de pe cruce, L-au pus în mormânt. 30. Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi. 31. El S-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim şi care sunt acum martorii Lui către popor. 32. Şi noi vă binevestim făgăduinţa făcută părinţilor.” (Fapte 13:26-27) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

“42. Şi ieşind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască cuvintele acestea. 43. După ce s-a terminat adunarea, mulţi dintre iudei şi dintre prozeliţii cucernici au mers după Pavel şi după Barnaba, care, vorbind către ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. 44. Iar în sâmbăta următoare, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:42-44) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

“2. Şi după obiceiul său, Pavel a intrat la ei şi în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi, 3. Deschizându-le şi arătându-le că Hristos trebuia să pătimească şi să învieze din morţi, şi că Acesta, pe Care vi-L vestesc eu, este Hristosul, Iisus.” (Fapte 17:2-3) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

“4. Şi vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă şi aducea la credinţă iudei şi elini. 5. Iar când Sila şi Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristosul.” (Fapte 18:4-5) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Fapte 20:7) * “ziua întâi a săptămânii” la evrei este Duminica. În mod deosebit în acea zi, a învierii Domnului, creştinii se adunau la Sfânta Liturghie (frângerea pâinii), adică celebrarea Sf. Euharistii.

“Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.” (Romani 10:4) * Hristos este sfârşitul Legii (lui Moise), deci şi al sabatului poruncit prin acea Lege.

În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni.” (I Corinteni 16:2) * Colectele se făceau, inclusiv pe vremea apostolilor, duminica, pentru că atunci, mai ales, se adunau creştinii la biserică.

“Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta.” (Galateni 2:16) * faptele Legii = prescripţiile Legii (lui Moise). Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

“Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar.” (Galateni 2:21) * Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era să vină Urmaşul, Căruia I s-a dat făgăduinţa, şi a fost rânduită prin îngeri, în mâna unui Mijlocitor.” (Galateni 3:19) * Legea (lui Moise), prin care s-a poruncit şi ţinerea sabatului (sâmbetei) a fost valabilă până la venirea Urmaşului (Hristos), ca Profet după profetul Moise. Deci, astăzi noi nu mai trebuie să ţinem Legea Vechiului Testament, deci, nici sabatul.

“24. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. 25. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză.” (Galateni 3:24-25) * Omul se mântuieşte (de la venirea lui Hristos) prin har, credinţă, fapte bune, iar nu prin ţinerea Legii vechi, care includea deasemenea şi sabatul.

“13. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos, 14. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, 15. Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea” (Efeseni 2:13-15) * Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

“16. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete, 17. Care sunt umbră celor viitoare iar trupul (este) al lui Hristos.” (Coloseni 2:16-17) * Text care ne arată că ţinerea sâmbetei nu mai e obligatorie creştinilor, deci nimeni să nu ne mai judece cu privire la aceasta (versetul 16), căci noi avem o altă zi de odihnă, vezi notele la Fapte 20:7 şi la Apocalipsa 1:10.

“4. Căci undeva, despre ziua a şaptea, a zis astfel: “Şi S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Sale”. 5. Şi în acelaşi loc, zice iarăşi: “Nu vor intra întru odihna Mea!“. 6. Deci, de vreme ce rămâne ca unii să intre în odihnă, iar aceia cărora mai dinainte li s-a binevestit, pentru nesupunerea lor, n-au intrat, 7. Dumnezeu hotărăşte din nou o zi, astăzi rostind prin gura lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus: “Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre”. 8. Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă. 9. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. 10. Pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit şi el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale Sale. 11. Să ne silim, deci, ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă a neascultării” (Evrei 4:4-11) * “s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu” (versetul 8), adică sabatul, ca zi de odihnă, a fost înlocuit de ziua duminicii, ziua învierii Domnului. Până şi în Cornilescu e scris: “Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat” (Evrei 4:9), adică, o odihnă ca de sabat, dar nu odihnă de sabat. Evident, adevărata odihnă ce ne-o va da Dumnezeu e aceea în cer, nu aici pe pământ, textul de mai sus având o dublă semnificaţie.

“Căci dacă (testamentul) cel dintâi ar fi fost fără de prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea” (Evrei 8:7) * Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

“8. Ci Dumnezeu îi mustră şi le zice: “Iată vin zile, zice Domnul, când voi face, cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda, testament nou, 9. Nu ca testamentul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului; căci ei n-au rămas în testamentul Meu, de aceea şi Eu i-am părăsit – zice Domnul. 10. Că acesta e testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: Pune-voi legile Mele în cugetul lor şi în inima lor le voi scrie, şi voi fi lor Dumnezeu şi ei vor fi poporul Meu.” (Evrei 8:8-10) * Vezi nota la Ieremia 31:31-33.

“7. Atunci am zis: Iată vin, în sulul cărţii este scris despre mine, să fac voia Ta, Dumnezeule”. 8. Zicând mai sus că: “Jertfă şi prinoase şi arderile de tot şi jertfele pentru păcat n-ai voit, nici nu Ţi-au plăcut”, care se aduc după Lege, 9. Atunci a zis: “Iată vin ca să fac voia Ta, Dumnezeule”. El desfiinţează deci pe cel dintâi ca să statornicească pe al doilea. 10. Întru această voinţă suntem sfinţiţi, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. “ (Evrei 10:7-10) * Vechiul Testament, cu tot cu prescripţiile sale referitoare la sabat, este desfiinţat, ca să fie statornicit Noul Testament (versetul 9).

“9. Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea în Iisus, fost-a în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Iisus. 10. Am fost în duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, glas mare de trâmbiţă” (Apocalipsa 1:9-10) * Tot duminica a primit Apostolul Ioan vedenia Apocalipsei. Literal în text este “ziua Domnului”, pe latineşte “Domini dies”, de unde vine etimologic “duminica”.

Articol preluat de pe blogul

Binevestitorul

Reclame

230 de gânduri despre „Împotriva adventiştilor de ziua a şaptea: De ce creştinii ţin ca zi de odihnă duminica

 1. OFF TOPIC

  RĂSPUNS TRIMIS PE BLOGUL ORTODOXIE TRADIȚIONALISTĂ ȘI TEOLOGIE PATRISTICĂ. AZI 23 AUGUST 2014 (POSIBIL RESPINS ACOLO):

  Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Nici nu mă așteptam la vreun altfel de răspuns. Se vede din acest răspuns, cât sunteți de obiectiv. Oricine, care este cât de cât documentat în privința cipurilor, știe că sunt foarte periculoase. Nu și pentru dumneata, care te pricepi la tehnică și ignori nu numai Cartea Apocalipsa după Ioan, dar și cărțile importante scrise pe această temă importantă, cât și cele afirmate de aproape toți marii duhovnici români și greci.
  Faptul că mă criticați înseamnă că sunt viu, că exist, că incomodez și mă determină să lupt mai mult cu impostura și să fiu absolut convins că sunt pe calea cea bună.

  UN SINGUR SFAT VĂ DAU TOTUȘI FIIND CREȘTIN, DACĂ ÎL ACCEPTAȚI DESIGUR: FERIȚI-VĂ DE ALUATUL SLAVEI DEȘARTE ȘI CEL AL FARISEILOR. MULȚI ȘI-AU PIERDUT ȘI MÂNTUIREA DIN ACEASTĂ CAUZĂ, PENTRU CĂ MÂNDRIA DIN CARE IZVORĂȘTE ESTE LUCIFERICĂ ȘI DUCE SUFLETUL TOCMAI ÎN FUNDUL IADULUI…

  PS. Nu reprezint nici un fel de guru. Nu am nici un adept. Puțini comentează pe blogul eu din când în când, ca și aici. Pentru că forumul este deja ales, pe saccsiv și apologeticum. Sunt convins că denigrați și Mișcarea Legionară, pentru că vă axați doar pe texte teologice, desprinse de contextul vieții în interiorul societății actuale, în care ortodoxia este atacată din toate părțile (numai dumneata nu vezi asta). Eu unul mă feresc să judec pe cineva. Judec păcatele și ereziile, pentru a ajuta altor frați ortodocși. Dumneata și alți câțiva, uitați de păcatul judecării altuia. Nu judecați, ca să nu fiți judecați înaintea lui Dumnezeu… Amin.

  Apreciază

 2. OFF TOPIC

  CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ARTICOLUL: ,,Pe când rupem comuniunea cu ereziarhii ecumeniști?”
  DEȘI AUTORUL PARE A FI ANTIECUMENISM, NU RECOMANDĂ OARE SCHISMA ÎN BOR?
  Posted on 27 iulie 2014, pe blogul Ortodoxie Tradiționalistă și Teologie Patristică

  “…iar de nu va asculta nici de Biserica, sa-ti fie tie ca un pagan si vames!” (Matei 18, 15-17)

  “Ramaneti in Mine si Eu in voi. Precum mladita nu poate sa aduca roada de la sine, daca nu ramane in vita, tot asa nici voi, daca nu ramaneti in Mine. Eu sunt vita, voi sunteti mladitele. Cel ce ramane intru Mine si Eu in el, acela aduce roada multa, caci fara Mine nu puteti face nimic. Daca cineva nu ramane in Mine se arunca afara ca mladita si se usuca; si le aduna si le arunca in foc si ard. Daca ramaneti intru Mine si cuvintele Mele raman in voi, cereti ceea ce voiti si se va da voua” (Ioan 15, 4-7)

  “De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te” (Tit 3:10)

  “Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit!” (II Ioan 1:10)

  “Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi, Drept aceea, dacă vreun presbiter sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh şi nu ar pomeni numele acestuia, precum este hotărât şi rânduit în dumnezeiasca slujbă tainică, ci mai înainte de înfăţişarea în faţa sinodului şi de osândirea definitivă a acestuia ar face schismă, Sfântul Sinod a hotărât ca acela să fie cu totul străin de toată preoţia, dacă numai se va vădi că a făcut această nelegiuire. Şi acestea s-au hotărât şi s-au pecetluit pentru cei ce sub pretextul oarecăror vinovăţii se depărtează de întâii lor stătători şi fac schismă şi rup unitatea Bisericii. Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade sau de Părinţi, Fireşte adică, de comuniunea cu acela care propovăduieşte eresul în public şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune certării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cei ce se numeşte episcop chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici şi de cinstea cuvenită celor ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudoepiscopi şi pe pseudoînvăţători şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme şide dezbinări.” (Canonul 15, Sinodul I-II Constantinopol)

  “Dacă vreun presbiter, desconsiderând pe propriul său episcop, ar face adunare osebită (separată) şi ar pune (aşeza) alt altar, nevădindu-l cu nimic vrednic de osândă pe episcopul său în privinţa dreptei credinţe şi a dreptăţii, acela să se caterisească ca iubitor de stăpânire, căci este tiran (uzurpator). De asemenea şi ceilalţi clerici, şi (anume) câţi se vor adăuga (ataşa) lui, iar laicii să se afurisească. Dar acestea să se facă numai după una şi a doua şi a treia stăruinţă (poftire la ordine) din partea episcopului.” (CANONUL 31 apostolic)

  “Celor ce atacă Biserica lui Hristos învăţînd că Biserica Sa este împărţită în aşa-zise „ramuri” ce se deosebesc în doctrină şi în felul de viaţă, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor cînd toate „ramurile” – sectele, denominaţiunile şi chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valabile pentru mîntuire; prin urmare, celor ce cu bună-ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici mai-nainte-pomeniţi sau celor ce susţin, răspîndesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, ANATEMA!” (Anatema împotriva ecumenismului dată de sinodul ROCOR, 1983)

  Iar acestea reprezinta un mic procent din totalul indemnurilor scripturistice si patristice impotrica comuniunii cu ereticii.

  Canonul 15 I-II Const. e foarte clar: separarea de episcopii care invata erezia “cu capul descoperit” e necesara. In Patriarhia Romana cred ca a trecut demult problema invataturii “cu capul descoperit”. In PR nu doar se invata, ci s-a trecut de mult timp la fapte. Avem cateva exemple:

  1. Saptamana de rugaciune “pentru unitate” inpreuna cu ereticii care are loc in fiecare luna ianuarie a fiecarui an de 20 de ani incoace.

  2. Vizita papei in Romania, insotita de rugaciuni in comun si co-slujiri si recunoasterea ereticului papa drept episcop canonic la care adaugam la modul general si activitatea ecumenista a Patriarhului Teoctist.

  3. Participarea PR in consiliul mondial al “bisericilor” (ba chiar de anul acesta cu un secretar general).

  4. Acordul semnat cu monofizitii pe care nimeni nu are de gand sa-l desfaca. Stiati ca PR ii recunoaste de monofiziti drept ortodocsi, si asta cu acte?

  5. Desele declaratii ecumeniste ale mai multor episcopi (Laurentiu Streza, Sofronie Drincec, Nifon, Andrei Andreicut, Nicolae Corneanu si lista poate continua la nesfarsit).

  6. Dupa declaratiile de la Busan (si nu sunt singulare), Nifon inca mai este episcop!

  7. Bartolomeu Anania a impartasit greco-catolici fara a pati nimic.

  Nu mi le pot aminti sau scrie pe toate pentru ca sunt pur si simplu multe…. Ideea e clara. Comuniunea cu acesti ereziarhi ar trebui rupta si asta cat mai curand. Problema e ca vad un laxism chiar la ortodocsii care ar trebui sa fie “traditionalisti”. Vorbesc impotriva ecumenismului, nu sunt de acord, dar cu toate astea continua sa se impartaseasca cu eretici.

  Trebuie mentionat ca degeaba ne ferim de cipuri si vorbim de Noua Ordine Mondiala sau masonerie daca stam in comuniune cu ecumenistii….

  Apreciază

  • Omul are dreptate, dar nu inteleg cine continua sa se impartaseasca cu eretici. Probabil vorbeste de impartasire in sensul de comuniune cu ereticii, nu de impartasirea din acelasi potir.
   Si cred ca atunci cand zice de ruperea comuniunii cu ierarhii ecumenisti se refera la nepomenirea lor la Sf Liturghie si nerecunoasterea lor.
   In alt fel nu se poate face decat dezbinare.
   Dar traim vremuri neobisnuite… De unde vom lua alti episcopi?
   Poate de aceea parintele Iustin Parvu ar fi spus ca sa ii rabdam pana la impartasirea in comun cu ereticii….

   Apreciază

 3. OFF TOPIC – DE PE BLOGUL LUI VLAD HERMAN

  Adevărul ascuns despre moartea Părintelui Arsenie Boca: Iradierea, răstignirea, dezgroparea şi buna mireasmă
  Arătarea Părintelui Justin Pârvu la mormântul său plin de viaţă
  A apărut revista ATITUDINI, nr. 35, închinată mucenicului Mircea Vulcănescu
  Sfintii Inchisorilor, evocati intr-o noua carte

  Adevărul ascuns despre moartea Părintelui Arsenie Boca: Iradierea, răstignirea, dezgroparea şi buna mireasmă

  Posted: 25 Aug 2014 11:06 AM PDT
  În cele ce urmează, un fragment din cartea „Viaţa lui Arsenie Boca, fapte inedite”, scrisă de preotul Petru Vamvulescu. Menţionez că l-am sunat pe preotul Petru în seara zilei de luni, 25 august 2014, pentru a-mi confirma cele relatate în carte. Răspunsurile au fost întocmai ca în aceasta. (Vlad Herman)

  „El nu a murit numai din cauză că a fost iradiat, în toamna anului 1989. Vreau să fac o noua descoperire de care am fost înştiinţat: văzând că Părintele Arsenie s-a ridicat din moarte (n. r. adică şi-a revenit după iradiere, cel puţin parţial, conform spuselor preotului Vamvulescu), i-au dat ultima lovitură fatală (n. r. comuniştii). A fost dus în pădurea de brazi de la Sinaia şi răstignit. I-au înfricoşat (n. r. tot comuniştii) şi pe cei ce au aflat, ca să nu spună adevărul, şi s-a lăţit minciuna aceasta, că Părintele Arsenie a murit nu muceniceşte, ci de boală.

  Trebuie să nu ascundem un alt lucru cutremurător: Părintele Arsenie a fost scos de trei ori din mormânt. Prima dată, la trei zile de la îngropare, fiindu-le frică la securişti să nu învieze, cum îi era frică lui Irod. A doua oară l-au scos după un an, fără explicaţii, iar a treia oară acum vreo şase ani. Atunci a ieşit un izvor de apă din mormântul Părintelui Arsenie, care n-a putut fi oprit. Atunci s-a scos apă din mormânt cu găleţile şi s-a adunat în butoaie.

  Capacul de sicriu a fost găsit dat într-o parte, iar oasele pline cu apă şi noroi. Au fost spălate şi aşezate într-un sicriu nou, din stejar. Am sărutat sfintele oase şi mai ales capul, care era înmiresmat”.

  Arătarea Părintelui Justin Pârvu la mormântul său plin de viaţă

  Posted: 25 Aug 2014 10:05 AM PDT
  Mesaj primit de la profesorul Corneliu Gheorghiţă din Piatra Neamţ, un apropiat al Părintelui Justin Pârvu

  Joi, 21 august 2014, am simţit o dorinţă puternică de a mă închina la mormântul Părintelui Justin. Când am ajuns la doi metri de mormânt, venind dinspre poarta din stânga, mi-am ridicat privirea şi l-am văzut pe Părintele stând în picioare, îmbrăcat în haine monahale şi cu privirea zâmbitoare şi plină de bunătate (binecunoscută credincioşilor).

  El se afla puţin dincolo de mormânt, iar după câteva secunde mi-am plecat privirea şi când mi-am ridicat-o, chipul Părintelui nu mai era. Am rămas cu bucuria revederii în suflet.

  Text si foto: Vlad Herman

  A apărut revista ATITUDINI, nr. 35, închinată mucenicului Mircea Vulcănescu

  Posted: 25 Aug 2014 10:03 AM PDT

  Atitudini_nr. 35_coperta_2

  Sfintii Inchisorilor, evocati intr-o noua carte

  Posted: 25 Aug 2014 01:09 AM PDT
  La Editura Meteor Press din Bucuresti a aparut cartea “Sfintii Inchisorilor, stalpi ai Ortodoxiei si Neamului Romanesc – Marturii. Minuni“, coordonata de jurnalistul baimarean Vlad Herman.
  In prima parte a volumului sunt evocate, printre altele, cateva personalitati care au marcat istoria recenta prin jertfa lor in inchisorile comuniste: Justin Parvu, Valeriu Gafencu, Arsenie Boca, Gheorghe Calciu, Ioan Ianolide.
  In al doilea capitol se regasesc mai multe minuni produse in ultimii ani datorita mucenicilor din Aiud, unele dintre ele avandu-i in centru pe cativa maramureseni.Volumul poate fi achizitionat online sau din librarii, la pretul de 12 lei.
  http://www.ZiarMM.ro

  Apreciază

 4. Marius,
  Nu ti-am aprobat comentariul din mai multe motive.
  In primul rand e prea lung. Mult prea lung. Sintetizeaza si poate il voi aproba.
  In al doilea rand, in limba romana se scrie Iisus, cu doi de „i”.
  In al treilea rand, asa procedati si voi, ce nu va convine nu aprobati. Am mai scris pe bloguri neoprotestante si nu mi-au aprobat comentariile.
  Ar trebui sa indeplinesti macar prima conditie ca sa-l aprob.
  In mod normal ar trebui sa fie suficient ce scrie in acest articol ca sa intelegi si sa nu mai sustii aberatia ta sectara.
  Dar voi niciodata nu intelegeti… si contradictiile cu voi sunt fara rost.

  Apreciază

 5. Dragi frati ortodocsi, sunteti convinsi cu desfiintarea Legii Lui Dumnezeu?
  A venit Fiul Lui Lui Dumnezeu ca sä desfiinteze Legea celor zece porunci a Lui Dumnezeu?
  Stiti ce Lege se aflä scrisä in Chivotul Legämantului Lui Dumnezeu din Sanctuarul Ceresc?
  APOCALIPSA 11, 19. Cu stimä, Doru

  Apreciază

  • Doru Buiuc,
   Noi nu suntem frati cu ereticii!
   Acolo e vorba de templul din cer si chivotul din cer. Si legamantul Sau e legamant nou cu neamurile care l-au acceptat pe Mantuitorul Iisus Hristos, caci legamantul vechi, al evreilor nu mai este valabil, fiind conditionat de credinta in Dumnezeul cel Adevarat. Si ei, evreii, nerecunoscandu-L pe Adevaratul Dumnezeu, cel revelat in Sfanta Treime, au cazut din Har si din legamantul cu El si au ramas pe mana satanei. Sinagoga lor este numita sinagoga satanei – Apocalipsa 3: 9.

   Apreciat de 1 persoană

   • Fratilor, eu va intreb un singur lucru. Domnul Iisus spune un lucru ca implinirea Legii se cuprinde in doua porunci: Sa iubesti pe Domnul Dumnezeu tau si pe aproapele tau ca pe tine insuti, iar El spune ca dovada faptului ca noi suntem ucenicii Sai sta in dragostea de frati. Conform Sfintelor Scripturi tuturor celor ce cred in Numele lui Iisus Hristos le-a dat dreptul sa se numeasca fii ai Lui Dumnezeu, asadar ‘ereticii'(protestantii),cum ii numiti dumnevoatra, va sunt frati in Domnul. Haideti sa rupem barierele acestea denominationale si sa nu mai facem voia Satanei certandu-ne intre noi care e biserica adevarata si tot asa, exista un Singur Adevar, iar numele Lui este Iisus Hristos Fiul al Dumnezeului preainalt. El este poarta spre viata vesnica. Va spun cuvintele acestea cu toata dragostea si respectul pentru ca va consider fratele meu in Hristos! Multa binecuvantare va doresc!

    Apreciază

    • Alexandra Radu
     Nu stiu ce religie ai, dar sa stii de la mine ca ereticii nu se inchina aceluiasi Dumnezeu ca ortodocsii. De ce? Pentru ca invatatura lor e alta decat a noastra si ca urmare se inchina altui dumnezeu, inventat de mintea lor.
     Nu poate avea ortodoxul acelasi Dumnezeu cu catolicul/papistasul care crede in erezia filioque!
     Nu poate avea ortodoxul acelasi Dumnezeu cu protestantul sau neoprotestantul care crede ca Maica Domnului a fost o femeie obisnuita. Hristosul lor, despartit de Maica Sa nu e Hristotul nostru!
     Nu poate avea ortodoxul acelasi Dumnezeu cu monofizitul, nestorianul (caldeanul, asirianul) etc!
     Despre biserica Ortodoxă. Un fost catolic:

     Desi foloseste din obisnuinta temenul gresit de -biserica- pentru catolicism si altii.

     Apreciază

    • Frate Daniel, asta nu justifica ura fata de protestanti pentru faptul ca nu cred in acelasi fel ca dumneavostra, nu uitati ca Domnul Iisus se identifica cu fiecare om in parte si spune ca ori de cate ori ati facut sau ati spus un lucru unei persoane Domnului ati facut acel lucru, sa nu va treziti in Ziua Judecatii ca ati dus lupta aceasta chiar impotriva Lui Dumnezeu. Dumnezeu spune sa iubim pe apropele nostru ca pe noi insine, sa cinstim pe toti oamenii, iar inchinarea sa o aducem doar Domnului Dumnezeului nostru. Domnul sa judece credinta fiecaruia dupa lumina pe care a primit-o! Biblia spune ca in nimeni altul nu este Mantuire decat in Iisus Hristos! Toata Scriptura afirma ca Dumnezeu este dragoste, iar cine nu iubeste nu L-a cunoscut. Domnul Iisus ne invata sa iubim pe dusmani si sa binecuvantam pe cei care ne prigonesc, dar daca noi nu putem iubi pe oamenii care desi nu sunt de aceeasi religie cu noi insa apartin aceluiasi Dumnezeu, cum vom putea iubi pe cei care ne persecuta si ne prigonesc? Domnul sa ne invete sa iubim pe toti oamenii, sa ne purtam cu ei cu o bunatate ca bunatatea lui Dumnezeu si intr-un chip vrednic de copii ai Imparatului. Multa binecuvantare!

     Apreciază

    • Alexandra Radu
     Si de unde reiese ca noi ii uram pe cei care nu cred ca noi??!
     Dimpotriva, tocmai pt ca ne pasa de ei, incercam sa le spunem adevarul. Ca sunt intr-o credinta gresita si nu se pot mantui, pentru ca sunt in afara Bisericii si Hristos nu are mai multe Biserici!
     Daca le combatem credinta nu insemna ca-i uram!

     Apreciază

    • Noi, creștinii ortodocși avem Tradiția ca dreptar pentru a nu greși în interpretarea Scripturii:
     – „20. Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia;
     21. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1, 20-21);
     – „15. Şi îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire, precum v-a scris şi iubitul nostru frate Pavel după înţelepciunea dată lui,
     16. Cum vorbeşte despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.” (2 Petru 3, 15-16).

     Că Tradiția era valabilă și penru Apostoli, nu doar pt. noi o arată Sf. Apostol Iuda, care citează din Cartea lui Enoh (și pe care o acem păstrată în Tradiție):
     „14. Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a proorocit despre aceştia, zicând: Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Lui,
     15. Ca să facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi nelegiuiţii de toate faptele nelegiuirii lor, în care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoşi, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui.” (Iuda 1, 14-15).

     Apreciază

 6. Îmi pare rău dar a-ți scris numai prosti.Se vede ca nu cunoașteți pe Dumnezeu și nici voia Sa.

  Ex.20 :8-11 dovada este ca Dumnezeu cu degetul sau a scris cele zece porunci.
  De la Geneza pana la Ex.20 Dumnezeu a dat aceasta lege prin viu grai, din generatie in generatie iar aici este momentul in care Dumnezeu hotarastie sa scrie aceasta lege care exista.
  Astfel nu am putea sa intelegem dece Iosiv nu vrea sa aiba o relatie cu sotia lui Potifar. El zice ca este păcat. N-am intelege dece Dumnezeu il trage la raspundere pe Cain pentru ca a omorat pe Abel, caci daca nu ar fi fost lege sa nu ucizi nu ar fi fost păcat.

  Rom. 5 :12-13
  Rom. 7 :7
  Ex. 16 :27-28
  1 Corint. 10 :3-4
  Ioan 6 :30-35;48-51

  Ex.16 :4
  Atunci Domnul a zis lui Moise : Iata voi face sa ploua paine din ceruri. Poparul va iesi afara si va strange cit ii trebuie pentru fiecare zi, ca sa-l pun la incercare daca va umbla sau nu in legea Mea.
  (Te rog puneți întrebarea despre care lege se vorbește. Daca citim de la Geneza pana Ex.16.:4, nu gasim nici o lege data de Dumnezeu. Atunci cum Dumnezeu ii pune la incercare daca umbla sau nu in legea Lui? )

  Apreciază

  • tudorel,
   O forma a legii morale, (ba chiar o anumita dogma a legii dumnezeesti, prin oameni alesi – vezi Melchisedec) se pastrase de la Adam, prin Avraam si urmasii sai pana la momentul legilor scrise pe piatra si date lui Moise. O lege a firii care spunea ca sa ucizi pe fratele tau e pacat, sa iei sau sa te culci cu sotia altui este pacat etc.
   Dar o specificatie clara a unei zile a lui Dumnezeu nu exista pana la Moise!

   Deci o lege a lui Dumnezeu exista si inainte, mai vaga, dar exista. Ea a fost clar exprimata in tablele legii date pe muntele Sinai.
   Dar, a fost clar data cu unele aspecte specifice, numai pentru poporul evreu. Scopul era ca ei sa poate tine credinta in Dumnezeul cel adevarat (sa se diferentieze clar de popoarele din jurul lor, pt. a nu fi influentati) pana la venirea unui Mantuitor, care sa aduca o Lege a Harului, ce va cuprinde (a cuprins) toata omenirea care l-a uitat pe adevaratul Dumnezeu.

   De la venirea Mantorului Legea a fost „perfectionata”, ca sa zic asa. Unele aspecte special date evreilor au fost anulate: „ochi pt ochi, dinte pt dinte”, circumcizia, sabatul, mancarurile zis necurate in Vechiul Testament etc. Acestea toate au fost anulate si inlocuite cu: legea iubirii si iertarii, botezul, duminica (ziua Invierii), expresia clara ca nu exista mancaruri necurate etc.

   La o cercetare mai atenta vei vedea ca nu am scris deloc prostii – Ortodoxia nu vorbeste Deloc prostii, ci Adevarul! Cerceteaza mai bine ce scrie in articol si altele.

   Roaga-te cu sinceritate ca Dumnezeu sa-ti descopere adevarul si vei intelege.

   Apreciază

  • Domnule Tudorel se vede ca nici dvs nu cunoasteti pe Dumnezeu si nici macar limba romana (prostii se scrie cu doi i). Credeti ca daca ati dat doua – trei citate din Biblie ati convins? Tipic sectar sa insire citatele din Vechiul Testament invatate mecanic, fara a intelege mai nimic. Biblia trebuie privita si inteleasa in intregul ei. Vechiul Testament cu Noul Testament se intrepatrund si astfel oricine va citi va intelege ca nimic nu e in haos, caci Dumnezeu a pus de la inceput legi atat pentru univers, cat si pentru oameni, legi care apoi au fost ,,implinite” prin Hristos. Domnul sa ne miluiasca pe toti!

   Apreciază

 7. Pingback: ÎȘI DOREȘTE PATRIARHUL DANIEL SĂ RĂMÂNĂ ÎN ISTORIE CA TRĂDĂTORUL ȘI GROPARUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE? – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 20 martie 2016, Duminica Ortodoxiei | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

 8. La voi crestinii adevarati ,care credeti ca adventisti sunt eretici ,vreau sa va intreb : cele 10 porunci sunt valabile in ziua de azi ? Sau au fost valabile doar pentru evrei,iudei sau poporul istrael ? Răspundeti scurt ,fara abreratii sau alte traditii . Mai sunt valabile in anul 2016 cele 10 porunci???

  Apreciază

  • Daniel,
   Prietene, eu nu scriu aberatii!
   Nu doar adventistii sunt eretici, ci toate denominatiunile asa-zis „crestine”, care sunt in afara Bisericii celei Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca – Biserica Ortodoxa.

   Cele 10 porunci au fost date in principal pentru evrei. Insa ele au fost considerate valabile si in Noul Testament de catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos, cu exceptia poruncii a 4-a, caci Ziua Domnului a devenit Ziua Invierii, adica duminica.
   Nu mai e valabila ziua iesirii din Egipt (sabatul), ci ZIUA IESIRII DE SUB ROBIA PACATULUI (INVIEREA), pentru tot neamul omensc, nu numai pt cei ce iesisera din robia egipteana.

   Ele suna asa, in Ortodoxie:

   1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.
   2. Sa nu-ti faci chip cioplit, nici alta asemanare, nici sa te inchini lor.
   3. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau in desert.
   4. Adu-ti aminte de ziua Domnului si o cinsteste.
   5. Cinsteste pa tatal tau si pe mama ta, ca bine sa-ti fie si multi ani sa traiesti pe pamant.
   6. Sa nu ucizi.
   7. Sa nu fii desfranat.
   8. Sa nu furi.
   9. Sa nu ridici marturie mincinoasa impotriva aproapelui tau.
   10. Sa nu poftesti nimic din ce este al aproapelui tau.

   Apreciază

    • Sa dea Dumnezeu ca macar jumatate din Romania sa cunoasca cat cunoaste fratele Daniel, pentru ca atunci inseamna ca va exista si un viitor pentru noi ca neam… si mai putini rataciti, eretici.

     Apreciază

   • Ca asta i biserica adevarata spun si catolicii si celelalte religii. Toti se bat cu pumnul in piept ca au dreptate, se urasc intre ei ceea ce nu i este deloc placut in fata lui Dumnezeu. Ce fel de crestini sunteti atunci?????
    Vreau sa fac o observatie vis a vis de ortodocsi. Sa mi spui unde scrie in biblie ca trebuie sa dam pomelnice pentru morti, sa facem pomeni, coliva? Va spun eu ca nu scrie nicaieri. Se spun multe minciuni la ortodocsi, nu mai zic de felul cum se merge acum la biserica, cu fuste mini, machiate strident, ca este imbulzeala, barfa si nerespect pentru preotul care vorbeste. Este singura biserica care nu are banci si scaune pentru toti cei care intra acolo, in rest, toate celelalte biserici au locuri, stau civilizat se canta se roaga se ajuta intre ei, dau zeciuiala cum spune biblia, etc. Asa ca nu va mai bateti cu pumnii in piept si faceti pe altii eretici ca e mare pacat. Sunt sute de religii, fiecare pe limba lui, dar Dumnezeu nu e religie ca sa fim foarte clari. De aia sunt credincios independent, ura intre voi nu are ce cauta in fata lui Dzeu, El este IUBIRE, cine nu o are in inima lui poate sa fie si mama bisericosului ca tot degeaba.

    Apreciază

  • DA! Sunt valabile. Sa ne fie CLAR celor care se cred mai intelepti decat Dumnezeu.Noi, oamenii, trebuie sa ascultam mai mult de Dumnezeu decat de oameni. Iar El nu ne-a-a zis nicaieri in biblie ca sa nu mai tinem cele 10 porunci. Este atat de clar!

   Apreciază

 9. Marcu 2,27.28. Apoi le-a zis:Sabatul a fost facut pentru om ,iar nu omul pentru sabat;asa ca Fiul omului este Domn chiar al Sabatului.Nu gasim nici o specificare ca sabatul e pentru evreu sau pt. Armean sau pt German spune ca a fost facut pt om.

  Apreciază

  • Daniel Dumitrascu,
   Daca n-ai inteles din citatele din articol, nici nu vei ințelege.
   Evreii mi se pare ca sunt si ei oameni, nu? In contextul ala, asa i-a numit Mantuirul pe evrei.
   Dar voi sunteti recunoscuti pentru intelegerea voastra din… topor.

   Apreciază

 10. Eu vreau sa tin ziua de odihna dar nu stiu care este cea corecta, smabata sau duminica. Toti se cearta aduc argumente pro si contra dar tot nelamurita sunt. Cea mai mare intrebare este: unde scrie in biblie ca ziua a 7a este duminica? Negru pe alb. Va rog sa mi raspundeti. Scrie in noul testament ca Isus a zis: Eu si sabatele mele. Nu scrie niciunde ca sabatul s a schimbat cu duminica. Eu sunt impartiala nu tin nici cu unii nici cu altii vreau doar sa stiu adevarul.

  Apreciază

  • Mona,
   Cum poti pretinde ca vrei sa stii adevarul, cand deja ne-ai condamnat in comentariul de mai sus?!

   Iti spun un lucru. Sfantul Paisie Aghioritul zicea cam asa (citat din memorie):

   Dumnezeu a lasat dinadins unele lucruri greu de inteles in Biblie, pentru ca sa le inteleaga doar cei cu pornirea buna a inimii.

   Cam asa zicea. Desi cred ca reise destul de clar din acest articol ca ziua pe care trebuie s-o serbeze crestinii (dar care sunt ei?) este duminica.

   Ceea ce nu intelegeti voi, ereticii, sau hai sa zic eterodocsii, este faptul ca nu poate exista Biserica in afara Bisericii! Nu se poate!
   Daca o iei pe firul istoriei (SINCER FIIND SI DORIND DIN TOT SUFLETUL SA AFLII ADEVARUL) vei intelege ca Biserica a existat neitrerupta de la infiintarea ei si pana acum.
   Dar citeste istoria adevarata nu minciunile neoprotestantilor.
   Biserica ca istitutie divino-umana obligatoriu si cu o structura pamanteasca. Asadar structura pamanteasca a Bisericii a mers neintrerupt. Unde vrei gasi aceasta neintrerupta structra pamanteasca, daca nu in Ortodoxie? Caci la catolici s-a intrerupt la 1054. Apoi peste vreo 500 de ani din catolici au aparut protestantii. Si peste vreo inca 200-300 de ani ati aparut voi neoprotestantii. Deci noi structuri care nu mai au legatura cu Biserica.
   Dupa o minima logica, ar trebui sa intelegeti ca voi NU sunteti Biserica. Dar bineinteles ca nimeni dintre voi nu intelege…(sau doar unii, care mai trec la Ortodoxie).
   Eu nu te pot convinge cu nimic. Doar Duhul Sfant poate.
   Roaga-te cu sinceritatea si El te va duce la adevar.
   Pentru alte eventuale nelamuriri, in limita timpului, iti stau la dispozitie.

   Apreciază

 11. Problema e că sâmbăta nu e sabatul biblic, după cum nici duminica nu e. Pe calendarul gregorian sau doar solar, nu e sabatul biblic. S-a greșit tipul de calendar, care original era lunar-solar, unde evreii nu aveau nevoie de reguli de amânare.

  Demontarea mitului de săptămâni perpetue
  Ziua a șaptea este după 6 zile de lucru, și după fiecare zi consecutivă, a fost o seară apoi o dimineață, ceea ce ar trebui să fie logic că și între ziua a șaptea și a întâia, la repetarea săptămânii ar trebui să fie o seară apoi o dimineață. s.a.m.d. ceea ce ar duce că în ziua a 14-a din luna creației era iar ziua a șaptea s. m. d. Ziua 21, 28 etc. Deci este o similitudine, că mereu a fost o seară, apoi o dimineață între zile consecutive, fie din săptămână, fie din luna lunară sau an. Este un principiu pus la Creațiune. E adevărat?
  Să ne închipuim (accentuez, că dacă presupunem, realitatea e alta) că erau săptămâni perpetue în prima lună la creațiune. Cum putem demonstra că erau perpetue? Doar dacă se derulau una după alta în luna lunară, și respectau atât săptămâna, cât și luna principiul zilelor consecutive.
  Este o legătură, o punte de legătură între zilele săptămânii și a lunii, aceeași zi din săptămână trebuie să apară la 7 zile consecutive, în luna în curs sau următoarea. Acum același principiu trebuie să apară la luna oct . 1582, înainte și după modificare.Acum după modificare nu mai respectă săptămâna principiu de zile consecutive, că nu se regăsesc 7 zile consecutive din săptămână, și în lună. Și am văzut la creațiune că săptămâna se regăsește în multiplu de 7 (cu zile consecutive) și în lună. Acum între 4 și 15 nu mai sun zile consecutive în lună, deci conform principiului de la creațiune, nu mai este nici săptămână continuă, este întreruptă între 4 oct, Joi și 15 oct. Luni, 1582.
  O săptămână întreagă (7-13 oct) și 2 zile din 2 săptămâni diferite (vineri 5 oct. o săptămână și duminică 14 oct., altă săptămână ) au dispărut.
  Acum cornul cel mic din Dan 7:25, ce a schimbat vremurile, vine și pune o parte din o săptămână, după prima săptămână întreruptă, dar nu cum era întreruptă, ci botează zilele, care nu erau consecutive, că 4, joi, nu e consecutiv cu 15, luni.Ci botează doar zilele din prima zi întreruptă, le pune să se potrivească în săptămână, rupând principiul de la Creațiune. Se poate vedea că 15 devine acum ziua a șasea din săptămână, vineri, dar ea era ziua a doua, luni
  Ziua a doua din săptămâna perpetuă nu era Vineri, ci Luni.
  Oare chiar așa de mult ne-am schimbat gândirea, că nu vrem să vedem un lucru logic, că săptămâna s-a întrerupt, și luăm o minciună în brațe și spunem că e adevăr că săptămâna nu s-a întrerupt? Dar unde nu s-a întrerupt? Pe hârtie? Că am hașurat noi Luni, dintr-o săptămână, am rebotezat-o vineri, și am suprapus-o peste altă săptămână, și între ele am scos o săptămână întragă. Asta numai cornul mic din Dan 7:25 putea face. Principiul creațiunii, cu zile consecutive în săptămână, rulată continuu în lună, nu ar permite așa ceva.
  Cine spune că săptămâna nu s-a întrerupt , decât luna lunară, în anul 1582, minte cu nerușinare. Săptămâna perpetuă nu poate rula independent de lună, trebuie să se regăsească în luna lunară, tot la 7 zile consecutive, nu aiurea, la 10 zile.
  Nu ne legăm acum și de celelalte modificări din calendar, au fost multe, cele de după anul 1582, din diferite țări, toate au avut menirea de a se alinia la marea modificare din anul 1582. Modificarea din anul 1924 din România, a aliniat calendarul din România, la calendarul modificat în anul 1582 în țările catolice.
  Al doilea mare fals, care demontează mitul săptămânilor perpetue, e Linia Internațională de Schimbare a Datei, de la meridianul 180.
  Este o mare rușine pentru cei ce iau sâmbăta în brațe, ca sabat săptămânal, și care calcă în picioare principiul zilelor consecutive, cu sera și dimineața următoare, ca delimitare între zile consecutive și deci automat și în săptămână, lună sau an. Acest principiu e primul enumerat la Creațiune.

  Apreciază

 12. Eu sunt nascuta si crescuta in Ortodoxie.Desi am fost crescuta cu anumite traditii religioase eu nu am contenit sa ma autoeduc in acest sens. Nu am o problema cu celelalte religii cum nu am o problema nici cu adeptii acestor religii. Eu nu urasc si nu ii judec pe ceilalti , imi iubesc aproapele si respect cele 10 porunci (care cred ca ar trebui sa fie legile de baza ale tuturor indiferent de religie intrucat inainte de toate eu le vad ca fiind niste reguli de bun simt )
  Dumnezeu este al tuturor si nu cred ca vrea sa ii vada pe oameni uranduse sau certanduse intre ei din nici un motiv incuziv pe cele religioase.Sunt sigura ca Dumnezeu nu si-a dorit razboaie religioase pentru ca este un pacat sa ucizi indiferent care este motivul.Cum cred ca Dumnezeu ne iubeste pe toti indiferent de religie si uneori ne mai pedepseste pentru faptele noastre nu pentru ca ne uraste ci pentru a ne indrepta.Dumnezeu este acolo pentru cei care vin la el prin rugaciune indiferent ca este o rugaciune Ortodoxa,Catolica, Adventista, Penticostala, Baptista etc.Cred ca pentru El nu conteaza religia din care un om face parte ci faptele pe care acesta le face. Fiecare om are convingerile lui, sunt de acord dar cred totusi ca decat sa ne certam care religie e mai buna cred ca ar trebui sa ii ajutam pe cei mai putini credinciosi sa faca fapte bune si sa isi gaseasca linistea sufleteasca indiferent din ce religie face parte!

  Apreciază

  • CatalinaC
   „Cred ca pentru El nu conteaza religia din care un om face parte…”
   Crezi cu totul gresit!
   Daca zici si crezi asta, cazi sub anatema sinoadelor ecumenice, caci afirmi indirect ca Hristos a venit degeaba pe pamant, caci toate religiile ar fi bune! Fereasca Dumnezeu de o gandire ca a ta (din pacate impartasita de multi).

   Apreciază

 13. Isus vorbeste in predica de pe munte, in evanghelia dupa Matei in capitolul 5 si spune:
  “17 Sa nu socotiti ca am venit sa stric Legea sau proorocii; n-am venit sa stric, ci sa implinesc.
  18 Caci adevarat zic voua: Inainte de a trece cerul si pamantul, o iota sau o cirta din Lege nu va trece, pana ce se vor face toate.”
  Vorbeste aici despre Legea din VT, ne dam seama dupa sintagma “Legea sau proorocii”. Am putea spune ca au fost implinite de Isus si ca nu mai suntem obligati sa tinem Sabatul, asa cum sustin martorii lui Iehova. Dar apare si versetul 18 in care tot Isus spune “inainte de a trece cerul si pamantul”. Nu a trecut nici cerul so nici pamantul. In Romani 8:7 Pavel spune cceva despre supunerea fata de Legea lui Dumnezeu si despre impotrivirea fata de Dumnezeu:
  “Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu şi nici nu poate să se supună”.
  Legea lui Dumnezeu este deci valabila. Nu zice Legea lui Moise, despre care citesc in Daniel 9:11 ca ar fi diferită de Legea Domnului ”
  Si tot Israelul a calcat legea Ta si s-a departat, ca sa nu mai auda glasul Tau. Varsatu-s-a peste noi blestemul si juramantul scris in legea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, caci am pacatuit impotriva Ta.”

  Intreb acum: împotriva cui luptati voi cei care ii blamati pe cei care pazesc Sabatul? Sunteti vrajmasii lor sau ai lui Dumnezeu? Va supuneti sau nu Legii lui Dumnezeu?

  Apreciază

  • Gabriel Badea
   „Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou”
   „Şi voi face să înceteze toate desfătările ei, sărbătorile şi lunile noi şi zilele de odihnă şi toate prăznuirile ei.”
   „Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte”

   Apreciază

  • Gabriel Badea
   „“În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea,…”- Fapte 20:7
   „Căci undeva, despre ziua a şaptea, a zis astfel: “Şi S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Sale”. 5. Şi în acelaşi loc, zice iarăşi: “Nu vor intra întru odihna Mea!“. 6. Deci, de vreme ce rămâne ca unii să intre în odihnă, iar aceia cărora mai dinainte li s-a binevestit, pentru nesupunerea lor, n-au intrat, 7. Dumnezeu hotărăşte din nou o zi, astăzi rostind prin gura lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus: “Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre”. 8. Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă. 9. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu….” – (Evrei 4:4-11)

   Apreciază

 14. Dl. Daniel, de ce urasti asa mult pe cei care incearca sa pastreze adevarata zi a Domnului? Sabatul – singura zi pe care Dumnezeu o pretinde ca fiind a lui. De unde atata ura pentru ei?

  Apreciază

  • gabriel,
   In primul rand, nu inteleg de ce comentezi cu mai multe nume.
   In al doilea rand, DE UNDE REIESE CA-I URASC??!
   Din faptul ca le spun direct ca gresesc? Nicidecum nu-i urasc!
   Iti voi aproba si celelalte comentarii cand voi verifica ceea ce ai scris.
   Nu stiu ce religie ai. Ar trebui sa spui clar ce esti. Adventist?
   Voi trebuie sa intelegeti ca NU sunteti Biserica! Oricat v-ati stradui si oricat vi s-ar parea ca explicati corect Scriptura, dupa traducerile voastre falsificate, NU veti fi NICIODATA Biserica!
   De ce? Pentru ca nu pot oamenii sa infiinteze o Biserica. Ea e NUMAI UNA si este infiintata de Hristos si singura continuatoare de la inceput si pana acum este Biserica Ortodoxa!

   Iar ziua de sambata a fost lasata sa fie respectata doar de evrei. O data ce poporul evreu si-a declinat calitatea de popor ales (prin faptul ca au cerut rastignirea lui Hristos), alese au devenit neamurile care s-au crestinat, noi ceilalti am devenit poporul (in sens larg) al lui Dumnezeu. Pentru noi nu mai este valabila sambata (ziua iesirii din robia egipteana), ci duminica, ZIUA IESIRII DIN ROBIA PACATUL, prin Invierea Mantuitorlui, Care ne da si noua aceasta posibilitate de a invia din pacat.

   Apreciază

   • Domnule Daniel, sambata pentru evrei reprezinta ziua Domnului(adevarata zi) si ei o respectau pentru ca a fost sfintita si binecuvantata de Dumnezeu la creatie, sambata ei comemorau creatia si odihna lui Dumnezeu, nu iesirea din egipt. Pt iesirea din egipt aveau pastele pe care il sarbatoreau odata pe an si care nu pica in fiecare an in aceeasi zi a saptamanii.

    Apreciază

    • Da, ai dreptate. Aici am gresit eu, dar explicatia tot aceasi e: noi sarbatorim ziua iesirii de sub robia pacatului.

     Completare (22 decembrie):
     Si totusi nu am gresit legand sabatul de ziua iesirii din Egipt.
     Sarbatorirea sabatului are legatura si cu odihna lui Dumnezeu dupa Facere, dar si cu iesirea din Egipt:

     „Adu-ti aminte ca ai fost sluga in tara Egiptului si ca Domnul, Dumnezeul tau, te-a scos de acolo cu mana tare si cu brat inalt; iata de ce ti-a poruncit tie Domnul, Dumnezeul tau sa pazesti ziua odihnei si s-o sfintesti.” – Deuteronom 5, 15 (Biblia lui Bartolomeu, pag. 207.

     Apreciază

    • Eu ca adventist (desi nu m-am botezat in nicio confesiune dar toate dovezile pe care le-am gasit in Biblie se potrivesc cu credinta adventista) it spun ca nu este pacat sa inchini prima zi a saptamani Domnului. Ceea ce este pacat este sa nu respecti porunca data de Dumnezeu cu privire la singura zi pe care o revendica drept ziua Sa ( si aici poti sa cauti argumentele si singur in Biblie sau daca vrei putem discuta), Atunci cand nu respecti porunca Domnului nu faci altceva decat sa nu te supui celui care a dat Porunca.
     Isus a pastrat Sabatul si este de dorit ca si noi sa pastram credinta Lui – Apocalipsa capitolul 14 versetil 12 „Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus.”

     Daca noi ca oameni putem pastra ziua intai, asupra careia nu s-a dat nicio porunca si care nu a fost sfintita si binecuvantata de Dumnezeu, de ce nu am putea (si ar trebui de fapt) sa tinem ziua pe care Dumnezeu a sfintit-o, a binecuvantat-o si pentru care a dat o porunca?

     Apropo, religia ortodoxa nu este din timpul apostolilor. Aceasta a aparut pe la 1054 dupa Hristos (cunoscut ca anul in care s-a produs marea schisma, atunci a luat nastere biserica ortodoxa).

     Apreciază

    • Si totusi nu am gresit legand sabatul de ziua iesirii din Egipt.
     Sarbatorirea sabatului are legatura si cu odihna lui Dumnezeu dupa Facere, dar si cu iesirea din Egipt:

     „Adu-ti aminte ca ai fost sluga in tara Egiptului si ca Domnul, Dumnezeul tau, te-a scos de acolo cu mana tare si cu brat inalt; iata de ce ti-a poruncit tie Domnul, Dumnezeul tau sa pazesti ziua odihnei si s-o sfintesti.” – Deuteronom 5, 15 (Biblia lui Bartolomeu, pag. 207.

     La fel scrie si intr-o Biblie ortodoxa, mai veche, folosita de parintele Cleopa Ilie.

     Iata si cum scrie intr-o biblie tiparita in SUA, folosita de adventisti:
     „Adu-ti aminte ca si tu ai fost rob in tara Egiptului, si Domnul, Dumnezeul tau, te-a scos din ea cu mana tare si cu brat intins: de aceea ti-a poruncit Domnul, Dumnezeul tau, sa tii ziua de odihna.” pag 198. (n-are editie, n-are anul, n-are locul exact unde a fost tiparita), dar o am de la un adventist.

     Asadar, vezi ca insusi Dumnezeu leaga ziua de odihna, atat de odihna de la Facere cat si de iesirea din Egipt. Dar pe cine a scos din Egipt? Pe evrei evident. Deci devine clar ca porunca expresa era pentru ei.

     Uite ca inca o data iti arat ca esti inselat!

     Apreciază

    • o mica observatie daca imi mai permiti…in Deutoronom 5, 15 cel care rosteste aceste cuvinte este Moise (citeste versetul 1, de fapt poti sa citesti tot capitolul). Porunca a patra, rostita de Dumnezeu, o gasim in Iesirea capitolul 20 de la versetul 7 pana la versetul 11.

     Apreciază

   • si deasemenea mai este si versetele 12,13 si 14 din deutoronom 5 pentru porunca a patra. Toate cele 4 versete formeaza porunca asa cum a fost rostita de Moise atunci cand a spus poruncile poporului Israel

    Apreciază

  • Intelegeti rostul venirii lui Hristos pe Pamant!
   De aia noi nu sarbatorim Pesah-ul, ziua iesirii din Egipt, ci Pastele Crestin, ziua iesirii din pacat si din moarte!
   Daca ar fi ca voi, ar trebui sa tinem toate sarbatorile iudaice. Daca serbati sabatul, trebuie sa va si circumcideti si sa tineti toata Legea Veche si sa va declarati iudei cu religia.
   Ori voi faceti un amestec intre iudaism si crestinism.
   Voi nu sunteti crestini!
   Veniti la Ortodoxie, adevaratul Crestinism! Veniti prin botez sau prin mirungere daca sunteti plecati dintre ortodocsi si Il veti cunoaste pe Adevarul Dumnezeu.

   Apreciază

 15. rautatea ta, domnule Daniel, reiese din faptul ca nu aprobi acele comentarii in care am dat traduceri ortodoxe mai vechi. E bine ca lumea sa vada cum era ortodoxia atunci cand era dreapta si cu frica de Dumnezeu. E bine ca vrei sa verifici veridicitatea acelor surse pe care le-am dat. Verifica le si nu iti impietri inima, la fel cum a facut faraon cu evreii. Sa nu cumva sa trezesti mania Domnului prin faptul ca impiedici adevarul sa ajunga la oameni.
  Am completat la nume involuntar doar cu prenumele, nu are relevanta ca imi trec numele complet, prenumele sau al doilea prenume. Nu eu trebuie sa ies in evidenta ci adevarul, nu are importanta ca il postez eu sau altcineva.

  Apreciază

  • Ai zis ca-i urasc pe adventisti. Ceea ce nu e adevarat. Ti-am explicat ca o sa verific, desi nu te-ai exprimat foarte clar si exact la ce pasaje te referi.
   Daca am ajunge sa invatam adevarul de la voi ne-ar manca iadul pe toti. Iudaizantilor!
   Raspunde la o intrebare: esti circumcis?

   Apreciază

   • Nu sunt circumcis. Nu sunt evreu ca sa fiu circumcis. Despre circumcizie/taiere imprejur se vorbeste foarte clar in Biblie si se zice ca nu este necesara – citeste 1 Corinteni 7:18.

    Apreciază

   • iar pasajele la care ma refer sunt sunt cele pe din care ai scris chiar tu, dar incomplet, in comentariile tale din 20 Decembrie 2017 la 06:55 si 20 Decembrie 2017 la 07:48 :
    – Ieremia capitolul 31 versetul 31 pe care l-ai scos din context si ar trebui sa citesti si versetele 32 si 33 pentru a vedea ce zice Dumnezeu.
    – Luca capitolul 16 versetul 16 unde din nou ai scos din context si nu ai citit si versetul 17 care schimba total interpretarea ta.
    – pentru argumentul tau ca apostolii frangeau painea in ziua intai iti aduc in vedere Luca capitolul 2 versetul 46 ca sa vezi ca apostolii nu frangeau painea doar in ziua intai ci faceau asta in fiecare zi a saptamanii.

    Apreciază

 16. totodata vreau sa iti las un video, tie si celor interesati de parerea oficiala a BOR cu privire la unele dovezi biblice (traduceri ortodoxe recunoscute de BOR) dar si istorice cu privire la Sabat. Din pacate video-ul pe youtube nu mai poate fi vizualizat din cauza unor rau voitori asa ca voi lasa linkul de la TV:

  http://www.sperantatv.ro/web/editie-speciala-o-zi-sfintita-intre-alte-zile-invitati-lucian-danca-adalbert-orban-aurel-neatu-valentin-vasile-elisei-rus-moderatori-tiberiu-nica-si-marius-creta-21-04-2016/

  sper sa nu te poticnesti de prejudecatile pe care le ai fata de adventisti si sa vezi ca acolo este si un reprezentant al BOR. Fi sincer in primul rand fata de Dumnezeu si apoi fata de oameni.

  Apreciază

   • Spuneai ca nu-i urasti pe AZS, din comentariul asta pare altceva. Isus a stat la masa cu vamesii si pacatosii, oare a injosit El crestinismul prin asta? Apropo, sunt si alte culte care se supun lui Dumnuzeu si in ceea ce priveste porunca a patra, nu doar AZS.

    Revin cu raspunsul la versetele date de tine fara a vorbi insa despre Evrei 4:9, aici te las pe tine sa verifici Biblia Bucuresti 1688, Biblia de la Blaj 1795, Traducerea Nitulescu 1874 cunoscuta ca Biblia de la Iasi, Biblia Ortodoxa 1914, Biblia sinodală 1914 (toate Ortodoxe) si sa hotarasti care este Cuvantul Domnului iar daca vei hotari sa iti impietresti inima, atunci Domnul va hotari in dreptul tau.

    La Ieremia capitolul 31 te-ai oprit la versetul 31. Citeste pana la 33 unde tot Dumnezeu vorbeste si spune:
    „Dar iata legamantul pe care-l voi incheia cu casa lui Israel, dupa zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea inauntrul lor si pe inimile lor voi scrie si le voi fi Dumnezeu, iar ei Imi vor fi popor”

    La Osea 2 cu 11 bine citesti ceea ce spune Dumnezeu: desfătările ei, zilele de odihnă şi toate prăznuirile ale ei (nu ale Domnului). Citesc tot capitolul si vad ca poporul evreu (asemanat cu o sotie necredincioasa) a pacatuit inchinandu-se lui baal.

    La Luca 16:16 din nou te poticnesti aici, Biblia este un tot unitar, asa ca citesc si versetul 17: „Dar mai lesne e sa treaca cerul si pamantul, decat sa cada din Lege un corn de litera.” (consider ca nu este nevoie de comentarii)

    Argumentul frangerii painii in ziua intai (care a primit denumirea de duminica la vreo 200-300 de ani dupa Hristos, si implicit dupa moartea apostolilor) nu sta in picioare pentru argumentarea zilei de duminica drept zi de odihna din pricina urmatorului verset – Luca 2:46:
    „Si in fiecare zi, staruiau intr-un cuget in templu si, frangand painea in casa, luau impreuna hrana intru bucurie si intru curatia inimii.”

    Din nou spun ca Biblia este un tot unitar, daca scoatem din context versetul din fapte 20 cu 7 ajungem la o concluzie care pare corecta dar contrazice Biblia ca tot unitar.

    Apreciază

    • Iisus era Dumnezeu si Invatator. El statea la masa cu ei ca sa-i invete, nu ca sa-i incurajeze in abaterile lor. Apoi, Iisus a stat la masa cu evrei, de aceasi religie cu el. E vreun loc in Scriptura unde sta la masa cu romanii sau cu samarinenii? Noua ne este interzis sa stam la masa cu ereticii si cu paganii.

     La Ieremie zice ca incheie legamant cu casa lui Israel. Deci ce e neclar aici?
     Despre faptul ca cerul si pamantul vor trece dar cuvintele LUI nu vor trece e clar. Numai ca legamantul cu poporul lui Israel nu mai e valabil, caci a fost coditionat de credinta evreilor, care L-au tradat.

     Frangerea painii se facea in fiecare zi, dar cu precadere in ziua intai, care e duminica. Irelevant cum se numea atunci acea zi. E logic ca se adunau obligatoriu in ziua invierii, caci o cinsteau cu predilectie.

     Apreciază

    • In primul rand dumneata ai adus in discutie versetul 31 din Ieremia capitolul 31 ca sa arati ceva cu privire la un legamant nou. Versetul 33 aratata doar ca acel legamant se bazeaza tot pe Legea lui Dumnezeu si ca Legea lui Dumnezeu (nu a lui Moise) este inca valabila.

     In al doilea rand in cartea Ieremia este vorba despre o profetie cu privire la Legamantul nou (cel pe care il are Dumnezeu cu noi, cu crestinii). Legamant facut cu casa lui Israel, adevarat, dar „si cu casa lui Iuda”. Sti cine era din casa lui Iuda? chiar Isus 🙂

     Apreciază

  • sigur? hai sa luam porunca asa cum a fost rostita de Dumnezeu (Exodul capitolul 20, acolo apare porunca a patra asa cum a fost rostita de Dumnezeu)
   „8 Adu-ti aminte de ziua odihnei, ca sa o sfintesti.
   9 Lucreaza sase zile si-ti fa in acelea toate treburile tale,
   10 Iar ziua a saptea este odihna Domnului Dumnezeului tau: sa nu faci in acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tau, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tau, nici asinul tau, nici orice dobitoc al tau, nici strainul care ramane la tine,
   11 Ca in sase zile a facut Domnul cerul si pamantul, marea si toate cele ce sunt intr-insele, iar in ziua a saptea S-a odihnit. De aceea a binecuvantat Domnul ziua a saptea si a sfintit-o.”

   In versetul 8 Domnul spune „adu-ti aminte”, nu „ia aminte”. Pe mine ma duce cu gandul ca evreii stiau de ziua a saptea.
   In versetul 9 se spune sa nu se faca activitati si in 10 vedem ca nu numai evreul trebuie sa Il cinsteasca pe Dumnezeu pazind ziua a saptea ci si robii acestuia si strainul care se afla alaturi de evreu.
   Iar in versetul 11 Dumnezeu da si motivul, si anume ca Domnul a randuit ziua asta pentru odihna imediat dupa ce a creat lumea in 6 zile. Cum a randuit ziua asta? Tot versetul 11 o spune: S-a odihnit in ziua a saptea si de aceea a binecuvantat-o si a sfintit-o.

   Se pare ca motivul nu este iesirea din robie, asa cum ai scris in comentariul din 22 Decembrie 2017 la 18:48.

   Ba mai mult, Dumnezeu face si o fagaduinta pentru straini in Isaia capitolul 56:
   Chiar Domnul vorbeste:
   „6. Si pentru strainii alipiti de Domnul ca sa slujeasca si sa iubeasca numele Domnului si sa fie slujitorii Sai, toti cati pazesc ziua de odihna ca sa nu fie pangarita si staruie in legamantul Meu,
   7. Pe acestia ii voi aduce in muntele cel sfant al Meu si ii voi bucura in locasul Meu de rugaciune. Arderile lor de tot si jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu; caci templul Meu, locas de rugaciune se va chema pentru toate popoarele!”

   Domnule Daniel, inselati suntem doar daca uitam de Cuvantul Domnului sau daca Il ignoram. Sfanta Scriptura si Domnul Isus sa iti fie invatator. Legea Lui Dumnezeu (diferita de cea a lui Moise cum putem vedea in Daniel capitolul 9 versetul 11, nu mai dau versetul ca l-am dat in primul comentariu) nu a fost desfiintata odata cu Jertfa (vezi din nou Luca 16 versetele 16 si 17 si Ieremia 31 de la versetul 31 pana la 33).

   E de inteles sa cauti argumente pentru duminica, si eu am cautat…dar in Biblie am gasit doar pentru Sabat(care este sambata). Imi pare bine ca esti deschis la discutie, altii nu accepta sa discute cu Biblia in fata. Fi sincer fata de Dumnezeu si cauta Adevarul din Scriptura.

   Apreciază

   • Prietene, ti-am scris mai jos. Evident ca strainul care era intre evrei si se supunea legii lor era cinstit ca un evreu. Orice popor ar face asta cu cei ce-i cinstesc religia. Tu o spui ca si cum ar fi fost obligatorie pentru toti oamenii – ne evrei.
    Poate ca stiau prin traditie ca s-a odihnit Dumnzeu in ziua a saptea, dar nu era o obligatie a serbarii ei. Altfel de ce le-a dat porunca expresa?

    Apreciază

    • era obligatorie pentru toti cei ce accepta sa-i slujeasca Dumnezeului Creator, Cel Adevarat. Evreului ii era data porunca cu predilectie pentru ca era din poporul ales. Nicidecum poporul ales nu insemana ca ceilalti nu-L puteau cinsti pe Dumnezeu si nu Ii se puteau inchina, poporul evreu era ales pentru a face cunoscut Numele Domnului – Faptele Apostolilor capitolul 3 „25. Voi sunteti fiii prorocilor si ai legamantului pe care l-a facut Dumnezeu cu parintii nostri, cand a zis lui Avraam: „Toate neamurile pamantului vor fi binecuvantate in samanta ta.”
     Binecuvantarea vine de la Dumnezeu prin intermediul samnatei lui Avraam. Iar mantuirea de unde vine? Ioan capitolul 4 „22. Voi va inchinati caruia nu stiti; noi ne inchinam Caruia stim, pentru ca mantuirea din iudei este.”

     Fie ca vrei, fie ca nu vrei, Domnnule Daniel, Dumnezeul crestinilor este Dumnezeul evreilor. Acum fiecare alege daca vrea sa se supuna Dumnezeului Adevarat (faptul ca evreii nu l-au recunoscut pe Isus ca mantuitor si ca ei l-au rastignit nu inseamna ca Dumnezeu nu este Acelasi, El este Acelasi Dumnezeu Creator si Atotputernic).

     Apreciază

    • mi-ai scris , domnule Daniel. Dar ce ai scris in acel comentariu nu este din Sfanta Scriptura. Eu cred ce scrie in Biblie, nu parerile preotilor. Te sfatuiesc sa nu crezi parerile mele sau ale vreunui om (fie el si preot) ci sa cauti adevarul in Biblie

     Apreciază

   • Si despre straini, adica pagani (cei dinafara lui Israel), despre faptul ca nu aveau voie sa participe la ridicarea templui:
    „Dumnezeul cerului, Acela ne va ajuta noua si noi, slugile Lui vom zidi; iar voua nu va este parte nici drept si nici aducere aminte (pomenire) in Ierusalim” (Neemia 2, 19).
    Adica strainii/paganii nu erau primiti in toate ale cultului iudeilor. Doar cei asimilati (robi si altii).

    Apreciază

    • Neemia capitolul 2 versetul 19 <>
     Eu asta am gasit in Neemia 2,19

     Cu toate ca strainii/paganii nu erau primiti in toate ale cultului iudeilor, sunt de acord, totusi as vrea sa stiu unde exact este versetul pe care l-ai dat, vreau sa vad contextul.

     Apreciază

   • Iar despre faptul ca legea sambetei a avut, pe langa un inceput intimpul lui Moise, dar si un sfarsit, citim aici:
    „Legea s-a adus la calcarile de lege, pana cand era sa vie urmasul (prin urmare, pana la venirea urmasului) Caruia I S-a dat fagaduinta” (Galateni 3, 19).

    Adica pana la venirea „urmasului„ Iisus Hristos.
    E extrem de clar.

    Apreciază

    • si daca legea s-a adus din cauza calcarilor de lege este normal ca dupa ce Isus ne iarta prin sangele Sau de aceste calcari de lege, noi sa savarsim din nou calcari de lege? sau ar trebui sa avem Legea lui Dumnezeu in inimile noastre si sa facem totul din dragoste si nu de frica legii (de frica legii lui Moise caci aceea era cea care aducea blestemele, nu legea lui Dumnezeu care trebuie sa o avem in inima noastra)

     Apreciază

 17. „De la Adam si pana la sfarsitul lui Avraam, dupa unii hronografi, au trecut 3678 de ani (Hronograful lui Kedrinos, trad. rom. de mitropolitul Veniamin Costache, Manastirea Neamt, 1837, pg. 44, 45; vezi si prefata la Mineiul lunii februarie de staretul Manastirii Secu, Neonil) la care adaugam cei 430 de ani cat au stat israelitii robi in Egipt (Galateni 3,17) fac 4108 ani.
  In acesta perioada de timp, de la Adam pana la Moise, nici scriptura nu era scrisa, nici sambata nu se tinea ca sarbatoare de vreun popor. Timp de atatea mii de ani, patriarhii cei mai inainte de lege si toti cei credinciosi, s-au povatuit pe calea mantuirii numai prin Sfanta Traditie. Abia dupa acest indelungat rastimp a fost insituita de Dumnezeu praznuirea sambetei – intimpul trecerii prin pustia Arabiei a poporului israel – in amintirea facerii lumii in sase zile, dupa ce in ziua a saptea, Dumnezeu S-a odihnit, precum si in amintirea iesirii din robia Egiptului a poporului sau, Israel.” – Calauza spre cunosterea si apararea credintei ortodoxe, Arhim Cleopa Ilie, editura Credinta Stramoseasca, 200, pag. 208.

  Apreciază

  • nu este din Sfanta Scriptura. Eu cred ce scrie in Biblie, nu parerile preotilor si nici ale oamenilor. Te sfatuiesc sa nu crezi parerile mele sau ale vreunui om (fie el si preot) ci sa cauti adevarul in Biblie

   Apreciază

  • Sfanta Traditie? evreii nu aceasi traditie cu ortodocsii. Totusi ortodocsii slujesc aceluiasi Dumnezeu ca si evreii. mie mi se pare ciudat sa ma inchin Dumnezeului care i-a avut pe evrei ca popor ales si sa ma ghidez dupa traditie si nu dupa Cuvantul Domnului. Doar parere personala. Eu aleg Sfanta Scriptura totusi, reprezinta Cuvantul lui Dumnezeu si nu vreau sa ajung la Judecata si sa realizez ca am incercat sa slujesc lui Dumnezeu fara sa fiu informat chiar de Cuvantul Sau.

   Apreciază

 18. Versetele din Ieremia:
  Capitolul 31
  „31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou.
  32. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul.
  33. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.
  34. Şi nu se vor mai învăţa unul pe altul şi frate pe frate, zicând: „Cunoaşteţi pe Domnul” că toţi de la sine Mă vor cunoaşte, de la mic până la mare, zice Domnul, pentru că Eu voi ierta fărădelegile lor şi păcatele lor nu le voi mai pomeni”.”

  „Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul.”

  E clar ca zice ca un legamant NU CA CEL INCHEIAT CU PARINTII LOR, adica altfel, fara sabat si celalte interdictii vechi testamentare!
  Evident ca era pentru noi si pentru evrei. Dar evreii in mare parte l-au refuzat si se raporteaza in continuare la legamantul vechi, asa cum faceti si voi, adventistii, neintelegand Noul Legamant!

  Apreciază

  • „Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.” asta scrie in versetul 33 Domnule Daniel. Legea lui Dumnezeu trebuie sa fie in inimile noastre. Nu te mania pe adventisti sau pe alte confesiuni religioase, cauta adevarul in Biblie.

   Apreciază

   • Cam in tot ce scrii faci confuzie intre Legea Vechiului Testament si Legea Noua.
    Ai o intelegere cu totul gresita.
    Explici toata Biblia prin prisma Legii Vechi. Ori ti-am aratat cu unele lucruri sunt date cu precadere evreilor vechi testamentari.
    Dumnezeu avea un legamant special cu ei, NU cu toate neamurile.
    Scopul mentinerii intr-o lege stricta a evreilor era pastrarea invataturii despre Adevaratul Dumnezeu, pe Care aveau sa-L cunoasca si neamurile, dar sub indrumarea unei Legi perfectionate.
    Si din pasajul de la parintele Cleopa se vede ca oamenii s-au calauzit dupa Sfanta Traditie peste 4000 de ani. Deci nu mai lua Biblia ca sursa unica a Dumnezeirii, ca gresesti cumplit.
    Si macar de ai putea sa o intelegi si pe aceasta cum trebuie. Dar intelegi cu totul stramb.

    Ce-ti inchipui, ca in erezia ta vei putea pricepe Scriptura mai bine ca Sfintii Parintii?
    Esti nebun daca crezi asta!
    Pai cate lupte cu pacatul, cu poftele trupului, cu lumea si cu diavolul nu au dus ei? Cum te vei putea compara cu ei, tu care nu ai unde merge la o slujba adevarata? Tu care nu te poti impartasi de energiile necreate ale dumnezeirii? Cum poti crede ca ti se descopera tie adevarul, cand esti invaluit de ceata ereziei? Tu care nu esti in Biserica? Tu care esti cuprins de mandria luciferica a arhiconilor?
    Smereste-te om neputincios! Pleaca-te inelegerii sfintilor Bisericii si ti se va descoperii Adevarul!

    Apreciază

    • Traditia , domnule Daniel…este mai noua decat Sfanta Scriptura. Daca vrei sa ti cont mai mult de traditie decat de Sfanta Scriptura, e ok, nu am nimic impotriva. Esti liber sa o faci.

     Apreciază

    • Ha ha! Se vede ca ai o intelegere limitata.
     Cum sa fie mai noua cand adineauri ti-am spus ca ea dateaza de mii de ani?!
     Evident ca exista diferent intre traditia de la inceputul lumii si ce din era crestina. Dar din anumite puncte de vedere se continua.
     Dar chiar si in era crestina, cum s-a transmis invatatura Mnatuitorului in primele zeci de ani dupa Inaltare? Prin viu grai, de la apostoli la ucenici. Asta e Traditia, care s-a continuat si a fost imbogatita.

     Apreciază

    • Dumneata ai spus ca traditia dateaza de mii de ani. Asta nu inseama ca trebuie sa te cred, esti doar un om. Sfanta Scriptura a inceput sa fie scrisa acum peste 3000 de ani, asta este sigur. Despre Sfanta Traditie…ce sa zic, dupa Hristos din cate stiu eu.

     Apreciază

  • mai devreme spuneti ca este vorba de legamant cu casa lui Israel. Acum v-ati razgandit putin. Oricum, e bine ca ati vazut ca este un legamant cu crestinii. Mai ramane de lamurit cum e cu Legea lui Dumnezeu scrisa in inima. Si vechiul legamant avea la baza tot Legea lui Dumnezeu doar ca nu era scrisa in inima

   Apreciază

 19. Gabriel
  Ortodocsii au acelasi Dumnezeu ca evreii din Vechiul Testament.
  Sfanta Traditie ortodoxa nu contrazice cu nimic Scriptura, daca stii sa vezi. Numai ca Sfanta Traditie completeaza Scriptura. Biblia e o carte prea mica pentru cele ale lui Dumnzeu.

  Raspunde la o intrebare:
  Cui se inchina evreii din ziua de azi?

  Apreciază

  • Aceluiasi Dumnezeu ca acum 2000 de ani, doar ca ei nu au recunoscut pe Mantuitorul pe care Dumnezeu la trimis (adica chiar pe Dumnezeu intrupat).

   Nu sunt cunoscator al Sfintei Traditii dar te rog pe dumneata sa-mi spui cand a inceput sa fie scrisa.

   Apreciază

   • Esti cu totul in inselare!
    Evreii de azi NU se mai inchina adevaratului Dumnezeu, Care i-a parasit cand L-au rastignit.
    Se inchina satanei, care i-a luat locul Dumnezeului celui Adevarat cand s-a rupt catapeteasma templului (cand Iisus si-a dat duhul pe Golgota).
    Sinagoga lor este sinagoga satanei:

    Apocalipsa, Capitolul 1, vers. 12-13

    12. Şi m-am întors să văd al cui este glasul care vorbea cu mine şi, întorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur.
    13. Şi în mijlocul sfeşnicelor pe Cineva asemenea Fiului Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până la picioare şi încins pe sub sân cu un brâu de aur.

    Apocalipsa, Capitolul 3, vers. 9

    9. Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.

    Apreciază

    • Apocalipsa este o carte a profetiilor, Domnule Daniel, nu despre timpul imediat de dupa rastignirea Domnului nostru Isus Hristos. satanei se inchina multi oameni, din pacate multi dintre acestia se cred crestini . Se impotrivesc poruncilor lui Dumnezeu si nu pastreaza credinta lui Isus si nu si dau seama ce inseamna asta.
     Apocalipsa capitolul 14 versetul 12. „Aici este rabdarea sfintilor, care pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Iisus.”
     Dumneata din care categorie de crestini faci parte? daci parte dintre cei care pazesc pazesc poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Iisus?

     Apreciază

 20. Gabriel
  Din pacate, stiu ca nu te voi convinge de nimic. Doar Dumnezeu poate. Asadar discutia noastra e inutila.
  As fi vrut sa-ti explic si sa-ti arat mai multe, dar asa cum te vad, vei aduce blasfemii adevarurilor Ortodoxiei. Te-as fi dus la slujbele ortodoxe, daca s-ar fi putut, ti-as fi aratat minunile ortodoxiei. Dar nu este nici timp si nici nu cred ai accepta.
  Trebuie sa ne oprim, caci discutam degeaba. Dumnezeu sa te ajute sa intelegi, daca ai deschidere a inimii spre Adevar. Dupa cum vad acum, nu prea ai.
  Doamne ajuta!

  Apreciază

 21. De acord. incheiem discutia. Si eu sper ca intr-o zi sa revii la Biblie (la care s-a scris mai mult de 1000 de ani, care este inspirata de Insusi Dumnezeu si al carei inceput a fost acum peste 3000 de ani) si abia apoi sa crezi in alte scrieri care au aparut dupa moartea apostolilor(sunt si scrieri conforme cu invataturile apostolilor, insa foarte multe contrazic Biblia). Dumnezeu sa ne ajute sa urmam voia Sa si nu pe a unor oameni care contrazic Cuvantul lui Dumnezeu care este Sfanta Scriptura!

  Apreciază

    • Stimate Gabriel, adventiștii ne acuză pe noi că ținem Tradiția Bisericii, dar adventiștii nu o pun la mare preț pe așa-zisa profetesă Ellen White?
     Doamna White e pomenită în însăși Mărturisirea de credință adventistă, deci trebuie să crezi nu doar în Biblie, ci și în scrierile ei, de parcă ar fi adaos la Biblie:
     „18. Darul profetiei

     Printre darurile Duhului Sfant se afla si profetia. Acest dar este un semn de identificare a bisericii ramasitei si s-a manifestat prin lucrarea lui Ellen White. Scrierile acestui sol al lui Dumnezeu sunt un izvor continuu de adevar investit cu autoritate, si adevar care ofera bisericii mangaiere, calauzire, instruire si indreptare. Ele arata clar ca Biblia este etalonul dupa care trebuie sa fie verificata orice invatatura si experienta (Ioel 2,28.29; Fapte 2,14-21; Evr. 1,1-3; Apoc. 12,17; 19,10).”
     Sursa: http://adventistcluj.ro/despre-noi/convingeri/marturisirea-de-credinta/

     Cât despre adevărata Tradiție, iată ce zice Apostolul Pavel:
     – „Now I praise you, brethren, that you remember me in all things and keep the traditions just as I delivered them to you.” (1 Corinthians 11:2 în NKJV) /
     „Fraţilor, vă laud că în toate vă aduceţi aminte de mine şi ţineţi predaniile cum vi le-am dat.” (1 Corinteni 11:2);
     – „Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you were taught, whether by word or our epistle.” (2 Tessalonians 2:15) /
     „”Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.” (2 Tesaloniceni 2:15);
     – „But we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he received from us.” (2 Tessalonians 3:6) /
     „Fraţilor, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriţi de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după predania pe care aţi primit-o de la noi.” (2 Tesaloniceni 3:6);
     – „Now as Jannes and Jambres resisted Moses, so do these also resist the truth: men of corrupt minds, disapproved concerning the faith” (2 Timothy 3:8) /
     „După cum Iannes şi Iambres s-au împotrivit lui Moise, aşa şi aceştia stau împotriva adevărului, oameni stricaţi la minte şi netrebnici pentru credinţă.” (2 Timotei 3:8)
     * Iannes şi Iambres sunt nume preluate din Tradiție, nu din Vechiul Testament
     .

     Ca să nu mai zic de Apostolul Iuda, care spune:
     „Dar Mihail Arhanghelul, când se împotrivea diavolului, certându-se cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să aducă judecată de hulă, ci a zis: „Să te certe pe tine Domnul!” (Iuda 1:9)
     *.Istorisire preluată din Tradiție, nu din Vechiul Testament.
     .

     Apreciază

 22. Domnule Ioan C, Biblia este etalonul după care trebuie să fie verificată orice învățătură și experiență, asa cum ai citat. Adventistii au verificat ceea ce Elena Albu (Ellen White) a sustinut si au considerat ca este in conformitate cu invataturile Bibliei. Ellen White (scrierile ei, pentru ca ea a decedat de mult) are locul in BAZS si ceea ce a spus este pentru adventistii de ziua a saptea, pentru cei care nu au aceasta credinta nu are relevanta si nici nu incerc sa impun ceva din ceea ce a zis ea. Discutia este despre Sabat iar argumentele cu care am venit sunt strict din Biblie, nu am venit nici cu traditia si nici cu Ellen White. Cu toate ca nu-mi bazez credinta nici pe ce a scris Ellen White si nici pe traditie, eu am spus (daca nu ai observat, sau poate nu ai vrut sa observi) in comentariul din 22 Decembrie 2017 la 22:20 cu privire la traditie : „sunt si scrieri conforme cu invataturile apostolilor” insa sunt si multe care contrazic aceste invataturi.

  Ai scris ca istorisirea din Iuda 1:9 este preluata din traditie. Cum asa? nici macar nu erau crestini care sa aiba traditie in vremea apostolilor. Il acuzi pe Iuda (nu Iscarioteanul ci celalalt Iuda – vezi Luca capitolul 6 versetul 16) ca ar fi plagiat? Cum a plagiat? A mers in viitor ca sa vada ce avea sa spuna traditia? sau cum? cand s-a spus asta in traditie? spune exact anul ca sa ne lamurim si sa il punem pe Iuda sub acuzatie de plagiat daca vedem ca traditia este cea care a spus pentru prima data lucrul asta.
  Asta ca o paranteza, dar revenim la Sabat.

  Daca eu vin doar cu Biblia (si nu cu Ellen White) pentru a-mi sustine credinta si practica de a pastra adevarata zi de odihna, voi de ce veniti cu traditia(despre care vezi ce am spus mai sus)? sa lamurim ce zice Biblia despre Sabat si despre duminica si apoi putem sa venim si cu traditia sau cu alte scrieri si sa le analizam daca sunt sau nu in conformitate cu ce zice Dumnezeu.

  Versetele pe care le-ai dat fac referire la invataturile pe care Pavel si apostolii le-au dat. Adica ce gasesti in epistolele , ca pe alea le-a dat dansul si ceilalti apostoli.
  Vad ca il acuzi si pe apostolul Pavel ca ar fi plagiat din traditia ortodoxa desi ortodoxia a luat nastere in anul 1054 dupa Hristos(muulti ani dupa ce s-au scris evangheliile). Eu cred ca traditia a preluat de la el. Ia vezi in ce an s-a zis in traditia ortodoxa despre acesti Ianes si Iambres. poti da anul in care s-a scris in traditia ortodoxa?
  Si daca vei spune ca traditia a fost data de Pavel, care era evreu si inca unul provenind din farisei si care la inceput cauta sa ucida pe crestini asistand chiar la moartea apostolului Stefan (nu ca aparator ci ca acuzator) atunci de ce traditia ortodoxa nu corespunde in toate cu traditia evreilor?

  Apreciază

  • Ioan capitolul 5 „39. Cercetati Scripturile, ca socotiti ca in ele aveti viata vesnica. Si acelea sunt care marturisesc despre Mine.”

   Apostolul Ioan ne indeamna sa cercetam Sfanta Scriptura. Domnule Ioan C (ironia face ca sa fii tizul acetui apostolul), studiaza in primul rand Biblia, apoi alte scrieri. Eu nu am cititi din traditie si nici despre Ellen White nu stiu multe. Mai intai mai am de studiat in ceea ce priveste Biblia si apoi voi incepe si cu alte scrieri, pana atunci din Biblie am vazut ca Sabatul este adevarata zi de odihna(atat in Vechiul Testament cat si in Noul Testament pentru ca in niciunul dintre ele Sabatul nu este nici desfiintat si nici inlocuit, ba chiar in Evrei 4:9 se spune ce se spune – poti cerceta si tu editiile ortodoxe mai veci ale Bibliei).

   Apreciază

  • Stimabile Gabriel, Tradiția era și pe vremea când era valabil doar Vechiul Testament, deci până la Domnul Iisus Hristos.
   – „Şi s-a oprit soarele şi luna a stat până ce Dumnezeu a făcut izbândă asupra vrăjmaşilor lor. Oare nu de aceea se scrie în Cartea Dreptului: „Soarele a stat în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit către asfinţit aproape toată ziua”.” (Iosua 10:13);
   – „18. Pe care a poruncit să o înveţe fiii lui Iuda, după cum este scrisă în cartea dreptului, unde se zice:
   19. „Podoaba ta, Israele, a fost doborâtă pe înălţimile tale! Cum au căzut vitejii!”
   (2 Regi 1:18-19, dar 2 Samuel 1:18-19 în bibliile protestante);
   – „14. De aceea se şi zice în „Cartea războaielor Domnului”:
   15. Domnul a cuprins Vahebul cu curgerile sale năvalnice şi şuvoaiele Arnonului şi povârnişul curgerilor de apă care se întinde până la localitatea Ar şi se opreşte în hotarul Moabului.” (Numerii 21:14-15).

   Biserica Ortodoxă duce mai departe învățătura Apostolilor după principiul: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce şi eu am primit” (1 Corinteni 15:3).

   Iar despre „pocăiți” (care pretind zeciuială, că așa e la adventiști), iată ce zice Scriptura:
   „3. Iar de învaţă cineva altă învăţătură şi nu se ţine de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos şi de învăţătura cea după dreapta credinţă,
   4. Acela e un îngâmfat, care nu ştie nimic, suferind de boala discuţiilor şi a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene,
   5. Gâlcevi necurmate ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câştig. Depărtează-te de unii ca aceştia.”
   (1 Timotei 6:4-5).

   Apreciază

    • Poate ca n-aveau doar Biblia, dar ceea ce e acum la ortodocsi, nu este ceea ce aveau evreii pana la Hristos. Aici apare ruptura. Aveti voi Cartea dreptului? As fi dornic sa o citesc.

     Zeciuala a fost infiintata chiar de Dumnezeu(citeste cartea Facerea si ai sa vezi ca Avraam a practicat zeciuiala), si la ortodocsi se dau bani cu nemiluita (pentru nunta, pentru botez, pentru inmormantare, pentru pomeni si alte lucruri). Oricum discutia nu este despre zeciuiala, despre care eu nu am vorbit si nici nu spun ca ar fi obligat cineva sa o dea(nici macar adventist fiind). Discutia este despre ziua de odihna. Si cum spuneam, in Biblie(editiile ortodoxe mai vechi in care nu au fost introduse modificari) nu am gasit nici cea mai mica dovada ca Sabatul Domnului nu a fost nici desființat si nici inlocuit.

     Apreciază

    • E adevărat că Apostolul Pavel le predica evreilor în sabat, dar evreii atunci se adunau la sinagogă și atunci avea ocazia să le vorbească la toți.
     Însă eu, personal, nu am găsit că Apostolii s-au întâlnit să sărbătorească Sabatul, după înălțarea Domnului la cer. Poate greșesc și cer să mi se arate dacă nu e așa. Dimpotrivă:
     – „În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Fapte 20:7);
     – „În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni.” (I Corinteni 16:2).

     Apreciază

 23. Cu privire la Fapte 20:7. Nu este un lucru rau sa te inchini Domnului duminica,ba dimpotriva, versetul asta arata ca este bine sa ne inchinam Domnului la fiecare masa, in fiecare zi . Insa cum am mai spus si mai sus, acest verset nu reprezinta o dovada ca Isus sau vreun apostol ar fi zis sa se tina duminica in locul Sabatului. Nu pentru ca o spun eu ci pentru ca Biblia o spune. Luca 2:46:
  „Si in fiecare zi, staruiau intr-un cuget in templu si, frangand painea in casa, luau impreuna hrana intru bucurie si intru curatia inimii.”

  Asadar, apostolii si primii crestini frangeau painea impreuna in fiecare zi a saptamanii, nu doar in ziua intai.

  Despre Corinteni 16:2, nu reprezinta deloc o dovada aspupra faptului ca Pavel ar fi zis sa ne inchinam in ziua intai. Versetul vorbeste despre binefacere, nu despre inchinare. In Biblia Ortodoxa, editia Nitulescu 1874, scrie ca strangerea sa se faca acasa, nu spune la Biserica. la pagina 1074 in pdf urmator am gasit versetul:
  http://bitflow.dyndns.org/romanian/Biblia/Romanian-Biblia_Nitulescu_1874.pdf

  Imi pare rau ca sunt intr un loc in care merge netul foarte greu si nu pot cauta si alte editii ortodoxe ale Bibliei dar voi reveni cand voi putea sa caut si voi da si versetul asa cum este in mai multe editii i ortodoxe mai vech ale Bibliei. Iar dumneata, Domnule Ioan C, ortodox fiind, ma gandesc ca poate ai acasa unele dintre editiile ortodoxe mai vechi. Ai putea verifica singur.

  Iar Apostolii, isi rezervau ziua de sambata pentru inchinare, sigur ai citit dar nu ai bagat de seama versetul 13 din capitolul 16 din Faptele Apostolilor:
  „Si in ziua sambetei am iesit in afara portii, langa rau, unde credeam ca este loc de rugaciune si, sezand, vorbeam femeilor care se adunasera.”
  De ce au iesit Pavel si Timotei in afara portii? Versetul spune ca ei credeau ca este un loc de rugaciune. Daca au iesit pentru ca ei credeau ca este un loc de rugaciune este foarte clar ca au iesit pentru a se inchina Domnului.

  Apreciază

  • Ti-am aratat in mod clar ca sambata era data ca sarbatoare de odihna special pentru evrei si ca are legatura si cu iesirea din robia egipteana. Ti-am spus ca apostolii se intalneau des, uneori chiar zilnic pentru frangerea painii (Sf Liturghie primara), dar cu precadere duminica, caci era ziua rastignirii. Dar invartosarea inimii tale nu vrea sa primeasca nici o explicatie. Tu esti centrat pe propriile idei din limitele carora nu poti iesi. Esti surd si orb.
   Ti-am aratat ca are un inceput Legea Veche (tablele legii), dar si un sfarsit (Galateni 3, 19).
   Ce mai vrei?
   Voi, ereticii, va inchipuiti ca Ortodoxia a aparut care eresurile voastre, dintr-o data, prin scornirea unui om sau doi sau trei.
   Prietene, Ortodoxia e revelatie, tot ce stim stim direct de la Sfintii Apostoli si Sfintii Parinti, care erau in directa legatura cu Dumezeu. Si tot ce s-a hotarat ulterior in Ortodoxie nu au hotarat oamenii, ci Duhul Sfant prin Sfinti.
   Dar voi nu aveti de unde sa stiti acestea si nu puteti crede. Sunteti legati cu legaturi dracesti sa nu puteti pricepe, din cauza mandriei voastre deosebit de subtile.
   Desteptule, Ortodoxia nu a aparut la 1054! Ortodoxia e legea lui Hristos, pe care voi NU o vedeti in Biblie!

   Apreciază

   • Am mai vorbit de porunca a patra si ceea ce citesti tu in deutoronom este ceea ce Moise a rostit, nu ceea ce a rostit Dumnezeu. Reciteste porunca a patra din Exod 20, unde este asa cum a rostit o Dumnezeu. Citeste in toate editiile ortodoxe si analizeaza singur. Ca se intalneau cu precadere in ziua de duminica ai aratat tu? N ai aratat nimic, doar ai zis, dar dupa cum ti am spus, eu nu te cred pe cuvant ci verific in Biblie. Adu textul biblic din care reiese asta. Intr un singur loc apare ca au frant painea duminica(cu toate ca apostolii faceau asta in fiecare zi dupa cum foarte clar reiese din luca 2:46) si te legi de asta la nesfarsit si acuzi pe altii ca se invartosesc. Apropo, ai cautat evrei 4:9 in biblia sinodala sau in alte editii ortodoxe mai vechi?
    Legea veche era scrisa pe zapis si pe table. Tablele erau puse in chivot unde nu avea acces oricine iar zapisul langa chivot. Nu ti spune nimic? Citeste daniel 9:11 si vei vedea ca exista legea lui Moise si legea lui Dumnezeu. Citește apocalipsa 14:12 si vei vedea ca poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus (Care a pastrat Sabatul) trebuie tinute. Eu am citit versetele date de tine si chiar si versetele de dinainte si de dupa sa ma asigur ca nu vorbesc ceva neconform cu Biblia, ai putea face la fel. Esti sigur ca nu biserica ortodoxa nu era laolalta cu cea catolica pana la 1054? Ia intoarce te la istoria de liceu si vezi ce s a întâmplat atunci. Invatati tradiția si obiceiurile si lasati istoria deoparte. Istoria ca istoria, dar uneori lasati si Biblia (din nou iti recomand evrei 4:9)

    Apreciază

    • Si totusi porunca, asa cum a rostit o Dumnezeu se regaseste in Exodul capitolul 20. Citeste versetul 1 din capitolul 20 si citeste si versetul 1 din deutoronom 5.

     Imi pare rau ca lupti impotriva poruncii date de Insusi Dumnezeu. Ca nu ti Sabatul, e problema ta. Dar sa lupti impotriva poruncii date de Dumnezeu asta este altceva. O sa citesc din nou toate comentariile, atat ale tale cat si ale mele pentru a vedea din care citate biblice reiese ca Isus sau apostolii au dat porunca sau indicatii pentru ca noi sa fie pastrata ziua intai ca si zi de odihna. As vrea sa faci si tu la fel daca ai timp

     Apreciază

  • Versetul pe care l-ai dat mai sus e un exemplu clar de manipulare si scoatere din context, asa cum ne acuzai mai sus pe noi:

   Faptele Apostolilor, cap. 16
   „11. Pornind cu corabia de la Troa, am mers drept la Samotracia, iar a doua zi la Neapoli,
   12. Şi de acolo la Filipi, care este cea dintâi cetate a acestei părţi a Macedoniei şi colonie romană. Iar în această cetate am rămas câteva zile.
   13. Şi în ziua sâmbetei am ieşit în afara porţii, lângă râu, unde credeam că este loc de rugăciune şi, şezând, vorbeam femeilor care se adunaseră.
   14. Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta. Acesteia Dumnezeu i-a deschis inima ca să ia aminte la cele grăite de Pavel.
   15. Iar după ce s-a botezat şi ea şi casa ei, ne-a rugat, zicând: De m-aţi socotit că sunt credincioasă Domnului, intrând în casa mea, rămâneţi. Şi ne-a făcut să rămânem. ”

   De aici rezulta clar ca Sf Apostol Pavel face o calatorie in Macedonia unde afla o comunitate necrestina (de evrei din diaspora probabil) si se duce special in ziua sambetei (tinuta de acea comunitate), unde credea ca este loc de rugaciune, tocmai pentru a le propovadui crestinismul. Dovada ca acea Lidia s-a botezat cu casa ei (cu rudele).

   Deci NU Sf Ap Pavel tinea sambata, ci comunitatea de acolo. El folosea adunarile de sambata pentru a face cunoscuta legea lui Hristos.

   Apreciază

   • Hai sa vedem tot contextul. Cel pe care l ai dat. O sa il analizez pe scurt:
    Versetul 12 spune ca erau in cetatea filipi a Macedoniei. Macedonia nu era Ierusalim, Iudeea sau alt tinut al Israelului. Versetul 13 spune clar ca ei credeau ca dincolo de porti era un loc de rugaciune (rugaciune nu e sinonim oare cu inchinare?) Versetul 14 spune ca era acolo o vanzatoare. Apoi, scuza ma, dar evreii nu vindeau si nu cumpărau in Sabat. Presupunerea pe care o faci e cam împotriva credintei evreilor cu privire la ziua Sabatului.
    La asta de mai adauga si faptul ca Pavel era apostolul care ducea evanghelia neamurilor. Daca Pavel ar fi tinut duminica le ar fi zis ca trebuie tinuta, nu crezi?

    Apreciază

    • Citeste mai bine:
     „Şi o femeie, cu numele Lidia, vânzătoare de porfiră, din cetatea Tiatirelor, temătoare de Dumnezeu, asculta.”
     Daca era vanzatoare nu insemna ca vindea tocmai atunci, caci spune ca era cinstitoare de Dumnezeu, ori noi stim ca cinstitori de Dumnezeu erau doar evreii. Celelalte neamuri erau pagane. Concluzia: femeia era evreica din diaspora, vanzatoare de meserie, dar acolo se afla la un loc de rugaciune sau sfat.
     Si zice ca le vorbea, nu frangea painea (adica nu liturghisea), adica le propovaduia in locul lor de adunare.
     Pavel a propovaduit neamurilor, dar si comunitatilor de evrei din exil.

     Si chiar daca femeiea nu ar fi fost evreica, desi zice ca era cinstitoare de Dumnezeu, nu se spune ca Pavel frangea painea. Iesise doar la propavaduit.

     Apreciază

    • Citeste bine(chiar in Biblie) si vei vedea ca nu doar evreii l au cinstit pe Dumnezeu. Iti dau cateva exemple: Balaam(pana la un moment dat), Cirus imparatul Persiei, Iov, Noe, Iosif (care desi era fiul lui Iacov nu a ramas o semintie a lui Israel), Avraam. Acestia si altii Il cinsteau pe Dumnezeu. Citeste Biblia, frate Daniel.

     Apreciază

 24. nu pot fii mai multe adevaruri decat unul…SINGURA CREDINTA ADEVARATA ESTE ORTODOXIA…asta nu ineamna ca avem ura fata de oamenii care traiesc in erezie asadra uram erezia.

  Apreciază

    • Ti-am dat destule citate si in articol si in comentarii. Tu zici ca nu ti-am aratat. Ar trebui sa fie suficiente sa te convinga. Ca nu ai tu incredere in anumite traduceri, asta e altceva. Asa nici eu nu am incredere in traducerile voastre, care falsifica unele pasaje din Scriptura.

     Apreciază

   • Frate Daniel, editiile pe care le am adus sunt ortodoxe. Sunt chiar si editii care exista de dinainte sa existe Biserica advemtista de ziua a saptea 🙂 cauta in biblioteca ortodoxa si le vei gasi. Biblia sinodala de la 1914 cred ca au folosit o ortodocsii pa a acum 20-25 de ani cana parintele Anania a scos si el editia sa.

    Apreciază

    • „Este un Domn, o credință, un botez” (Efeseni 4, 5).
     * Domnul Iisus Hristos şi Apostolii ne-au lăsat o singură credinţă mântuitoare, nu mai multe, aceasta este „credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna.” (Iuda 1, 3).
     Deci, nu avem nevoie de inovaţiile Reformei.

     Apreciază

    • Cauta cand poti, daca nu ai incredere in pdf uri este de inteles, dar fiind ortodox, poti cauta chiar in biblioteca bisericii ortodoxe astfel de editii ale Bibliei. Esti un crestin sincer. Domnul sa te binecuvinteze si sa fie alaturi de tine!

     Apreciază

    • Gabriel, e ultimul răspuns pe care ți-l dau,deoarece Sfântul Apostol Pavel ne-a lăsat scris:
     „10. De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te,
     11. Ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit.” ( Tit 3:10-11).

     P.S. Mă mir că adminul acestui blog îți permite să îți reverși otrava aici!

     Apreciază

    • In momentul in care faci atac la credinta unor persoane este absolut normal sa lasi persoane acele persoana sa isi aduca argumentele. Adminul este o persoana care respecta asta. Asta se va intampla atata timp cat mai traim intr o tara libera, in momentul im care nu vom mai avea libertatea de a asculta de porunca Domnului vei fi dummeata liber sa ne legi ,sa ne pui cătușe si poate sa ne si spânzuri sau sa me arzi pe rug. Pana atunci avem libertate de conștiință si dreptul la aparare.

     Apreciază

    • Iar de erezie nici vorba, frate Ioan. Daca este erezie sa crezi ce scrie in Biblie atunci va fi vai si amar de crestini. Sigur ai Biblia sinodala si poti citi in evrei 4:9. Poate ai si citit, dar pentru ca te deranjeaza versetul respectiv vrei sa ii determini pe ceilalti credinciosi ortodocsi sa vada ce spunea Biblia ortodoxa atunci cand nu era mofificata.

     Apreciază

    • „8. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!
     9. Precum v-am spus mai înainte, şi acum vă spun iarăşi: Dacă vă propovăduieşte cineva altceva decât aţi primit – să fie anatema!” (Galateni 1, 8-9)

     Apreciază

    • Pai vezi ca din galateni 1:8-9 s ar putea sa il acuzi pe parintele bartolomeu anania. Eu sunt sigur ca dumnealui a fost sincer cand a scris traducerea si din motivul credintei lui in ziua de duminica a dedus ca asa trebuie sa fie in evrei 4:9 si a pus cuvantul „de odihna” chiar daca nu exista in textul original. Eu ma intorc la textul original. Fa si dumneata asa cum iti dicteaza Duhul Sfant sau vum iti dictează conștiința.

     Apreciază

   • Nu știu de ce îmi pierd vremea cu tine răspunzându-ți, dar, Evrei 4:9 se referă la odihna cerească, în rai, vei vedea în versetul 8 că nu la ziua strictă de sabat se referă („Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă.” – Evrei 4:8) , ci la starea de sabat, de fericire și odihnă din Rai.
    Sabatul din versetul 9 e ilustrarea fericirii viitoare, că doară pe vremea lui Iosua se ținea deja sabatul.

    În altă ordine de idei, noi, creștinii ortodocși avem Tradiția ca dreptar pentru a nu greși în interpretarea Scripturii:
    – „20. Aceasta ştiind mai dinainte că nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte după socotinţa fiecăruia;
    21. Pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt.” (2 Petru 1:20-21);
    – „15. Şi îndelunga-răbdare a Domnului nostru socotiţi-o drept mântuire, precum v-a scris şi iubitul nostru frate Pavel după înţelepciunea dată lui,
    16. Cum vorbeşte despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le răstălmăcesc, ca şi pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare.” (2 Petru 3:15-16).

    Că Tradiția era valabilă și penru Apostoli, nu doar pt. noi, o arată Sf. Apostol Iuda, care citează din Cartea lui Enoh (și pe care o acem păstrată în Tradiție):
    „14. Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a proorocit despre aceştia, zicând: Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Lui,
    15. Ca să facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi nelegiuiţii de toate faptele nelegiuirii lor, în care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoşi, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui.” (Iuda 1:14-15).

    Apreciat de 1 persoană

    • Vezi si versetul 8 din evrei 4 in editia mai veche si apoi mai vorbim despre alta zi „de odihna”. Parintele anania a tradus dupa credinta sa, si a mai adaugat acolo „de odihna” .
     Cartea lui Enoh, despre care zici ca o aveti in traditie, a fost scoasa in afara Bibliei de catre parintii bisericesti in cadrul conciliului de la laodicea in jurul anului 363 fiind considerata scriere apocrifa.
     Si daca vi cu traditia ortodoxa nu faci decat sa vontrazici Biblia(cea originala, nu cea modificata dupa traditie). Cum spuneam, vezi evrei capitolul 4 si ca sa nu mai interpretezi gresit vezi toate versetele de la 1 pana la 9 din editia veche nemodificata. Daca modifici Biblia dupa credinta unuia sau a altuia poti demonstra orice, si un ateu poate demonstra ca Dumnezeu nu exista daca arauga si daca extrage ce nu i convine din Biblie

     Apreciat de 1 persoană

    • Romani capitolul 6:
     15. Ce urmeaza de aici? Sa pacatuim pentru ca nu mai suntem sub Lege, ci sub har? Nicidecum.

     16. Nu stiti ca, daca va dati robi cuiva, ca sa-l ascultati, sunteti robii aceluia de care ascultati, fie ca este vorba de pacat, care duce la moarte, fie ca este vorba de ascultare, care duce la neprihanire?

     17. Dar multumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru ca, dupa ce ati fost robi ai pacatului, ati ascultat acum din inima de dreptarul invataturii pe care ati primit-o.

     18. Si, prin chiar faptul ca ati fost izbaviti de sub pacat, v-ati facut robi ai neprihanirii. –

     19. Vorbesc omeneste, din pricina neputintei firii voastre pamantesti: dupa cum odinioara v-ati facut madularele voastre roabe ale necuratiei si faradelegii, asa ca savarseati faradelegea, tot asa, acum trebuie sa va faceti madularele voastre roabe ale neprihanirii, ca sa ajungeti la sfintirea voastra!

     Apropo de dreptar, Pavel le spune romanilor ca dreptarul este invatatura pe care au primit o de el si de la apostoli, adica evangheliile pe care ei le au dus neamurilor. Daca dumneata consideri ca Biblia este o carte care are nevoie de carje gandeste te ca Biblia este Cuvantul lui Dumnezeu. Eu consider ca Scriptura este sfanta si ca Dumnezeu este atotputernic, nu slab ca sa aiba nevoie de carjele pe care incerci sa le aduci Bibliei. Intoarce te la Biblie frate Ioan!

     Apreciază

    • Tu îmi dai lecții, care te lași dus de nas de interdicțiile alimentare ale lui White, când iată ce zice Scriptura: „Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebaţi nimic pentru cugetul vostru.” (1 Corinteni 10:25).

     Apreciază

    • Apropo, nu adventiștii cei mari cunoscători ai Scripturii așteptau revenirea lui Iisus în 1844, conform profeției lii Miller? 🙂
     „Dacă proorocul vorbeşte în numele Domnului, dar Cuvântul acela nu se va împlini şi nu se va adeveri, atunci nu grăieşte Domnul Cuvântul acela, ci-l grăieşte proorocul din îndrăzneala lui; nu te teme de el” (Deuteronom 18:22)

     Apreciază

    • Esti in necunostinta de cauza. Biserica adventista de ziua a saptea nu exista la 1844, Miller fiind de fapt baltist. Dintre cei care au fost dezamăgiți la 1844, erau si adepti ai altor confesiuni cum ar fi metodisti. Adventisti de ziua a saptea nu aveau cum sa fie intrucat biserica azs a luat nastere dupa 1860.

     Cat despre mancare, poti manga orice iti pofteste inima dragul meu frate Ioan. Din punctul meu de vedere esti liber sa mananci și carne de sobolan. Eu nu te judec. Ca eu nu mananc porc, e alegerea mea. Daca vezi toate studiile din ultimii ani vei realiza ca porcul are o carne foarte toxica si daca vrei sa ma judeci pentru faptul ca aleg sa caut sa mananc sanatos esti liber sa o faci, dar nu ma poti obliga sa fac ca tine la fel cum nici eu nu am cum si nici nu am de ce sa incerc sa iti impun sa faci ca mine

     Apreciază

 25. Există destule dovezi că viziunile doamnei White erau doar rezultatul necazului ei din copilărie, a bolii de nervi şi a unei complicaţii de isterie, epilepsie, catalepsie şi extaz. Faptul că a crezut sincer în ele nu schimbă cu nimic acest lucru.
  (…)
  9. Mărturia doctorilor. Dr. Fairfield a crescut ca adventist de ziua a şaptea şi a fost ani de zile medic la Sanatoriul lor din Battle Creek. Avea cea mai bună ocazie să o observe pe doamna White. El scrie:

  „Battle Creek, Mich., Dec. 28, 1887.

  „Dragă domnule: Fără îndoială aveţi dreptate să atribuiţi bolii aşa numitele viziuni ale doamnei E.G. White. Am avut ocazia s-o observ bine, pe un anumit interval de ani. Cunoscând şi istoria ei de la început, nu mă mai îndoiesc că atacurile ei (‘divine’) sunt simple transe isterice. Vârsta aproape că a vindecat-o.

  W.J. Fairfield, M.D.”
  Sursa: https://www.nonegw.org/rom/can9.htm

  Apreciază

  • Nu vad legatura comentariului cu Biblia sau cu adevarata zi de odihna(Sabatul Domnului despre care este scris in Biblie). Ce apreciez foarte tare la biserica catolica este faptul ca a avut taria si corectitudinea, pe care BOR nu a avut o, sa recunoasca faptul ca schimbarea zilei de odihna a fost facuta de ei si ca nu exista nicio dovada in biblie pentru aceasta schimbare. Daca biserica catolică a recunoscut ramanand cu capul sus, BOR a incercat sa gaseasca tot felul de motive si sa se agate de versete modificate.

   Apreciază

   • Stimabile, cum se face că dintre toți neoprotestanții, numai voi țineți sâmbăta?
    Oare penticostalii, baptiștii și creștinii după evanghelie nu citesc aceeași biblie ca și voi?
    Cum de n-au adoptat și ei rătăcirea voastră?

    Apreciază

    • Iar esti in necunostinta de cauza. Exista si biserica baptista de ziua a șaptea, sunt si penticostali care tin ziua a saptea si mai este si biserica reformata. Or mai fi si alte confesiuni care respecta toate cele 10 porunci rostite de Dumnezeu despre care nu stiu si nu cunosc.

     Apreciază

    • Mda, cultele de care îmi zici dumneata cred că au câteva sute de membri, cu excepția „bisericii’ adventiste, unde sunt mai mulți.

     Apreciază

    • Domnule Ioan C. biserica baptista de ziua a saptea este diferita de biserica baptista de ziua intai. Ti am lasat 3 surse ca sa te convingi.

     Si daca sunt multi care tin duminica, tine minte ca de prin secolul 3-4 dupa Hristos si pana prin secolul 15 biserica catolica a avut grija sa impuna si sa declare ca ziua intai este ziua de odihna, ca sa nu mai zicem ca a interzis si Biblia sau ca pe cei care incercau sa stea aproape de adevarurile biblice ii exterminau si ii schinigiuiau – vezi secolele 11-15 ce faceau inchizitorii in razboaiele lor contra celor care nu se supuneau orbeste bisericii.

     Apreciază

    • Îmi e milă de tine, tot încerci să faci prozeliți pentru adventiști pe aici și n-ai niciun succes.
     Continuă să continui! 🙂

     Continuitatea adevăratei Biserici e de la Apostoli până azi, or „biserica” adventistă a apărut abia în secolul XIX:
     – ”Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.” (Matei 16:18);
     – ”şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20).

     Apreciază

    • Multumesc pentru mila 🙂 apreciez. Poti ramane ortodox si sa doar sa ti revizuiesti atitudinea fata de Dumnezeu si fata de poruncile Lui. Nu am niciun intres sa te fac adventist, eu doar stau in picioare pentru credinta in Dumnezeu si pentru bunul simt pe care il am fata de El prin respectarea Cuvantului Sau. Sau poate n ai observat cum se numeste titlul blogului pe care comentam: „Împotriva adventiştilor de ziua a şaptea: De ce creştinii ţin ca zi de odihnă duminica”. Daca n ai observat atunci imi va fi si mie mila de dumneata.

     Apreciază

    • Stimabile, acela e titlul unui articol (redactat chiar de mine pe un alt blog), nu titlul acestui blog.
     Titlul blogului e „Daniel Vla – Ortodoxie, Țară, Românism”.

     Apreciază

    • Ok. Comentariile sunt la adresa articolului prin care vrei sa calci in picioare porunca Lui Dumnezeu si prun care vrei sa denigrezi credinta AZS. Pangaresti adevarata zi a Domnului si ii denigrezi si pe cei care incearca sa tina porunca. Cred ca e normal ca daca imi ataci credinta sa vin cu Biblia, pe care imi bazez credinta, si sa mi argumentez motivele pentru care respect porunca Domnului

     Apreciază

   • https://bzsr.wordpress.com/
    http://www.loribalogh.ro/2016/09/baptistii-de-ziua-a-saptea-biserica-baptista-de-ziua-a-saptea/
    http://afirmativ.com/2014/07/17/o-confesiune-mai-putin-cunoscuta-baptistii-de-ziua-saptea/

    Domnule Ioan C. biserica baptista de ziua a saptea este diferita de biserica baptista de ziua intai. Ti am lasat 3 surse ca sa te convingi.

    Si daca sunt multi care tin duminica, tine minte ca de prin secolul 3-4 dupa Hristos si pana prin secolul 15 biserica catolica a avut grija sa impuna si sa declare ca ziua intai este ziua de odihna, ca sa nu mai zicem ca a interzis si Biblia sau ca pe cei care incercau sa stea aproape de adevarurile biblice ii exterminau si ii schinigiuiau – vezi secolele 11-15 ce faceau inchizitorii in razboaiele lor contra celor care nu se supuneau orbeste bisericii.

    vezi video urmator. Crezi ca ai fi castigat 1000 de dolari?

    Apreciază

    • In secolele 3-4 Biserica Romei era parte a Bisericii Crestine, care s-a denumit Ortodoxa pentru a se delimita de erezii. Nu s-a impus nimic, nu s-a interzis nimic. Adventistii au informatii false!

     Apreciază

    • Si iar vorbesti prostii! Inchizitia nu a existat in Biserica! A existat in Evul Mediu in adunatura eretica numita romano-catolicism (care s-a despartit la 1054 de adevaratul crestinism – ortodox).

     Apreciază

    • de-aia sunt ei acum cam in proportie de 50 % din crestinii din lumea intreaga si ortodocsii doar 10-11%? vad ca arunci cu noroi in stanga si in dreaptea. Tine minte ca vor fi mantuiti din toate confesiunile religioase. Iar voi, ortodocsii, daca sunteti singura Biserica ar trebui sa tineti invataturile Domnului Isus Hristos si ale apostolilor.

     Apreciază

    • Eu ti-am acceptat comentariile, tocmai pt ca prin dialog exista speranta ca poate vei intelege ceva din cele spuse de noi. Articolul pe care l-am preluat nu este o calcare in picioare a poruncii lui Dumnezeu, data vechilor evrei, ci o afirmare a zilei Invierii, ce ne-a fost data noua crestinilor, parte a noului legamant dumnezeiesc cu oamenii.

     Apreciază

    • domnule Daniel, deci tu incerci sa faci ceea ce ma acuza pe mine domnul Ioan C., nu?

     ce incerci este in zadar atata timp cat nu ai Biblia de partea ta atunci cand spui ca ziua intai a fost data de Dumnezeu ca zi de odihna, Singura zi sfintita si binecuvantata de Dumnezeu este ziua a saptea. Ce poti face, si ma astept din partea ortodoxiei (chiar daca nu la initiativa BOR pt ca care are putina putere in lume – sub 12 % din numarul total de crestini din lumea intreaga), este sa fortezi (prin forta bruta, prin discriminare sau prin orice alte mijloace de constrangere, sunt sigur ca nu duceti lipsa de imaginatie, preotul din satul meu natal a incercat chiar sa dea cu masina peste bunicul meu in perioada comunista. Ce sa zic, un gest crestinesc 100%) pe cei care incearca sa tina singura zi a Domnului (singura pe care o pretinde Dumnezeu in Sfanta Scriptura ca fiind a Sa) sa nu mai tina ziua a saptea si sa o tina pe prima. Daca veti incerca veti si reusi cu unii care au o credinta slaba sau care sunt prea atasati de lucrurile pamantesti.

     Apreciază

    • Râde Gabriel că ortodocșii sunt puțini, de parcă nu ar scrie în Scriptură:
     – „13. Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi lată este calea care duce la pieire şi mulţi sunt cei care o află.
     14. Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt care o află.” (Matei 7:13-14);
     – „Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia.” (Luca 12:32).

     Pe de altă parte, iată ce frumos o descrie Apostolul Ioan pe Fecioara Maria în versetul 1 din capitolul 12 al Apocalipsei, apitol mai fiind descris și drept „Crăciunul văzut din Cer”, iată-l:
     „1. Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele şi luna era sub picioarele ei şi pe cap purta cunună din douăsprezece stele.
     2. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se ca să nască.
     3. Şi alt semn s-a arătat în cer: iată un balaur mare, roşu, având şapte capete şi zece coarne, şi pe capetele lui, şapte cununi împărăteşti.
     4. Iar coada lui târa a treia parte din stelele cerului şi le-a aruncat pe pământ. Şi balaurul stătu înaintea femeii, care era să nască, pentru ca să înghită copilul, când se va naşte.
     5. Şi a născut un copil de parte bărbătească, care avea să păstorească toate neamurile cu toiag de fier. Şi copilul ei fu răpit la Dumnezeu şi la tronul Lui,
     6. Iar femeia a fugit în pustie, unde are loc gătit de Dumnezeu, ca să o hrănească pe ea, acolo, o mie două sute şi şaizeci de zile.
     7. Şi s-a făcut război în cer: Mihail şi îngerii lui au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui.
     8. Şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer.
     9. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele de demult, care se cheamă diavol şi satana, cel ce înşeală pe toată lumea, aruncat a fost pe pământ şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el.
     10. Şi am auzit glas mare, în cer, zicând: Acum s-a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce îi pâra pe ei înaintea Dumnezeului nostru, ziua şi noaptea.
     11. Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi nu şi-au iubit sufletul lor, până la moarte.
     12. Pentru aceasta, bucuraţi-vă ceruri şi cei ce locuiţi în ele. Vai vouă, pământule şi mare, fiindcă diavolul a coborât la voi având mânie mare, căci ştie că timpul lui e scurt.
     13. Iar când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe femeia care născuse pruncul.
     14. Şi femeii i s-au dat cele două aripi ale marelui vultur, ca să zboare în pustie, la locul ei, unde e hrănită acolo o vreme şi vremuri şi jumătate de vreme, departe de faţa şarpelui.
     15. Şi şarpele a aruncat din gura lui, după femeie, apă ca un râu ca s-o ia apa.
     16. Şi pământul i-a venit femeii într-ajutor, căci pământul şi-a deschis gura sa şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul, din gură.
     17. Şi balaurul s-a aprins de mânie asupra femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Iisus.
     18. Şi a stat pe nisipul mării.” (Apocalipsa 12:1-18).

     Apreciază

    • Nu rad, domnule Ioan C. Era doar o observatie cu privire la faptul ca romano-catolicii ar fi fost un grup, cand de fapt ei reprezentau o mare parte a bisericii, nu doar un grup.
     Nu as avea cum sa rad pt ca AZS sunt mult mai putini (sub 20 de milioane) la nivel global decat ortodocsii(peste 200 de milioane), apropo de Matei 7:13-14 si de poarta cea stramta. Este mai greu sa ti Sabatul Domnului decat sa ti duminica, frate Ioan C. Mai ales atunci cand pe langa faptul ca esti constrans de locurile de munca (mai toti patronii vor sa fii prezent si sambata la munca), mai vin si oameni ca dumneata, care lupta nu numai impotriva poruncii Domnului ci si impotriva celor care incearca sa Il respecte pe Dumnezeu prin pazirea poruncii Sale. Asta apropo de pasajul pe care l-ai dat din Apocalipsa 12, pentru ca vad ca esti destul de pornit sa declari razboi adventistilor si celor care tin Sabatul. In pornirea ta la razboi sa nu cumva sa devii aliatul balaurului care face razboi cu femeia si cu semintia ei, care „pazesc poruncile lui Dumnezeu si marturia lui Iisus” (versetul 17 din Apocalipsa 12), Apocalipsa e plina de simboluri, frate Ioan C. E ciudat cum dumneata, ca ortodox care a preluat multe din simbolurile din Vechiul Testament dar care nu a preluat cele 10 porunci si Sabatul, nu reuseste sa vada simbolurile din Apocalipsa.

     Iar in discutia noastra este vorba de Sabat, nu de fecioara Maria. Hai sa ramanem la discutia ridicata de articol. Deci, pazesti dumneata poruncile lui Dumnezeu si marturia lui Isus, sau declari razboi celor care incearca sa o faca?

     Apreciază

    • si apropo de despartirea care s-a facut in biserica in 1054, frate Ioan C.si frate Daniel Vla, la momentul respectiv biserica deja schimbase Sabatul cu duminica.
     Nu cred ca trebuie sa va reamintesc ca in cadrul conciliului de la Laodicea din 336 dupa Hristos, acolo unde s-a hotarat sa se renunte la Sabat si sa fie inlocuit cu duminica, biserica inca nu era divizata. Cardinalul Gibbons o recunoaste dar BOR nu. Sau poate si BOR recunoaste, nu stiu parerea oficiala ci stiu doar parerea voastra. Oricum este de apreciat ca biserica catolica a avut puterea si verticalitatea de a recunoaste ca biserica (cea nedivizata, cand ortodoxia era laolalta cu catolicismul), prin puterea ei, este cea care a schimbat ziua de odihna si nu Isus sau apostolii.

     Apreciază

    • Zici ce vrei, Gabriel, dar închinarea la îngeri și sfinți ne e cerută chiar în Apocalipsă:
     „Iată, îţi dau din sinagoga satanei, dintre cei care se zic pe sine că sunt iudei şi nu sunt, ci mint; iată, îi voi face să vină şi să se închine înaintea picioarelor tale şi vor cunoaşte că te-am iubit.” (Apocalipsa 3:9)

     P.S. Uită-te și în traducerea Cornilescu de nu ești convins.

     Apreciază

    • Esti liber sa te inchini cui vrei, domnule Ioan C. Discutia este despre ziua de odihna si nu incep alte discutii. Dumneata te vezi prins intre Biblie si duminica si acum încerci schimbarea subiectului, te inteleg. Eu raman fidel lui Dumnezeu, Care a dat porunca Sabatului(sfintit si binecuvantat inca de la creatie – vezi Geneza/Facerea capitolele 1 si 2) ca pe o comemorare a Creatiei Sale(vezi porunca a patra in Exodul/Iesirea capitolul 20). Tu?

     Apreciază

    • “19. Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! 20. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. 21. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. 22. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; 23. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20:19-23) * În ziua învierii, duminica, li S-a arătat Domnul apostolilor (versetul 19), tot în acea duminică El le-a dat apostolilor puterea de a dezlega păcatele oamenilor (versetele 21, 22 şi 23).
     “1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.” (Fapte 2:1-4) * Şi sărbătoarea Cincizecimii (Rusaliilor), a căzut tot în ziua Duminicii, adică 50 de zile după sabatul (sâmbăta) în care era Paştele evreiesc (comemorarea ieşirii evreilor din robia egipteană).
     “13. Şi plecând cu corabia de la Pafos, Pavel şi cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei. Iar Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. 14. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei şi, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă, au şezut. 15. Şi după citirea Legii şi a Proorocilor, mai-marii sinagogii au trimis la ei, zicându-le: Bărbaţi fraţi, dacă aveţi vreun cuvânt de mângâiere către popor, vorbiţi.” (Fapte 13:13-15) * Apostolii propovăduiau sâmbăta în sinagogă pentru că atunci se adunau evreii acolo, vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17 şi nota la Osea 2:13.
     “26. Bărbaţi fraţi, fii din neamul lui Avraam şi cei dintre voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. 27. Căci cei ce locuiesc în Ierusalim şi căpeteniile lor, necunoscându-L şi osândindu-L, au împlinit glasurile proorocilor care se citesc în fiecare sâmbătă. 28. Şi, neaflând în El nici o vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-L omoare. 29. Iar când au săvârşit toate cele scrise despre El, coborându-L de pe cruce, L-au pus în mormânt. 30. Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi. 31. El S-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim şi care sunt acum martorii Lui către popor. 32. Şi noi vă binevestim făgăduinţa făcută părinţilor.” (Fapte 13:26-27) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.
     “42. Şi ieşind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască cuvintele acestea. 43. După ce s-a terminat adunarea, mulţi dintre iudei şi dintre prozeliţii cucernici au mers după Pavel şi după Barnaba, care, vorbind către ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. 44. Iar în sâmbăta următoare, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:42-44) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.
     “2. Şi după obiceiul său, Pavel a intrat la ei şi în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi, 3. Deschizându-le şi arătându-le că Hristos trebuia să pătimească şi să învieze din morţi, şi că Acesta, pe Care vi-L vestesc eu, este Hristosul, Iisus.” (Fapte 17:2-3) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.
     “4. Şi vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă şi aducea la credinţă iudei şi elini. 5. Iar când Sila şi Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristosul.” (Fapte 18:4-5) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.
     “În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Fapte 20:7) * “ziua întâi a săptămânii” la evrei este Duminica. În mod deosebit în acea zi, a învierii Domnului, creştinii se adunau la Sfânta Liturghie (frângerea pâinii), adică celebrarea Sf. Euharistii.
     “Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.” (Romani 10:4) * Hristos este sfârşitul Legii (lui Moise), deci şi al sabatului poruncit prin acea Lege.
     “În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni.” (I Corinteni 16:2) * Colectele se făceau, inclusiv pe vremea apostolilor, duminica, pentru că atunci, mai ales, se adunau creştinii la biserică.
     “Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta.” (Galateni 2:16) * faptele Legii = prescripţiile Legii (lui Moise). Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.
     “Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar.” (Galateni 2:21) * Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.
     “Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era să vină Urmaşul, Căruia I s-a dat făgăduinţa, şi a fost rânduită prin îngeri, în mâna unui Mijlocitor.” (Galateni 3:19) * Legea (lui Moise), prin care s-a poruncit şi ţinerea sabatului (sâmbetei) a fost valabilă până la venirea Urmaşului (Hristos), ca Profet după profetul Moise. Deci, astăzi noi nu mai trebuie să ţinem Legea Vechiului Testament, deci, nici sabatul.
     “24. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. 25. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză.” (Galateni 3:24-25) * Omul se mântuieşte (de la venirea lui Hristos) prin har, credinţă, fapte bune, iar nu prin ţinerea Legii vechi, care includea deasemenea şi sabatul.
     “13. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos, 14. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, 15. Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea” (Efeseni 2:13-15) * Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.
     “16. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete, 17. Care sunt umbră celor viitoare iar trupul (este) al lui Hristos.” (Coloseni 2:16-17) * Text care ne arată că ţinerea sâmbetei nu mai e obligatorie creştinilor, deci nimeni să nu ne mai judece cu privire la aceasta (versetul 16), căci noi avem o altă zi de odihnă, vezi notele la Fapte 20:7 şi la Apocalipsa 1:10.
     “4. Căci undeva, despre ziua a şaptea, a zis astfel: “Şi S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Sale”. 5. Şi în acelaşi loc, zice iarăşi: “Nu vor intra întru odihna Mea!“. 6. Deci, de vreme ce rămâne ca unii să intre în odihnă, iar aceia cărora mai dinainte li s-a binevestit, pentru nesupunerea lor, n-au intrat, 7. Dumnezeu hotărăşte din nou o zi, astăzi rostind prin gura lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus: “Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre”. 8. Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă. 9. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. 10. Pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit şi el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale Sale. 11. Să ne silim, deci, ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă a neascultării” (Evrei 4:4-11) * “s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu” (versetul 8), adică sabatul, ca zi de odihnă, a fost înlocuit de ziua duminicii, ziua învierii Domnului. Până şi în Cornilescu e scris: “Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat” (Evrei 4:9), adică, o odihnă ca de sabat, dar nu odihnă de sabat. Evident, adevărata odihnă ce ne-o va da Dumnezeu e aceea în cer, nu aici pe pământ, textul de mai sus având o dublă semnificaţie.
     “Căci dacă (testamentul) cel dintâi ar fi fost fără de prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea” (Evrei 8:7) * Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.
     “8. Ci Dumnezeu îi mustră şi le zice: “Iată vin zile, zice Domnul, când voi face, cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda, testament nou, 9. Nu ca testamentul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului; căci ei n-au rămas în testamentul Meu, de aceea şi Eu i-am părăsit – zice Domnul. 10. Că acesta e testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: Pune-voi legile Mele în cugetul lor şi în inima lor le voi scrie, şi voi fi lor Dumnezeu şi ei vor fi poporul Meu.” (Evrei 8:8-10) * Vezi nota la Ieremia 31:31-33.
     “7. Atunci am zis: Iată vin, în sulul cărţii este scris despre mine, să fac voia Ta, Dumnezeule”. 8. Zicând mai sus că: “Jertfă şi prinoase şi arderile de tot şi jertfele pentru păcat n-ai voit, nici nu Ţi-au plăcut”, care se aduc după Lege, 9. Atunci a zis: “Iată vin ca să fac voia Ta, Dumnezeule”. El desfiinţează deci pe cel dintâi ca să statornicească pe al doilea. 10. Întru această voinţă suntem sfinţiţi, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. “ (Evrei 10:7-10) * Vechiul Testament, cu tot cu prescripţiile sale referitoare la sabat, este desfiinţat, ca să fie statornicit Noul Testament (versetul 9).
     “9. Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea în Iisus, fost-a în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Iisus. 10. Am fost în duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, glas mare de trâmbiţă” (Apocalipsa 1:9-10) * Tot duminica a primit Apostolul Ioan vedenia Apocalipsei. Literal în text este “ziua Domnului”, pe latineşte “Domini dies”, de unde vine etimologic “duminica”.

     Apreciază

    • Ioan 20:19 – versteul spune destul de clar ca ucenicii erau adunati de frica iudeilor, nu pentru ca ar fi fost ziua de odihna. In plus scrie ziua intai(care este duminica), nu scrie ziua Domnului(singura zi pe care Dumnezeu o pretinde ca fiind ziua Sa cea sfanta este Sabatul). Iar Domnul Isus Hristos S-a aratat ucenicilor mai multe zile, nu doar in ziua intai a saptamanii.

     Fapte 2:1-4 bine spui cand spui ca era sarbatoarea Cinzecimii, care nu pica in fiecare in aceeasi zi a saptamanii. In anul acela a picat in ziua intai a saptamanii iar in anii urmatori a picat in alta zi a saptamanii. Nu vad unde scrie ca apostolii au sarbatorit si urmatoarea duminica drept zi de odihna sau ca asa trebuia sa faca. Este doar o interpretare a ta, o deductie care nu se bazeaza pe Cuvantul lui Dumnezeu, adica pe Biblie.

     La exod 31:17 din nou apare motivul pentru care trebuie pastrata ziua de odihna – „pentru ca in sase zile a facut Domnul cerul si pamantul, iar in ziua a saptea a incetat si S-a odihnit”

     Osea 2:13 citeste si versetul urmator si vei vedea ca motivul pustiirii nu este pastrarea Sabatului, este faptul ca au adus o sarbatoare in cinstea lui Baal. Nu stiu de ce amesteci sarbatorile pe care le aduceau evreii neascultatori in cinstea lui Baal cu Sabatul pe care Dumnezeu l-a binecuvantat si cinstit si pe care l-a dat in porunca Sa spre a fi pastrat ca zi de odihna (ca si comemorare a odihnei Lui Dumnezeu si a Creatiei)

     Fapte 13:42-44 in versetul 42 nu te gadila la urechi faptul ca „neamurile” sunt cele care ii rugau sa le graiasca sambata urmatoare? neamurilor le-ar fi putut vorbi chiar urmatoarea zi daca apostolii au fi pastrat ziua intai ca zi de odihna, dar nu au facut asta (daca tot facem deductii fara baza biblica atunci imi permit si eu sa deduc ca apostolii munceau urmatoarea zi – in Tesaloniceni 3:7-8 Pavel ne da de inteles ca muncea pentru painea sa, nu era doar propovaduitor al Cuvantului lui Dumnezeu ci era si om muncitor. Propovaduirea o facea in mod special in ziua de odihna si in celelalte zile, inclusiv in ziua intai, isi castiga painea si cand avea timp ducea si Evanghelia la urechile oamenilor).

     Fapte 20:7 – apostolii frangeau impreuna painea in fiecare zi, nu doar in ziua intai cum pretinzi tu, stimabile. Iar in ocazia aceea au vorbit pana in ziua de luni („şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii”). Ca se adunau in mod deosebit este doar o deductie de-a dumneata, sau daca ai baza biblica vino si cu versetul care arata asta(din Biblie, nu din traditie sau din alte scrieri de dupa apostoli).

     Romani 10:4 – bine zici ca este sfarsitul Legii lui Moise, nu a Legii lui Dumnezeu rostite de Insusi Dumnezeu si scrise de Insusi Dumnezeu cu Degetul Sau pe tablele de piatra(vezi Daniel 9:11, am mai dat versetul asa ca nu-l mai scriu inca odata).

     I Corinteni 16:2 versetul se refera la binefacere, nu la ziua de odihna iar daca vei avea bunavointa sa citesti si in Bibliile ortodoxe (Traducerea Nitulescu 1874 cunoscuta ca Biblia de la Iasi, Biblia de la Blaj 1795, Biblia de la Bucuresti 1688, traducerea Sinodala de la 1914 ) mai vechi vei vedea ca scrie sa puna deoparte „acasa”, nu scrie la biserica.

     Galateni 3:19 Legea a fost adaugata din pricina calcarilor de lege. Daca dupa ce Isus si-a dat viata pe cruce pentru ca sa fi iertat de pacate si de calcarile de lege dumneata vrei sa devii din nou calcator de lege, esti liber sa o faci. Nu-i obliga dumneata si pe cei care vor sa respecte pe Dumnezeu si sa nu incalce poruncile Sale sa devina din nou calcatori de lege.

     Galateni 3:24-25 Faptul ca respecti poruncile lui Dumnezeu nu te mantuie, doar Hristos aduce mantuirea. Poruncile lui Dumnezeu le respecti pentru ca au fost date de Dumnezeu, prin asta iti arati respectul si bunul simt fata de El. Dumnezeu nu a pretins niciodata ca prin respectarea poruncilor vei fi mantuit. Vezi tu ca pacatul a ajuns in lume prin calcarea unei singure porunci date de Dumnezeu. Daca vrei, le poti calca pe toate,dar nu ii condamna dumneata pe cei care Il respecta pe Dumnezeu si care incearca sa asculte poruncile Sale.

     Coloseni 2:16-17 – este in regula, nu te voi judeca cu privire la sarbatorile ortodoxe. Ii judeci tu destul pe cei care vor sa pastreze Sabatul Domnului.
     La interpretarea ta a acestor versete cum ca nu mai este obligatorie tinerea sambetei iti aduc aminte ca evreii aveau muuulte zile de sarbatoare (pe care le numeau zile de sabat desi nu picau in ziua a saptea – vezi sarbatorile pascale si toate sarbatorile din VT). Plus ca nu citesti tot capitolul. Citeste tot capitolul si vei vedea ca Pavel le spune clar si lamurit colosenilor ca nu este nevoie sa se taie imprejur (lucru pe care evreii puneau pret) dar nu le zice nimic de ziua de odihna (lucru pe care evreii puneau si mai mare pret). La Fapte 20:7 vezi ce am scris mai sus.

     La Evrei 4:4-11 tot insisti cu textul modificat de parinte Bartolomeu Anania. De ce nu citezi textul din Biblia nemodificata? ai mai sus editiile ortodoxe mai vechi. cauta si te vei convinge ca in versetul 8 scrie doar „altă zi” si nu scrie „altă zi de odihna” iar in versetul 9 este total contrariul. Dau eu versetul 9 (cu linkuri pe care adminul nu vrea sa le aprobe asa ca dau si fara linkuri) daca tu te tot eschivezi si vii cu falsuri :
     – Traducerea Nitulescu 1874 (ortodoxa) cunoscuta ca Biblia de la Iasi spune asa in versetul 9:
     „Deci ramane inca repaus de Sambata”

     -deasemenea Biblia de la Blaj 1795 spune:
     „Drept aceea, s-au lasat sarbatoarea sambetii norodului lui Dumnezeu” (pagina 1117 in pdf ul urmator)

     – Biblia_Bucuresti_1688:
     „Iara dara, au ramas sarbarea simbetei narodului lui Dumnezeu” (pagina 905 in pdf ul urmator)

     – Sinodala de la 1914 nu s-a tradus cu „altă sărbătoare de odihnă”. Uite cum suna versetul 9:
     „Drept aceea, s’a lasat odihna norodului lui Dumnezeu” (pagin 1593 in pdf ul urmator)

     Cum am mai zis , stimabile domn Ioan C., daca vii cu traduceri modificate (sa nu zic falsificate) poti demonstra chiar si faptul ca Dumnezeu nu exista. Cauta Biblia ortodoxa nemodificata si vino cu argumentele de acolo.

     Apocalipsa 1:9-10 – ziua intai a saptamanii, pana prin secolul 2-3 dupa Hristos s-a numit pe pe latineste Dies Solis, adică „Ziua Soarelui” în cinstea divinității numite Sol Invictus; și astăzi această denumire se conservă în țările anglofone (Sunday) și în nordul Europei (Sonntag).

     Pentru un evreu (Ioan venea dintre evrei) ziua Domnului era acea zi pe care Dumnezeu o pretinde ca fiind ziua Sa sfanta (Exod 31:13, Ezechel 20:13, Levitic 19:30, Levitic 26:2, Ezechel 20:16, Ezechel 20:20-21, Ezechel22:8, Ezechel 22:26, Ezechel 44:24)

     Frate Ioan C. , ceaa ce ti dumneata nu este ziua Domnului. Poate doar ziua domnului Constantin care a declarat in anul 321 ziua intai (Dies Solis ) ca zi de odihna.
     În România, duminica a devenit zi liberă în 1925, prin adoptarea Legii repausului duminical și în sărbătorile legale.

     Apreciază

    • “13. “Spune fiilor lui Israel aşa: Băgaţi de seamă să păziţi zilele Mele de odihnă, căci acestea sunt semn între Mine şi voi din neam în neam, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfinţeşte. 14. Păziţi deci ziua de odihnă, căci ea este sfântă pentru voi. Cel ce o va întina, acela va fi omorât; tot cel ce va face într-însa vreo lucrare, sufletul acela va fi stârpit din poporul Meu; 15. Şase zile să lucreze, iar ziua a şaptea este zi de odihnă, închinată Domnului; tot cel ce va munci în ziua odihnei va fi omorât. 16. Să păzească deci fiii lui Israel ziua odihnei, prăznuind ziua odihnei din neam în neam, ca un legământ veşnic. 17. Acesta este semn veşnic între Mine şi fiii lui Israel, pentru că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea a încetat şi S-a odihnit”.” (Ieşirea/Exodul 31:13-17) * După cum se vede clar din versetele 13, 16 şi 17, ţinerea sabatului e poruncită (prin Legea lui Moise din Vechiul Testament) doar fiilor lui Israel, evreilor, nu şi celorlalte neamuri. Astăzi, însă, nu mai suntem sub Legea veche (a lui Moise), ci sub Noul Testament sau Legea cea nouă (care se adresează tututor oamenilor de pe acest pământ, nu doar evreilor), vezi mai jos nota de la Matei 12:1-8. Iar “veşnic” înseamnă atât cât vrea Dumnezeu, căci “Dar nu cumva Îi vom da noi învăţătură lui Dumnezeu, Lui care stă şi judecă pe cei de sus?” (Iov 21:22).

     “1. Atunci a adunat Moise toată obştea fiilor lui Israel şi le-a zis: “Iată ce a poruncit Domnul să faceţi: 2. şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra în ziua aceea va fi omorât. 3. În ziua odihnei să nu faceţi foc în toate locaşurile voastre. Eu sunt Domnul!” (Ieşirea/Exodul 35:1-3) * Vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17.

     “12. Păzeşte ziua odihnei, ca să o ţii cu sfinţenie, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13. Şase zile lucrează şi-ţi fă toate treburile tale; 14. Ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în ziua aceea nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici asinul tău, sau alt dobitoc al tău, nici străinul tău care se află la tine, ca să se odihnească robul tău şi roaba ta cum te odihneşti şi tu. 15. Adu-ţi aminte că ai fost rob în pământul Egiptului şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mină tare şi cu braţ înalt şi de aceea îi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să păzeşti ziua odihnei şi să o ţii cu sfinţenie.” (Deuteronom 5:12-15) * Creştinii ţin ca zi de odihnă duminica, deci, nu suntem fără zi de odihnă. Însă ţinerea sâmbetei (sabatului) a fost poruncită doar poporului evreu, căci poporul evreu a fost în robia egipteană (versetul 15).

     “22. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. 23. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri. 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. “ (Psalmul 117:22-24, dar psalmul 118:22-24 în versiunile protestante) * Ziua învierii Domnului, adică duminica, este ziua bucuriei la creştini (versetul 24), iar “piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.” (Efeseni 2:20).

     “31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou. 32. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul. 33. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.” (Ieremia 31:31-33) * Dumnezeu însuşi a anunţat aici că va înlocui Legământul Vechiului Testament (care includea şi sabatul) cu altul nou, adică Noul Testament. După venirea lui Hristos, Legământul Vechiului Testament nu mai este valabil, căci suntem sub Legământul cel nou (al Noului Testament), vezi mai jos nota la Matei 12:1-8.

     “5. Şi spune-le: Aşa zice Domnul Dumnezeu: În ziua în care am ales pe Israel şi, ridicându-Mi mâna, M-am jurat seminţiei casei lui Iacov şi M-am descoperit lor în ţara Egiptului şi, ridicându-Mi mâna, le-am zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; 6. În ziua aceea, ridicându-Mi mâna, M-am jurat lor să-i scot din ţara Egiptului şi să-i duc în ţara pe care o alesesem pentru ei, în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă dintre toate ţările. (…) 12. De asemenea le-am dat şi zilele Mele de odihnă, ca să fie semn între Mine şi ei, ca să cunoască ei că Eu sunt Domnul, Sfinţitorul lor.” (Iezechiel 20:5-6,12) * Sabatul este semn doar între Dumnezeu şi Israel, nu şi între Dumnezeu şi celelalte popoare, căci doar toată omenirea e făcută de către Dumnezeu, vezi mai sus şi nota la Ieremia 31:31-33.

     “Şi voi face să înceteze toate desfătările ei, sărbătorile şi lunile noi şi zilele de odihnă şi toate prăznuirile ei.” (Osea 2:13) * Încetarea sărbătoririi Sabatului/Sâmbetei (ziua de odihnă la evrei) e profeţită încă din Vechiul Testament.

     “17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. 18. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.” (Matei 5:17-18) * Hristos este Împlinirea Legii: “Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.” (Romani 10:4).

     “1. În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. 2. Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. 3. Iar El le-a zis: Au n-aţi citit ce-a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? 4. Cum a intrat în casa Domnului şi a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor? 5. Sau n-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta şi sunt fără de vină? 6. Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici. 7. Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. 8. Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului.” (Matei 12:1-8) * Nici Domnul Iisus Hristos şi nici Apostolii (versetul 1) nu au ţinut sabatul, căci Domnul nostru Iisus Hristos anulează prescripţia ţinerii sabatului (sâmbetei), deoarece iudeii considerau că dreptatea poate fi dobândită prin respectarea seacă (fără dragoste de Dumnezeu şi de aproapele) a poruncilor, căci tot El zice fariseilor: – “Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi.” (Luca 11:42); – “Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.” (Luca 16:16); – Căci: “Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:18), dezlegare = anulare. Iar Apostolul Pavel zice: – “Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!” (Romani 6:15); – “Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har” (Galateni 5:4), adică ţinerea prescripţiilor Legii (lui Moise), între care era şi respectarea sabatului, este depărtare de Hristos cel Înviat (în zi de duminică).

     Apreciază

    • Daca dumneata intelegi ca cele 10 porunci au fost date doar evreilor e in regula. Calca-le pe toate (si-asa le calci pe prima, a doua si a patra. Daca injuri de Dumnezeu si de Hristos asa cum fac multi enoriasi ortodocsi atunci si pe a treia), dar nu mai arunca cu noroi in cei care incearca sa asculte de Dumnezeu.

     Cred ca te zgarie pe suflet ce a scris Isaia in capitolul 56 unde se vede clar ca in Vechiul Testament Domnul a dat Sabatul pentru toti oamenii, nu doar pentru evrei:

     „1. Asa zice Domnul: „Paziti dreptatea si faceti lucruri drepte, ca in curand va veni mantuirea Mea si dreptatea Mea se va descoperi.
     2. Fericit este omul care savarseste acestea si care tine la ele: Pazeste ziua de odihna ca sa nu fie pangarita si isi fereste mana lui ca sa nu faptuiasca nici un rau.
     3. si sa nu zica cel de alt neam, care s-a alipit de Domnul: „Domnul ma va desparti de poporul Sau!” Si famenul sa nu zica: „Iata eu sunt un copac uscat!””

     „6. Si pentru strainii alipiti de Domnul ca sa slujeasca si sa iubeasca numele Domnului si sa fie slujitorii Sai, toti cati pazesc ziua de odihna ca sa nu fie pangarita si staruie in legamantul Meu,
     7. Pe acestia ii voi aduce in muntele cel sfant al Meu si ii voi bucura in locasul Meu de rugaciune. Arderile lor de tot si jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu; caci templul Meu, locas de rugaciune se va chema pentru toate popoarele!””

     In ce priveste Osea 2:13 ai scos o parte din verset din si l-ai facut ca pe ceva cu mot. Nu esti in stare sa citesti tot versetul? Nu ai frica de Dumnezeu cand vi cu asemenea falsuri? Domnul vorbeste in versetul asta despre sarbatorile in cinstea lui Baal. Esti atat de disperat sa arati ca ai dreptate incat falsifici Sfanta Scriptura. Sa-ti fie rusine , vei raspunde in fata lui Dumnezeu pentru asta. Versetul suna asa:
     „13. „Si o voi pedepsi pentru zilele de sarbatoare in cinstea lui Baal, caruia ii aducea tamaieri, atunci cand se gatea cu inelele sale si isi punea podoabele si se ducea dupa iubitii ei, iar pe Mine M-a dat uitarii”, zice Domnul.”

     Domnul Isus si apostolii nu au tinut Sabatul conform acuzatiilor aduse de farisei. Daca tu iti alegi pe farisei ca invatatori si Il acuzi pe Isus de o asemena fapta (sa calce (porunca Tatalui Ceresc) e problema ta. Dupa cum gandesti, ma astept sa te ti de invataturile fariseilor pana la a-L rastigni pe Hristos doar ca sa ai dreptate.

     Apreciază

    • Mi se pare mie sau urmatoarele sunt chiar din istoria voastra? intreb pentru ca nu stiu sigur daca vi le asumati sau daca doar cealalta parte a bisericii si le asuma(desi inainte de secolul 10 erati impreuna):

     -in jurul anului 370 Grigore de Nisa spunea in Di Castigotione:”Cu ce ochi puteti privi duminica daca profanati Sabatul? Nu stiti ca acestea doua sunt surori? Acela care injoseste pe una, o neglijeaza pe cealalata!”

     -in anul 320 Atanasius din Alexandria spunea in Homilia de Semente: „In ziua Sabatului, noi ne adunam laolalta, nu ca fiind contaminati de iudaism…, ci noi venim in Sabat sa ne inchinam lui Iisus, Domnul Sabatului.”

     -in 277 Arhelaus din Caschar in Acts of the Disputation with the Heresiarch Manes: „Iarasi, cu privire la afirmatia ca Sabatul a fost desfiintat, noi negam cu desavarsire ca Domnul l-a abolit. Caci El insusi era Domn al Sabatului”

     -tot Arhelaus din Caschar in Homily on Numbers: „Este potrivit pentru oricine este drept intre sfinti sa pazeasca si sarbatoarea Sabatului. Caci ramane inca un sabbatisimos, adica pazirea Sabatului, poporului lui Dumnezeu – Evrei 4:9 ”

     -in jurul anilor 200-250 Origene din Alexandria:”Dupa sarbatoarea jertfei necurmate (Rastignirea), a doua inportanta sarbatoare este Sabatul si este potrivit pentru oricine este drept intre sfinti sa tina si sarbatoarea Sabatului…,cum a zis apostolul:”Ramane deci sabbatisimos, adica sarbatoarea Sabatului, pentru poporului lui Dumnezeu”

     Apreciază

    • Ioan C.
     Cred ca e din literatura adventista. Citeaza multi eretici ca si ei. Si cred ca unele sunt minciuni. Am gasit de-a lungul timpului mai multe minciuni in literatura lor. Cum ar fi ca ziua de duminica ar fi instituit-o fortat imparatul Constantin cel Mare la 325. Ceea ce e total fals.
     De altfel printre protestanti si neo protestanti circula si scrieri atribuite in mod fals unor sfinti, cum ar fi ereziile atribuite Sf-ului Chiril Lucaris.

     Apreciat de 1 persoană

    • cauta dupa ” tertullian.org/fathers2/ANF-06/TOC.htm „. Daca chiar te roade curiozitatea.
     Aici gasesti The Acts of the Disputation with the Heresiarch Manes.

     Apreciază

   • apreciez poza in care il reprezentati pe johnny depp in postura unui adventist alergat de o gloata de calcatori ai Sabatului Domnului 🙂 multumesc pentru avertisment! O sa ma astept din partea unor calcatori de porunca a patra ca sa calce si porunca a sasea si sa caute sa ii ucida pe cei care incearca sa pastreze toate cele 10 porunci ale Lui Dumnezeu

    Apreciază

    • gabriel
     Te rog sa nu mai comentezi aici!
     Ti s-au spus si explicat destule. Ai aruncat destula otrava sectara pe aici. Te-am lasat sa comentezi in spiritul discutiilor libere in speranta ca ai sa intelegi ceva.
     Comentariile tale sunt interminabile si pline de erezii si de o stramba intelegere a Scripturii.
     Mitropolitul Bartolomeu Anania a tradus Biblia dupa Septuaginta si dupa originalele grecesti.
     Stai cu adventistii tai.
     Daca as fi comentat eu pe blogurile sectare cred ca de la primele comentarii ma blocau.

     Apreciază

    • Cand ai postat articolul prin care faci atac la credinta celor care tin Sabatul nu te asteptai sa apara si cineva care sa stea in picioare pentru Sabatul Domnului? comentariile mele sunt interminabile pentru ca am raspuns la comentariile domnului Ioan C. Erau multe puncte la care aveam de raspuns. Te deranjez ca raspund?

     Apreciază

    • Ti-am zis sa nu mai scrii!
     Tu nu stai in picioare pentru nimic!
     Esti doar un eretic.
     Nu stiu de unde ai luat aberatiile de mai sus. Probabil din literatura adventista, plina de minciuni. Urmatoarele comentarii nu ti le mai aprob.
     Daca am postat articolul nu inseamna ca o sa las toti eretici sa comenteze. Te-am lasat destul.
     Ai tai nici macar rabdarea mea nu o au.
     La revedere!

     Apreciază

 26. Iată ce scrie în Didahia (secolul II d.Hr.):
  „Capitolul XIV

  1. Cand va adunati in dumninica Domnului, frangeti piinea si multumiti, dupa ce mai intai v-ati marturisit pacatele voastre, ca jertfa voastra sa fie curata.”
  Sursa: https://cezarsalahor.wordpress.com/

  Doar un răuvoitor nu ar vedea că creștinii se întâlneau duminica la Liturghie, nu sâmbăta.

  Apreciază

 27. suntem o tara ortodoxa si spre surprinderea mea acum cativa ani preotii ortodocsi au recunoscut sambata ca fiind a saptea zi a saptamanii. citisem in copilarie ca Dumnezeu a creat lumea in sase zile si ca a sfintit pe a saptea si m-a surprins sa vad ca se recunoaste ca duminica nu este ziua a saptea, apoi am ascultat explicatiile dar acum am citit versetul acela din evrei despre care discutati si in Biblia actuala scrie „alta zi de odihna” si am cautat si Biblia ortodoxa veche si nu scrie la fel. o sa caut si celelalte versiuni ortodoxe vechi sa ma conving, daca s-a facut o greseala de traducere inseamna ca noi toti am putea pacatuim ignorand ziua de odihna.

  Apreciază

  • Ionescu
   Inseamna ca n-ai incredere in Sfintii Parinti si ii faci mincinosi. Biblia nu e sursa exclusiva a crestinismului. Chiar daca am avea ceva greseli de traducere, noi ortodocsii avem siguranta corectitudinii cultului, ca unul ce dateaza din vremea apostilor.

   Apreciază

  • „8. Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă.
   9. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu.” (Evrei 4:8-9)
   * Evrei 4:9 se referă la odihna cerească, din rai, deoarece versetul 8, de dinainte, nu la ziua strictă de sabat se referă („Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă.” – Evrei 4:8) , ci la starea de sabat, de fericire și odihnă din Rai.
   Sabatul din versetul 9 e ilustrarea fericirii viitoare, că doar pe vremea lui Iosua se ținea deja sabatul.

   Apreciază

 28. Cultul dateaza de cand dateaza, dar cu corectitudinea toti stau prost. La orice cult privesc vad doar nereguli. La catolici multi preoti sunt homosexsuali, la ortodocsi auzim in fiecare zi ba ca ajung si ei homosexuali, ba ca mai apare un preot pedofil…si ii vedem cum iau cu doua maini si nu da cu niciuna, nimeni nu ii mai suporta in tara asta ca nu te ajuta cu nimic dar te ar jupui de bani mai ceva ca statul. Daca cumva cultul a fost alterat in timp, s-a dus si corectitudinea lui de rapa.
  Iar in ceea ce priveste cele doua versete date nu coincid cu traducea mai veche pe care am verificat-o si intelesurile sunt total diferite. Acum Sfintii parinti de acum 100 de ani au tradus intrun fel si Sfintii parinti din vremurile noastre au tradus altfel. Pentru mine e un motiv serios sa ma indoiesc ca ori cei de acum, ori cei de atunci, undeva au facut o greseala. In dreptul meu eu consider ca trebuie verificate si versiunile alea despre care s-a scris mai sus si daca chiar sunt traduceri ortodoxe si daca reiese altceva din versetele alea atunci imi pun semne serioase de intrebare pentru ca nu vreau sa ajung in iad din cauza unei erori facute la un moment dat de unii sau de altii.
  O sa cer unui preot mai in varsta care poate are biblii mai vechi sa mi arate cele 2 versete.

  Apreciază

  • Ionescu, nu ai voștri, cei mari cunoscători ai Scripturii așteptau revenirea lui Iisus în 1844, conform profeției lii Miller? 🙂
   „Dacă proorocul vorbeşte în numele Domnului, dar Cuvântul acela nu se va împlini şi nu se va adeveri, atunci nu grăieşte Domnul Cuvântul acela, ci-l grăieşte proorocul din îndrăzneala lui; nu te teme de el” (Deuteronom 18:22).

   Voi ne dați lecții, care vă lăsați duși de nas de interdicțiile alimentare ale lui White, când iată ce zice Scriptura: „Mâncaţi tot ce se vinde în măcelărie, fără să întrebaţi nimic pentru cugetul vostru.” (1 Corinteni 10:25).

   Apreciază

   • esti sigur ca mie ai vrut sa-mi scrii? nu mai vad alte comentarii de la de la altcineva „ionescu”. as vrea sa fiu pusa la curent cu subiectul despre care vorbesti

    Apreciază

    • Niciun adventist nu se da de gol ca e adventist, de parca altii, in afara de evrei ar tine sambata.
     Apropo, vezi ca ai primit mai sus explicatia la Evrei 4:9.

     Apreciază

    • Doamna, inteleg ca sunteti o doamna, aici nu e vorba de rusine. Problema se pune daca esti in adevar sau nu. Daca esti blasfemiator al Duhului Sfant, cum sunt adventistii catolicii (adica papistasii) si toti ereticii, n-ai facut nimic. Nu intelegi ca NU poate exista Biserica in afara Bisericii? Indiferent cat ar incerca ei sa-si revendice originea biblica, e degeaba. E ca si cum mi-as crea eu acum propria „Biserica”. Ar insemna ca sunt eu si cu adeptii mei Biserica? Nicidecum! As fi doar un mincinos, pt ca Duhul Sfant nu se instaleaza in „bisericii” (ca institutie) infiintate de oameni. Asa e si cu catolicii, adventistii etc.In afara Ortodoxiei NU exista Biserica!

     Apreciază

    • Nici musulmanii nu beau, dar asta nu îi face mai plăcuți în fața lui Dumnezeu.
     Dacă nu ai adevărata credință, e degeaba.
     Iar noi, ca ortodocși, ținem: „credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna.” (Iuda 1, 3)

     Nu ajunge doar să credem că Iisus este Domnul și Mântuitorul, mai sunt și alte lucruri vrednice de cinstit, ca de exemplu duminica Noului Testament.

     Apreciază

  • Cultul dateaza, in forma lui incipienta din vremea apostolilor. In mod sigur vei ajunge in iad daca te iei dupa adventisti, caci ei sunt blasfemiatori ai Duhului Sfant. In provinta diferentelor de traducere, o sa ma interesez si eu daca e asa. Insa dupa cum spune mitropolitul Bartolomeu Anania el a tradus Biblia dupa originalele grecesti (Noul Testament) si dupa Septuaginta (Vechiul Testament). Mi-e greu sa cred ca a tradus gresit.

   Apreciază

   • nu stiu ce inseamna sa fii blasfemiator al Duhului Sfant si adventistii pe care ii cunosc imi par buni crestini si buni ca oameni. or fi avand si partile lor mai putin bune ca toti oamenii, nu i cunosc asa bine. greseli se pot face, greaca este o limba dificila daca biblia originala chiar e scrisa in greaca, eu nu cunosc asa bine istoria bibliei dar te cred cand zici ca e in graca pt ca am auzit pe mai multi spunand asta.

    Apreciază

    • Adventiștii necinstesc pe Maica Domnului, când de fapt în Scriptură scrie:
     „46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
     47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
     48. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
     49. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui.” (Luca 1, 46-49).

     Apreciază

    • „Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta lui, nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie.” Matei 12; 32

     Adica este mult mai grav pacatul impotriva Duhului Sfant.
     Adventistii pot fi oameni buni din punct de vedere moral si sa para buni „crestini”, dar religia lor si ceea ce si-au insusit ei ii face blasfemiatori (hulitori) ai Duhului Sfant.
     Cateva exemple: – ei necistesc pe Maica Domnului (intru care s-a salasluit Sfantul Duh), numind-o femeie obisnuita, care chipurile a mai fost casatorita si a mai avut copii.
     Ea nu a fost o femeie obisnuita nici inainte de nastere, caci a fost aleasa de Dumnezeu inca din pantecele mamei ei si la trei ani a fost dusa in Sfanta Sfintelor, unde nu avea voie sa intre decat arhierelui Vechiului Testament o data pe an si nu a fost o femeie obisnuita cu atat mai putin dupa nastere. Maica Domnului e fiinta omenesaca cea mai apropiata de dumnezeire.
     – ei nu cinstesc sfintii, intru care s-a salasluit iarasi Duhul Sfant.
     – ei nu ai preotie prin care se impartaseste harurile Duhului Sfant, adica energiile necreate ale lui Dumnezeu.
     -ei hulesc Harul din Ortodoxie sub toate spectele, iar harul este manifestarea Duhului in lume (acele energii necreate despre care vorbeste Sfantul Grigorie Palama).

     Catolicii iarasi sunt si ei blasfemiatori ai Duhului Sfant caci au stricat doctrina cu privire la Sfanta Treime. Ei il fac pe Duhul Sfant inferior Tatalui si Fiului prin erezia filioque.
     Si toti ereticii, la fel sunt blasfemiatori, intr-o forma sau alta.

     ,Majoritatea cartilor Noului Testament au fost scrise in greaca (dialectul alexandrin). Evanghelia Sfantului Apostol Matei a fost scrisă în aramaică la inceput, pentru ca a fost adresata evreilor. Apoi, el singur si-a transcris-o in greaca.

     Vechiul Testament a fost tradus din ebreica veche in greaca alexandrina cu vreo 200 si ceva de ani inainte de Hristos si se numeste Septuaginta.

     Apreciază

 29. Buna ziua! Dupa ce am intrat aici m-am ales cu niste nelamuriri pe care sper sa le rezolv(va rog sa mi iertati nestiinta).
  – Ati scris:
  „caci a fost aleasa de Dumnezeu inca din pantecele mamei ei si la trei ani a fost dusa in Sfanta Sfintelor, unde nu avea voie sa intre decat arhierelui Vechiului Testament o data pe an si nu a fost o femeie obisnuita cu atat mai putin dupa nastere. Maica Domnului e fiinta omenesaca cea mai apropiata de dumnezeire.”

  unde scrie ca fecioara maria a fost aleasa de Dumnezeu inca din pantecele mamei ei si ca la trei ani a fost dusa in Sfanta Sfintelor? Tot aici as vrea sa va intreb daca Isus a fost si fiinta omenesaca si Dumnezeu, sau daca este doar Dumnezeu?

  – Ati mai spus:
  „ei nu cinstesc sfintii, intru care s-a salasluit iarasi Duhul Sfant.”

  Duhul Sfant S-a salasuit si intru apostolul Petru si cu toate astea Petru refuza clar inchinarea dupa cum am observat in Faptele Apostolilor un capitolul 20: „25. Cand era sa intre Petru, Corneliu, care-i iesise inainte, s-a aruncat la picioarele lui si i s-a inchinat. 26. Dar Petru l-a ridicat si a zis: „Scoala-te, si eu sunt om!””

  Harul vine de la Dumnezeu, nu din ortodoxie, si nici catolicii nu neaga harul divin.

  Apreciază

  • Valeriu
   Dupa faptul ca scrii numele Mantuitorului cu un singur „i” inteleg ca esti neoprotestant.

   Despre Maica Domnului cunoastem mai multe lucruri decat scrie in Biblie din Sfanta Traditie. Noi avem sarbatoarea Intrarii Maicii Domnului in biserica (templu) la 21 noiembrie. Adica atunci cand am scris mai sus. La trei ani, parintii ei,
   Ioachim si Ana au dus-o la templu si au afierosit-o lui Dumnezeu. Acolo a ramas pana la 15 ani cand a fost data lui Iosif.
   Citeste mai multe aici:
   https://m.crestinortodox.ro/liturgica/viata-liturgica/intrarea-maicii-domnului-biserica-70701.html

   Iisus Hristos este Dumnezeu si om. Insusirile si vointa dumnezeiasca coexista cu insusirile si vointa omeneasca intr-o armonie perfecta fiind neamestecate si totusi nedespartite.

   Da, neoprotestantii nu cinstesc sfintii si foarte rau fac.
   Sf Apostol Petru a avut acolo o manifestare de smerenie. Si apoi, noi ne referim la sfintii trecuti la Domnul, pt ca ei sunt sfinti fara posibilitate de cadere, caci atata timp cat sunt in trup in aceasta viata, desi pot ajunge la starea de sfintenie, exista totusi posibilitatea caderii in pacat pana in momentul mortii. Un sfant adormit/mort in sfintenie devine proslavit de Dumnezeu prin incoruptibilitatea trupului intreg sau ramasitelor sale (moastelor), facerea de minuni, aparitii minunate, izvorarea de mir si/sau mireasma…
   Un sfant care a lucrat cele ale lui Dumnezeu in viata, Duhul Sfant se salasluieste in el atat in viata, dar si dupa moarte. Daca Dumnezeu ii preacinsteste, cu atat si noi trebuie sa-i cinstim; cu precadere dupa moarte. Daca cistesti un sfant, in viata fiind, pe langa faptul ca nu ai siguranta ca e sfant, ii poti aduce grave prejudicii facandu-l sa se mandreasca si sa cada din starea induhovnicita pe care ar avea-o.

   Vad ca vrei sa ma inveti de unde vine harul. Intr-adevar, de la Dumnezeu, dar nu vine oricum si nu oriunde. Niciodata la eretici! Nu vine in afara Bisericii/Ortodoxiei.

   Apreciază

   • ok, am citit ce scrie pe siteul crestinortodox si observ iti bazezi spusele pe lucruri care au aparut dupa moartea aposolilor, asa ca nu pot intra intr-o discutie contradictorie. Daca era o discutie bazata pe Biblie era altceva.

    „Maica Domnului e fiinta omenesaca cea mai apropiata de dumnezeire.”
    „Iisus Hristos este Dumnezeu si om. Insusirile si vointa dumnezeiasca coexista cu insusirile si vointa omeneasca intr-o armonie perfecta fiind neamestecate si totusi nedespartite.”
    Aici pare ca te contrazici din punctul meu de vedere. Isus omul fiind fiinta umana cea mai aporopiata de dumnezeire.

    Nu te invat nimic pe nimeni eu, nu pot face asta ca nu sunt nici profesor, nici preot/pastor/diacon sau ceva de genul asta. Eu doar citesc si intreb ca sa ma lamuresc, cu privire la Biblie sau cu privire la parerile altora, chiar si preoti ca tine. Banuiesc ca esti preot pentru ca ai informatii multe.
    in Ioan3 scrie „16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” pare ca asta este conditia, nu sa ma inchin la oameni.

    Apreciază

    • Valeriu
     Nu, nu sunt preot. Sunt un simplu crestin ortodox, pacatos.
     Nu ma contrazic. Aceasta este invatatura adevarata a Bisericii despre Mantuitorul Iisus Hristos. Firile, omeneasca si dumnezeiasca si vointele sunt nedespartite, in sensul ca nu sunt antagonice, adica nu sunt contrare si sunt neamestecate in sensul ca nu se confunda, adica Hristos nu are insusiri hibrid. Intelegi?
     Poti sa zici si ca Iisus omul e fiinta umana cea mai apropiata de dumnezeire, dar El este si om si Dumnezeu. Maica Domnului este doar om. Si din punctul asta de vedere e omul cel mai indumnezeit.
     Sa-i cinstesti pe sfinti nu inseamna ca te inchini omului.
     Cinstirea data sfintilor in Ortodoxie nu este egala cu inchinarea/adorarea lui Dumnezeu. Dar si aceasta cinstire data sfintilor, tot la Dumnezeu ajunge, indirect, caci El este cel care i-a sfintit. Pe Dumnezeu il adoram, pe Maica Domnului o preacinstim si pe sfinti si ingeri ii cinstim. Dar toate acestea tot lui Dumnezeu se adreseaza. El este Cel ce i-a facut pe toti si i-a proslavit.

     Apreciază

    • „Creştinii din Alexandria se adună în ziua sâmbetei, nu ca şi cum ar fi devotaţi iudaismului, ci ca să adore pe Isus, Domnul Sâmbetei”. (Liturgica Bisericii ortodoxe, de Ieromonahul Gabriel Răşcanu, p. 94 şi Atanasius homal de semnete, Tom II p.60, edit. Paris 1968).

     „Sâmbăta s-a celebrat, întrucât priveşte ca lege morală, şi în secolele primitive ale creştinismului”.
     (Liturgica Bisericii ortodoxe de Ieromonahul Gabriel Răşcanu profesor la Seminarul Central din Bucureşti, 1876, p. 94).

     Apreciază

    • Reiau

     Iată ce scrie în Didahia (secolul II d.Hr.):
     „Capitolul XIV

     1. Cand va adunati in dumninica Domnului, frangeti piinea si multumiti, dupa ce mai intai v-ati marturisit pacatele voastre, ca jertfa voastra sa fie curata.”
     Sursa: https://cezarsalahor.wordpress.com/

     Doar un răuvoitor nu ar vedea că creștinii se întâlneau duminica la Liturghie, nu sâmbăta.

     Apreciază

 30. inseamna ca il contrazici pe Atanasie cel Mare, care spunea „Creştinii din Alexandria se adună în ziua sâmbetei, nu ca şi cum ar fi devotaţi iudaismului, ci ca să adore pe Isus, Domnul Sâmbetei”, si care inteleg ca este considerat parintele ortodoxiei din ce citesc pe site ul de mai jos
  https ://ortodoxiatinerilor.ro/sfaturi-sfinti-parinti/17705-sfantul-atanasie-cel-mare

  „La început, toţi creştinii serbau ziua Sâmbetei”. (Istoria Bisericii creştine, de pr. prof. C. Ionescu, 1913, pag. 20).

  Apreciază

   • S au gasit fragmente zici bine. Dar cand s au gasit acele fragmente si cat la suta din ceea ce numim astazi „didahia” face parte din acele fragmente? Oricum, cand spui ca primii crestini nu serbau sambata tot ii contrazici pe unii parinti bisericesti care sunt pusi la loc de cinste in ortodoxie, chiar pe cel pe care il numiti parintele ortodoxiei il contrazici.
    O sa caut si eu mai multe informatii despre didahie, nu stiu decat putin istoricul care este destul de controversat avand in vedere ca nu stim cine este autorul/autorii si nici cand a fost scrisa(se crede ca ar fi fost in jurul secolului 2, cand orium cei 12 apostoli nu mai erau in viata).

    Apreciază

   • „E suficient site ul creștinortodox.ro are informatii suficiente si am incredere ca e corect ce am citit acolo”
    Foarte bine, atunci cu drag te așteptăm să revii în Biserica care ține „credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna.” (Iuda 1:3).

    Apreciază

    • sunt corecte informatiile despre didahia, adica nu se stie cine este autorul si nici exact in ce an a fost scrisa, asa cum scrie pe site ul ortodox. Deasemenea ce s-a gasit in etiopia sunt doar fragmente, asa cum scrie pe site ul ortodox. Iar didahia folosita azi este forma manuscrisului de dupa 1000 de ani de la Hristos.

     eu cred ca in ce priveste „credinţa dată sfinţilor, odată pentru totdeauna.” (Iuda 1:3) , aceasta credinta este cea despre care vorbeste Atanasie cel mare, parintele ortodoxiei atunci cand zice ca primii crestini pazeau sambata:

     „La început, toţi creştinii serbau ziua Sâmbetei”.

     „Creştinii din Alexandria se adună în ziua sâmbetei, nu ca şi cum ar fi devotaţi iudaismului, ci ca să adore pe Isus, Domnul Sâmbetei”.

     „Sâmbăta s-a celebrat, întrucât priveşte ca lege morală, şi în secolele primitive ale creştinismului”.

     Aceasta este si credinta care se potriveste cu Biblia. Ziua a saptea a fost sfintita inainte de caderea in pacat, a fost pastrata si de Isus si de apostoli si mai mult de atat a fost pastrata si de primii crestini, dupa cum spune si Atanasie cel mare, parintele ortodoxiei.
     In ceea ce priveste ziua de odihna, eu aleg sa fac la fel ca Isus, la fel ca apostolii si la fel ca primii crestini. Dumnezeu a facut si o fagaduinta pentru noi, cei care nu suntem evrei dar care respectam ziua Sa cea sfanta (Sabatul zilei a saptea), in Isaia 56:
     „6. Si pe strainii care se vor lipi de Domnul ca sa-I slujeasca si sa iubeasca Numele Domnului, pentru ca sa fie slujitorii Lui, si pe toti cei ce vor pazi Sabatul, ca sa nu-l pangareasca, si vor starui in legamantul Meu,
     7. ii voi aduce la muntele Meu cel sfant si-i voi umple de veselie in Casa Mea de rugaciune. Arderile lor de tot si jertfele lor vor fi primite pe altarul Meu, caci Casa Mea se va numi o casa de rugaciune pentru toate popoarele.”
     8. Asa vorbeste Domnul Dumnezeu care strange pe cei risipiti ai lui Israel: „Voi mai strange si alte popoare la cei stransi acum din el.””

     Daca tie Dumnezeu ti-a dat duminica si esti incredintat in lucrul asta, eu cred ca Dumnezeu te va primi. Daca eu accept ceea ce mi-a dat si sunt incredintat in lucrul pe care mi l-a dat, eu cred ca Dumnezeu ma va primi.Atunci nu vad de ce as veni eu la ortodocsi sau voi la altii. fiecare trebuie sa fie incredintat in ceea ce a primit de la Domnul.

     Apreciază

 31. &Gabriel

  „În Noul Testament, Mântuitorul Hristos „dezlega sâmbăta” (Ioan 5:18) şi se considera pe sine „Domn al sâmbetei” (Matei 12:8), făcând intenţionat cele mai multe minuni în ziua sâmbetei (vezi toate cele 4 Evanghelii). Domnul Hristos insuflă o atitudine similară şi celor care-l ascultau, spunându-le că „sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă” (Marcu 2:27). Toate acestea marcau sfârşitul „legii sâmbetei” şi instituirea unei doi zile de odihnă pentru creştini, diferită de cea ţinută de Moise, Iosua şi toţi evreii de până atunci. Iată ce spune Sf. Pavel în acest sens: „Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu” (Evrei 4:8-9). Oare ce înseamnă aceste cuvinte dacă nu abolirea sâmbetei şi instituirea unei alte zile de odihnă, în condiţiile în care multe ale prescripţii ale Legii Vechi nu mai erau obligatorii pentru creştini (cf. Fapte cap. 15 ş.a.)? După Învierea Sa din morţi în zi de duminică (cf. Ioan 20:1), Hristos S-a arătat în seara aceleiaşi zile ucenicilor Săi (cf. Ioan 20:19), când nu era Toma cu ei, apoi a doua oară exact peste o săptămână (expresia „după opt zile” are de fapt sensul „în a opta zi”, adică tot duminica), când era „şi Toma împreună cu ei” (cf. Ioan 20:26). Prin aceasta Hristos nu doar că sfinţeşte ziua duminicii, ci marchează şi intervalul unei noi săptămâni (ciclu de 7 zile), aşa cum era să fie ţinută ea mai departe de către creştini. Din Noul Testament ştim că Duhul Sfânt s-a pogorât peste Apostoli în zi de duminică (Fapte 2:1) şi tot atunci s-au botezat primii creştini şi s-a făcut frângerea pâinii (Fapte, cap.2). Mai târziu, în toată Biserica „frângerea pâinii” (Euharistia / Liturghia) era făcută duminica (Fapte 20:7) şi tot duminica se făceau colectele pentru săraci (cf. I Corintheni 16:2), acestea fiind probabil făcute înainte sau după Liturghie, odată cu Agapele (mesele frăţeşti ale dragostei). Tot în zi de duminică Dumnezeu i-a descoperit Evanghelistului Ioan Apocalipsa (Apoc. 1:10). Din toate aceste texte se vede clar că Hristos, ucenicii Săi şi în general primii creştini şi cei de după ei ţineau exclusiv ziua duminicii, şi nu avem nici un text precum că aceştia ar fi ţinut sâmbăta. Mai mult decât atât, Sf. Pavel le cere creştinilor să nu-i bage în seamă pe cei care-i judecă „cu privire la sâmbătă” (Col. 2:16), arătând abolirea acesteia. De multe ori „Adventiştii de ziua a şaptea” aduc textul de la Fapte – cap.13 în sprijinul ideii că apostolii ar fi ţinut sâmbăta şi chiar ar fi mers în fiecare sâmbătă la sinagogă pentru a-şi onora obligaţiile religioase iudaice. Dacă însă analizăm mai atent acel capitol precum şi toate celelalte, vedem că apostolii mergeau sâmbăta la sinagogă şi chiar la templu doar pentru că acolo se aduna multă lume şi acesta era un bun prilej pentru propovăduirea Evangheliei şi nimic mai mult (cf. Fapte 5:20-21). Deci acest argument al adventiştilor nu ţine, iar altele nici nu există.”
  (sursa: http://www.teologie.net/2009/12/23/de-ce-tinem-duminica-si-nu-sambata/)

  Apreciază

  • nu era pacat sa faci minuni in ziua a saptea, nici acum nu este pacat sa salvezi viata unui om sau sa faci un bine cuiva aflat in nevoie. Evreii considerau ca este pacat sa vindeci un om in Sabat sau sa faci minuni, si de asta considerau ei ca Isus „dezlega” Sabatul. Si as putea spune ca da, „dezlega” Sabatul de regulile pe care evreii le pusesera asupra zilei, adica sa nu faca nici macar fapte bune.

   Despre Evrei 4:9 Origene (c.250): spunea : „Este potrivit pentru fiecare care este drept intre sfinti sa pastreze si
   sarbatoarea Sabatului. Care este intr-adevar serbarea Sabatului, cu exceptia a ceea ce a
   spus apostolul, zicand: ‘Ramane sabatismus, adica tinere de Sabat, pentru poporul lui
   Dumnezeu’ (Evrei 4:9)

   Origene este recunoscut in mod clar de ortodoxie si cam de toate cultele crestine :
   https://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/parinti-scriitori-bisericesti/origen-81412.html

   Plus ca in Bibliile ortodoxi mai vechi scrie altfel decat scrie in cea de acum, mai exact scrie la fel cum zice si Origene

   – – – – Socrates Scolasticul (anul 430 d. Hr.), pe care ortodoxia il recunoaste, scria: „Desi aproape toate bisericile din lume
   celebreaza sfintele taine in Sabat (!), totusi crestinii din Roma si din Alexandria, din
   pricina unei oarecare traditii, au incetat sa mai faca lucrul acesta in Sabat”.

   https://ro.orthodoxwiki.org/Socrate_Scolasticul

   – – – – Ioan Cassian (c. 395), deasemenea recunoscut de ortodoxie, in opera sa care se numeste Cele 12 carti: „In afara slujbelor de seara si noapte, nu exista
   servicii divine publice printre calugarii din Egipt, cu exceptia zilelor de Sambata si
   Duminica, cand se intalnesc impreuna in ceasul al treilea, pentru Sfanta Cina”.

   https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-ioan-casian-gherman/viata-sfantului-ioan-casian-73047.html

   Nu ma intelege gresit, nu e rau sa fi ortodox, nu e rau sa ti si duminica, dar eu raman la ziua de odihna pe care Iisus a respectat-o si pe care primii crestini au respectat-o deasemenea. E ziua pe care Dumnezeu a sfintit-o si pe care a mentionat-o clar in fagaduinta din Isaia 56.

   Apreciază

 32. https://ro.orthodoxwiki.org/Cartea_I_a_Cronicilor

  Ortodoxia il banuieste pe ezra drept autor. In ceea ce priveste didahia, sursa ramane total necunoscuta.

  Vezi ca ce ai dat de la martorii lui Iehova nu prea pica bine…nu ai citit tot ce au scris ei acolo. Pe siteul ala, martorii au cam aruncat cu noroi nu numai catre didahie dar si catre cei care sunt consiferati de ortodoxie drept sfinti. Nu mai folosi site ul ala cand vrei sa arati autenticitatea didahiei, sper sa vezi ca iti spun asta ca un sfat prietenesc.

  Apreciază

  • Gabriele, eu sunt de acord să mă rog împreună cu tine această rugăciune biblică:
   „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei (…) şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.” (Luca 1:28,42).

   Apreciază

   • nu era pacat sa faci minuni in ziua a saptea, nici acum nu este pacat sa salvezi viata unui om sau sa faci un bine cuiva aflat in nevoie. Evreii considerau ca este pacat sa vindeci un om in Sabat sau sa faci minuni, si de asta considerau ei ca Isus „dezlega” Sabatul. Si as putea spune ca da, „dezlega” Sabatul de regulile pe care evreii le pusesera asupra zilei, adica sa nu faca nici macar fapte bune.

    Despre Evrei 4:9 Origene (c.250): spunea : „Este potrivit pentru fiecare care este drept intre sfinti sa pastreze si
    sarbatoarea Sabatului. Care este intr-adevar serbarea Sabatului, cu exceptia a ceea ce a
    spus apostolul, zicand: ‘Ramane sabatismus, adica tinere de Sabat, pentru poporul lui
    Dumnezeu’ (Evrei 4:9)

    Origene este recunoscut in mod clar de ortodoxie si cam de toate cultele crestine :
    https ://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/parinti-scriitori-bisericesti/origen-81412.html

    Plus ca in Bibliile ortodoxe mai vechi scrie altfel decat scrie in cea de acum, mai exact scrie la fel cum zice si Origene

    – – – – Socrates Scolasticul (anul 430 d. Hr.), pe care ortodoxia il recunoaste, scria: „Desi aproape toate bisericile din lume
    celebreaza sfintele taine in Sabat (!), totusi crestinii din Roma si din Alexandria, din
    pricina unei oarecare traditii, au incetat sa mai faca lucrul acesta in Sabat”.

    https ://ro.orthodoxwiki.org/Socrate_Scolasticul

    – – – – Ioan Cassian (c. 395), deasemenea recunoscut de ortodoxie, in opera sa care se numeste Cele 12 carti: „In afara slujbelor de seara si noapte, nu exista
    servicii divine publice printre calugarii din Egipt, cu exceptia zilelor de Sambata si
    Duminica, cand se intalnesc impreuna in ceasul al treilea, pentru Sfanta Cina”.

    https ://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-ioan-casian-gherman/viata-sfantului-ioan-casian-73047.html

    Nu ma intelege gresit, nu e rau sa fi ortodox, nu e rau sa ti si duminica, dar eu raman la ziua de odihna pe care Iisus a respectat-o si pe care primii crestini au respectat-o deasemenea. E ziua pe care Dumnezeu a sfintit-o si pe care a mentionat-o clar in fagaduinta din Isaia 56.

    Apreciază

  • Gabriel,
   NU! Asta inseamna ca nu ii intelegi!
   Slujbe s-au facut mereu si sambata! Si acum, ortodocsii fac cu precadere Sfanta Liturghie sambata si duminica. Dar si in oricare alta zi.

   Spune-mi te rog, te-ai nascut in familie de adventisti sau ai fost ortodox si ai trecut pe parcus la adventisti?

   Apreciază

   • nu sunt nici, nici. nu am avut parte de legamantul botezului. Pai e foarte bine daca paziti ziua a saptea, ma bucur ca pastrati ziua sfintita si binecuvantata de Dumnezeu.

    Apreciază

    • nu am fost deloc, nu are legatura cu discutia noastra 🙂 dar oricum, ma bucur ca tineti si respectati si Sabatul, nu doar duminica. In zona in care sunt eu cei care sunt ortodocsi nu mai respecta nici macar duminica.

     Apreciază

    • Arhiereul Calist Botosaneanul, episcop de Arges, in „Istoria bisericeasca” din 1902, pg.
     55, declara: „Ziua in care crestinii savarseau cultul lor religios la inceput a fost sambata,
     mai tarziu duminica, zi de inchinare si bucurie, dupa cum zice si sfantul Atanasie al
     nostru: Sambata noi ne adunam laolalta nu ca sa iudaizam… ci ca sa ne inchinam lui Isus,
     Domnul Sabatului.”

     Eu cred ce zice parintele ortodoxiei, atanasie cel mare, atunci cand spune ca sambata nu este o iudaizare ci este o zi de inchinare. Este Sabatul Domnului

     Apreciază

    • Nu e problema ca unii respecta simbata, e problema ca aceia nu respecta duminica (Domini dies), dovedindu-se astfel niste iudaizanti.

     Apreciază

    • ziua intai se numea pe timpul apostolilor Dies Solis.

     Ca o parere personala bazata pe Biblie (Isaia 58:13), ziua Domnului este ziua de odihna pe care o gasim inca din Vechiul Testament si despre care Dumnezeu spune „ziua Mea cea sfanta,”

     Isaia 58:13 ” Daca iti vei opri piciorul tau in ziua de odihna si nu-ti vei mai vedea de treburile tale in ziua Mea cea sfanta, ci vei socoti ziua de odihna ca desfatare si vrednica de cinste, ca sfintita de Domnul, si vei cinsti-o, fara sa mai umbli, fara sa te mai indeletnicesti cu treburile tale si fara sa mai vorbesti desertaciuni,”

     PS: consider ca este bine sa te inchini Domnului si in prima zi a saptamani, dar din punct de vedere biblic ziua Sa(Ziua Domnului) cea sfanta ramane Sabatul

     Apreciază

    • pe siteul (pare a fi un site ortodox) http ://www.teologie.net/2009/12/23/de-ce-tinem-duminica-si-nu-sambata/ am gasit textul de mai jos in care se vede clar ca denumirea zilei intai a fost „dies solis” pana in secolul 2. Deci pe timpul apostolilor ziua Domnului (Dies Domini) nu era prima zi a saptamanii ci era cea despre care marturiseste Sfanta Scriptura (Isaia 58:13), ziua pe care Dumnezeu a sfintit o inca de la inceputul lumii.

     „Următoarea mărturie clară o avem la Iustin Martirul şi Filosoful (sec. II). Acesta este primul scriitor creştin, care vorbeşte de „dies solis” ca zi de sărbătoare a creştinilor (Apologia I către împăratul păgân Marcu Aureliu). ”

     Dupa cum am scris si mai sus, din pacate in zona de unde sunt eu, cei care sunt ortodocsi nu mai respecta nici ziua intai a saptamanii si nici Sabatul Domnului. Dar ma bucur ca inca mai sunt ortodocsi care respecta si ziua de odihna, dupa cum mi-a aratat Daniel, cat si duminica.

     Apreciază

    • Gabriel, discuțiile dintre noi sunt sterile, acceptă odată că nu vrem să trecem nici la adventism, nici la iudaism, că și aceia țin sâmbăta.
     Noi cinstim duminica, că e ziua în care a înviat Hristos, de crezi în învierea Lui:
     „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea.”
     (Psalm 117:24, dar 118:24 la protestanți).

     Apreciază

    • Nu e nevoie sa devi nici adventist, nici protestant, doar sa Il urmezi pe Isus Hristos si pe apostoli si sa practici credinta lor.
     Cred in invierea Domnului Isus Hristos la fel de mult ca tine. Invierea se sarbatoreste si la protestanti si la neoprotestanti la fel cum si voi sarbatoriti invierea la Paste.
     Eu personal nu gasesc nicio legatura intre Psalmul 117(118 la protestanti) si duminica sau vreo alta zi a saptamanii. Mai ales ca este un Psalm prin care evreii (Psalmii au fost scrisi de evrei, si ei tineau Sabatul, nu duminica) aduceau Slava lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care il primeau de la El in conflictele lor cu popoarele din jur.

     Apreciază

    • “16. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete,
     17. Care sunt umbră celor viitoare, iar trupul (este) al lui Hristos.”
     (Coloseni 2:16-17)
     * Text care ne arată că ţinerea sâmbetei și a sărbătorilor evreiești (Sărbătoarea corturilor etc.) nu mai e obligatorie creştinilor, deci nimeni să nu ne mai judece cu privire la acestea (versetul 16).

     Apreciază

    • „8. Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă.
     9. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu.”
     (Evrei 4:8-9)
     * Evrei 4:9 se referă la odihna cerească, din rai, deoarece versetul 8, cel de dinainte, nu la ziua strictă de sabat se referă („Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de O ALTĂ ZI DE ODIHNĂ.” – Evrei 4:8) , ci la starea de sabat, de fericire și odihnă din Rai.
     Sabatul din versetul 9 e ilustrarea fericirii viitoare, că doar pe vremea lui Iosua se ținea deja sabatul.

     Apreciază

 33. nu-mi place sa ma repet dar rescriu pentru nu ai vazut ce am scris mai sus

  Despre Evrei 4:9 Origene (c.250): spunea : „Este potrivit pentru fiecare care este drept intre sfinti sa pastreze si
  sarbatoarea Sabatului. Care este intr-adevar serbarea Sabatului, cu exceptia a ceea ce a
  spus apostolul, zicand: ‘Ramane sabatismus, adica tinere de Sabat, pentru poporul lui
  Dumnezeu’ (Evrei 4:9)

  Origene este recunoscut in mod clar de ortodoxie si cam de toate cultele crestine :
  https ://www.crestinortodox.ro/carti-ortodoxe/parinti-scriitori-bisericesti/origen-81412.html

  Plus ca in Bibliile ortodoxe mai vechi scrie altfel decat scrie in cea de acum, mai exact scrie la fel cum zice si Origene

  Apreciază

 34. “Trăiască Domnul”

  “Urarea” de mai sus este din traducerea Bibliei făcută de Cornilescu.
  Recunosc că e unul dintre motivele pentru care nu citesc versiunea Cornilescu: Ce, Dumnezeu are nevoie de viaţă lungă? Nu e El veşnic? Ori Cornilescu traduce nepotrivit?

  Dar iată versetele împricinate din versiunea Cornilescu:
  – “Traiasca Domnul si binecuvantata sa fie Stanca mea! Inaltat sa fie Dumnezeu, Stanca mantuirii mele” (2 Samuel 22:47; dar II Regi 22:47 în Biblia Ortodoxă);
  – “Traiasca Domnul si binecuvantata sa fie Stanca mea! Marit sa fie Dumnezeul mantuirii mele” (Psalmul 18:46; dar Psalmul 17:50 în Biblia Ortodoxă)

  Apreciază

 35. POCĂINȚA ADEVĂRATĂ. SPOVEDANIA

  1. Pocăinţa (Spovedania) este una din cele şapte Sfinte Taine ale Bisericii lui Hristos

  “6. Dar ca să ştiţi că putere are Fiul Omului pe pământ a ierta păcatele, a zis slăbănogului: Scoală-te, ia-ţi patul şi mergi la casa ta.
  7. Şi, sculându-se, s-a dus la casa sa.
  8. Iar mulţimile văzând acestea, s-au înspăimântat şi au slăvit pe Dumnezeu, Cel care dă oamenilor asemenea putere.”
  (Matei 9:6-8)
  * Vedem din versetul 8 că nu doar Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut puterea de a ierta păcatele, căci termenul e la plural: “oamenilor”; deci, această putere a iertării păcatelor a trecut de la Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Apostoli, apoi la episcopi şi preoţi (vezi mai jos Ioan 20:21-23).

  “18. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.
  19. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.”
  (Matei 16:18-19)
  * Taina Pocăinţei (Spovedania)

  “Adevărat grăiesc vouă: Oricâte veţi lega pe pământ, vor fi legate şi în cer, şi oricâte veţi dezlega pe pământ, vor fi dezlegate şi în cer.”
  (Matei 18:18)
  * Text clar care arată că Apostolilor le-a fost dată puterea de a dezlega păcatele, iar de la apostoli această putere a trecut la episcopi şi preoţi.

  “Mărturisind şi iudeilor şi elinilor întoarcerea la Dumnezeu prin pocăinţă şi credinţa în Domnul nostru Iisus Hristos.”
  (Fapte 20:21)
  * Fără credinţă şi mărturisirea păcatelor către duhovnic şi părăsirea lor (pocăinţa) nu ne putem apropia de Dumnezeu. Pocăinţa înseamnă căinţă mare că ai păcătuit.

  2. Pocăinţa (Spovedania) presupune neapărat şi iertarea aproapelui, dacă vrem ca Dumnezeu să ne ierte

  “14. Că de veţi ierta oamenilor greşealele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc;
  15. Iar de nu veţi ierta oamenilor greşealele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşealele voastre.”
  (Matei 6:14-15)

  “32. Atunci, chemându-l stăpânul său îi zise: Slugă vicleană, toată datoria aceea ţi-am iertat-o, fiindcă m-ai rugat.
  33. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu am avut milă de tine?
  34. Şi mâniindu-se stăpânul lui, l-a dat pe mâna chinuitorilor, până ce-i va plăti toată datoria.
  35. Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta – fiecare fratelui său – din inimile voastre.”
  (Matei 18:32-35)

  “Şi ne iartă nouă păcatele noastre, căci şi noi înşine iertăm tuturor celor ce ne greşesc nouă. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.”
  (Luca 11:4)

  3. Adevărata pocăinţă presupune facerea faptelor bune şi oprirea de la rău

  “De aceea vă voi judeca pe voi din casa lui Israel, pe fiecare după căile sale, zice Domnul Dumnezeu; pocăiţi-vă şi vă întoarceţi de la toate nelegiuirile voastre, ca necredinţa să nu vă fie piedică.”
  (Iezechiel 18:30)

  “Atunci Dumnezeu a văzut faptele lor cele de pocăinţă, că s-au întors din căile lor cele rele. Şi i-a părut rău Domnului de prezicerile de rău pe care li le făcuse şi nu le-a împlinit.”
  (Iona 3:10)

  “8. Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă şi nu începeţi a zice în voi înşivă: Avem tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.
  9. Acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
  10. Şi mulţimile îl întrebau, zicând: Ce să facem deci?
  11. Răspunzând, Ioan le zicea: Cel ce are două haine să dea celui ce nu are şi cel ce are bucate să facă asemenea.
  12. Şi au venit şi vameşii să se boteze şi i-au spus: Învăţătorule, noi ce să facem?
  13. El le-a răspuns: Nu faceţi nimic mai mult peste ce vă este rânduit.

  14. Şi îl întrebau şi ostaşii, zicând: Dar noi ce să facem? Şi le-a zis: Să nu asupriţi pe nimeni, nici să învinuiţi pe nedrept, şi să fiţi mulţumiţi cu solda voastră.”
  (Luca 3:8-14)

  “Ci mai întâi celor din Damasc şi din Ierusalim, şi din toată ţara Iudeii, şi neamurilor le-am vestit să se pocăiască şi să se întoarcă la Dumnezeu, făcând lucruri vrednice de pocăinţă.”
  (Fapte 26:20)

  “5. Dar după învârtoşarea ta şi după inima ta nepocăită, îţi aduni mânie în ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,
  6. Care va răsplăti fiecăruia după faptele lui”
  (Romani 2:5-6)

  “Drept aceea, adu-ţi aminte de unde ai căzut şi te pocăieşte şi fă faptele de mai înainte; iar de nu, vin la tine curând şi voi mişca sfeşnicul tău din locul lui, dacă nu te vei pocăi.”
  (Apocalipsa 2:5)

  “21. Şi i-am dat timp să se pocăiască şi nu voieşte să se pocăiască de desfrânarea ei.
  22. Iată, o arunc pe ea bolnavă la pat şi pe cei ce se desfrânează cu ea, în mare strâmtorare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor.
  23. Şi pe fiii ei cu moarte îi voi ucide şi vor cunoaşte toate Bisericile că Eu sunt Cel care cercetez rănunchii şi inimile şi voi da vouă, fiecăruia, după faptele voastre.”
  (Apocalipsa 2:21-23)

  4. Taina Spovedaniei/Pocăinţei presupune părerea de rău pentru păcatele făcute („faptele moarte” din Evrei 6:1) şi dorinţa de schimbare

  “Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.”
  (Luca 15:21)
  * Modelul de pocăinţă al fiului risipitor

  “8. Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
  9. Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
  10. Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.”
  (Luca 19:8-10)

  “22. Pocăieşte-te deci de această răutate a ta şi te roagă lui Dumnezeu, doară ţi se va ierta cugetul inimii tale,
  23. Căci întru amărăciunea fierii şi întru legătura nedreptăţii te văd că eşti.”
  (Fapte 8:22-23)

  5. Taina Pocăinţei presupune rugăciune sinceră către Dumnezeu, ca să ne ierte

  “Iar vameşul, departe stând, nu voia nici ochii să-şi ridice către cer, ci-şi bătea pieptul, zicând: Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului.”
  (Luca 18:13)

  6. Pocăinţa (Spovedania) presupune mărturisirea păcatelor duhovnicului (preotului)

  “Şi erau botezaţi de către el în râul Iordan, mărturisindu-şi păcatele.”
  (Matei 3:6)
  * Pocăinţa presupune mărturisirea păcatelor duhovnicului (preotului).

  “Şi mulţi dintre cei ce crezuseră veneau ca să se mărturisească şi să spună faptele lor.”
  (Fapte 19:18)

  Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.”
  (Iacov 5:16)

  “8. Dacă zicem că păcat nu avem, ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este întru noi.
  9. Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea.”
  (I Ioan 1:8-9)
  * De vreme ce toţi suntem păcătoşi (versetul 8), toţi trebuie şi să ne spovedim, mărturisindu-ne păcatele (versetul 9).

  7. Prin Taina Pocăinţei (Spovedaniei) ni se iartă păcatele, numai după aceea ne putem apropia de Sf. Euharistie, Trupul şi Sângele Domnului

  “46. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi.
  47. Şi să se propovăduiască în numele Său pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.”
  (Luca 24:46-47)
  * Versetul 47 arată în mod clar că prin Taina Spovedaniei/Pocăinţei ni se iartă păcatele.

  “21. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.
  22. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt;
  23. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.”
  (Ioan 20:21-23)
  * Text clar care arată că Apostolilor le-a fost dată puterea de a ierta şi dezlega păcatele, iar de la apostoli această putere a trecut la episcopi şi preoţi.

  “28. Să se cerceteze însă omul pe sine şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din pahar.
  29. Căci cel ce mănâncă şi bea cu nevrednicie, osândă îşi mănâncă şi bea, nesocotind trupul Domnului.
  30. De aceea, mulţi dintre voi sunt neputincioşi şi bolnavi şi mulţi au murit.”
  (I Corinteni 11:28-30)
  * Grav lucru, ne avertizează Apostolul Pavel, este a gusta Trupul şi Sângele Domnului în batjocură, căci prefacerea pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Domnului are loc cu adevărat, deci, e obligatorie înainte mărturisirea păcatelor către duhovnic, cu atenţie, fără a lăsa nimic la o parte, cu atentă cercetare de sine (I Corinteni 11:28):
  “Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului.” (Iacov 5:16)

  “18. Şi toate sunt de la Dumnezeu, Care ne-a împăcat cu Sine prin Hristos şi Care ne-a dat nouă slujirea împăcării.
  19. Pentru că Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine însuşi, nesocotindu-le greşelile lor şi punând în noi cuvântul împăcării.
  20. În numele lui Hristos, aşadar, ne înfăţişăm ca mijlocitori, ca şi cum Însuşi Dumnezeu v-ar îndemna prin noi. Vă rugăm, în numele lui Hristos, împăcaţi-vă cu Dumnezeu!”
  (II Corinteni 5:18-20)
  * “slujirea împăcării”, din versetul 18, e constituită dinTaina Spovedaniei şi Taina Sfintei Euharistii, iar că noi avem mijlocitori între noi şi Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos e arătat de versetul 20, iar aceşti mijlocitori au fost Apostolii, iar după ei, episcopii şi preoţii.

  A te pocăi înseamnă deci să îţi mărturiseşti păcatele duhovnicului (Iacov 5:16), să îţi pară rău sincer că le-ai făcut şi să te străduieşti cu toată seriozitatea să nu le mai faci, căci fără pocăinţă nu există mântuire (I Ioan 1:8-9).

  Apreciază

 36. Sint de religie Romano-catolica si tinem dumica,lucru care ma deranjeaza foare mult!!!Ziua de odihna este clar sambata. Explicatiile din text sant pentru cei care habar nu au de religie!!!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s