Împotriva adventiştilor de ziua a şaptea: De ce creştinii ţin ca zi de odihnă duminica

O colecţie de texte scripturistice care dovedesc fără tăgadă că ziua de odihnă pentru creştini trebuie să fie duminica şi nu sâmbăta. O excelentă înşiruire de pasaje din Sfânta Scriptură, care sunt tot atâtea temeiuri pentru a ne încredinţa şi mai mult că adevărul este al creştinilor ortodocşi şi nu al ereticilor adventişti. Ziua sâmbetei ca zi de odihnă a fost dată poporului evreu al Vechiului Testament şi nu Bisericii!

De ce creştinii ţin Duminica. Despre ziua de odihnă

“2. Şi a sfârşit Dumnezeu în ziua a şasea lucrarea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şaptea S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut. 3. Şi a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că într-însa S-a odihnit de toate lucrurile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.” (Facerea/Geneza 2:2-3) * Întradevăr, Dumnezeu a sfinţit ziua a şaptea, ţinerea ei fiind o poruncă foarte importantă a Vechiului Testament. Totuşi, Dumnezeu nu a încetat după acea zi să mai lucreze, căci, iată: “Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez.” (Ioan 5:17), a se vedea mai jos şi nota la Matei 12:1-8.

“8. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. 9. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, 10. Iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine” (Ieşirea/Exodul 20:8-10) * Vezi mai sus nota de la Facerea/Geneza 2:2-3.

“13. “Spune fiilor lui Israel aşa: Băgaţi de seamă să păziţi zilele Mele de odihnă, căci acestea sunt semn între Mine şi voi din neam în neam, ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Cel ce vă sfinţeşte. 14. Păziţi deci ziua de odihnă, căci ea este sfântă pentru voi. Cel ce o va întina, acela va fi omorât; tot cel ce va face într-însa vreo lucrare, sufletul acela va fi stârpit din poporul Meu; 15. Şase zile să lucreze, iar ziua a şaptea este zi de odihnă, închinată Domnului; tot cel ce va munci în ziua odihnei va fi omorât. 16. Să păzească deci fiii lui Israel ziua odihnei, prăznuind ziua odihnei din neam în neam, ca un legământ veşnic. 17. Acesta este semn veşnic între Mine şi fiii lui Israel, pentru că în şase zile a făcut Domnul cerul şi pământul, iar în ziua a şaptea a încetat şi S-a odihnit”.” (Ieşirea/Exodul 31:13-17) * După cum se vede clar din versetele 13, 16 şi 17, ţinerea sabatului e poruncită (prin Legea lui Moise din Vechiul Testament) doar fiilor lui Israel, evreilor, nu şi celorlalte neamuri. Astăzi, însă, nu mai suntem sub Legea veche (a lui Moise), ci sub Noul Testament sau Legea cea nouă (care se adresează tututor oamenilor de pe acest pământ, nu doar evreilor), vezi mai jos nota de la Matei 12:1-8. Iar “veşnic” înseamnă atât cât vrea Dumnezeu, căci “Dar nu cumva Îi vom da noi învăţătură lui Dumnezeu, Lui care stă şi judecă pe cei de sus?” (Iov 21:22).

“1. Atunci a adunat Moise toată obştea fiilor lui Israel şi le-a zis: “Iată ce a poruncit Domnul să faceţi: 2. şase zile să lucraţi, iar ziua a şaptea să fie sfântă pentru voi, zi de odihnă, odihna Domnului; tot cel ce va lucra în ziua aceea va fi omorât. 3. În ziua odihnei să nu faceţi foc în toate locaşurile voastre. Eu sunt Domnul!” (Ieşirea/Exodul 35:1-3) * Vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17.

“12. Păzeşte ziua odihnei, ca să o ţii cu sfinţenie, cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 13. Şase zile lucrează şi-ţi fă toate treburile tale; 14. Ziua a şaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci în ziua aceea nici un lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici asinul tău, sau alt dobitoc al tău, nici străinul tău care se află la tine, ca să se odihnească robul tău şi roaba ta cum te odihneşti şi tu. 15. Adu-ţi aminte că ai fost rob în pământul Egiptului şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mină tare şi cu braţ înalt şi de aceea îi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să păzeşti ziua odihnei şi să o ţii cu sfinţenie.” (Deuteronom 5:12-15) * Creştinii ţin ca zi de odihnă duminica, deci, nu suntem fără zi de odihnă. Însă ţinerea sâmbetei (sabatului) a fost poruncită doar poporului evreu, căci poporul evreu a fost în robia egipteană (versetul 15).

“22. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. 23. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri. 24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea. “ (Psalmul 117:22-24, dar psalmul 118:22-24 în versiunile protestante) * Ziua învierii Domnului, adică duminica, este ziua bucuriei la creştini (versetul 24), iar “piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.” (Efeseni 2:20).

“31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou. 32. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul. 33. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.” (Ieremia 31:31-33) * Dumnezeu însuşi a anunţat aici că va înlocui Legământul Vechiului Testament (care includea şi sabatul) cu altul nou, adică Noul Testament. După venirea lui Hristos, Legământul Vechiului Testament nu mai este valabil, căci suntem sub Legământul cel nou (al Noului Testament), vezi mai jos nota la Matei 12:1-8.

“5. Şi spune-le: Aşa zice Domnul Dumnezeu: În ziua în care am ales pe Israel şi, ridicându-Mi mâna, M-am jurat seminţiei casei lui Iacov şi M-am descoperit lor în ţara Egiptului şi, ridicându-Mi mâna, le-am zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; 6. În ziua aceea, ridicându-Mi mâna, M-am jurat lor să-i scot din ţara Egiptului şi să-i duc în ţara pe care o alesesem pentru ei, în care curge lapte şi miere, cea mai frumoasă dintre toate ţările. (…) 12. De asemenea le-am dat şi zilele Mele de odihnă, ca să fie semn între Mine şi ei, ca să cunoască ei că Eu sunt Domnul, Sfinţitorul lor.” (Iezechiel 20:5-6,12) * Sabatul este semn doar între Dumnezeu şi Israel, nu şi între Dumnezeu şi celelalte popoare, căci doar toată omenirea e făcută de către Dumnezeu, vezi mai sus şi nota la Ieremia 31:31-33.

Şi voi face să înceteze toate desfătările ei, sărbătorile şi lunile noi şi zilele de odihnă şi toate prăznuirile ei.” (Osea 2:13) * Încetarea sărbătoririi Sabatului/Sâmbetei (ziua de odihnă la evrei) e profeţită încă din Vechiul Testament.

“17. Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau proorocii; n-am venit să stric, ci să împlinesc. 18. Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.” (Matei 5:17-18) * Hristos este Împlinirea Legii: “Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.” (Romani 10:4).

“1. În vremea aceea, mergea Iisus, într-o zi de sâmbătă, printre semănături, iar ucenicii Lui au flămânzit şi au început să smulgă spice şi să mănânce. 2. Văzând aceasta, fariseii au zis Lui: Iată, ucenicii Tăi fac ceea ce nu se cuvine să facă sâmbăta. 3. Iar El le-a zis: Au n-aţi citit ce-a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? 4. Cum a intrat în casa Domnului şi a mâncat pâinile punerii înainte, care nu se cuveneau lui să le mănânce, nici celor ce erau cu el, ci numai preoţilor? 5. Sau n-aţi citit în Lege că preoţii, sâmbăta, în templu, calcă sâmbăta şi sunt fără de vină? 6. Ci grăiesc vouă că mai mare decât templul este aici. 7. Dacă ştiaţi ce înseamnă: Milă voiesc iar nu jertfă, n-aţi fi osândit pe cei nevinovaţi. 8. Că Domn este şi al sâmbetei Fiul Omului.” (Matei 12:1-8) * Nici Domnul Iisus Hristos şi nici Apostolii (versetul 1) nu au ţinut sabatul, căci Domnul nostru Iisus Hristos anulează prescripţia ţinerii sabatului (sâmbetei), deoarece iudeii considerau că dreptatea poate fi dobândită prin respectarea seacă (fără dragoste de Dumnezeu şi de aproapele) a poruncilor, căci tot El zice fariseilor: – “Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi.” (Luca 11:42); – “Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.” (Luca 16:16); – Căci: “Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:18), dezlegare = anulare. Iar Apostolul Pavel zice: – “Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!” (Romani 6:15); – “Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har” (Galateni 5:4), adică ţinerea prescripţiilor Legii (lui Moise), între care era şi respectarea sabatului, este depărtare de Hristos cel Înviat (în zi de duminică).

“9. Şi trecând de acolo, a venit în sinagoga lor. 10. Şi iată un om având mâna uscată. Şi L-au întrebat, zicând: Cade-se, oare, a vindeca sâmbăta? Ca să-L învinuiască. 11. El le-a zis: Cine va fi între voi omul care va avea o oaie şi, de va cădea ea sâmbăta în groapă, nu o va apuca şi o va scoate? 12. Cu cât se deosebeşte omul de oaie! De aceea se cade a face bine sâmbăta. 13. Atunci i-a zis omului: Întinde mâna ta. El a întins-o şi s-a făcut sănătoasă ca şi cealaltă.” (Matei 12:9-13) * Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, face vindecări sâmbăta şi anulează prescripţia ţinerii sabatului (sâmbetei), deoarece iudeii considerau că dreptatea poate fi dobândită prin respectarea seacă (fără dragoste de Dumnezeu şi de aproapele) a poruncilor, căci tot El zice fariseilor: – “Dar vai vouă, fariseilor! Că daţi zeciuială din izmă şi din untariţă şi din toate legumele şi lăsaţi la o parte dreptatea şi iubirea de Dumnezeu; pe acestea se cuvenea să le faceţi şi pe acelea să nu le lăsaţi.” (Luca 11:42); – “Legea şi proorocii au fost până la Ioan; de atunci împărăţia lui Dumnezeu se binevesteşte şi fiecare se sileşte spre ea.” (Luca 16:16); – Căci: “Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:18), dezlegare = anulare. Iar Apostolul Pavel zice: – “Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!” (Romani 6:15); – “Cei ce voiţi să vă îndreptaţi prin Lege v-aţi îndepărtat de Hristos, aţi căzut din har” (Galateni 5:4), adică ţinerea prescripţiilor Legii (lui Moise), între care era şi respectarea sabatului, este depărtare de Hristos cel Înviat (în zi de duminică).

“Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.” (Matei 24:20) * Domnul nostru Iisus Hristos nu îndeamnă aici la ţinerea sabatului, ci îi avertizează pe evreii creştini ca să nu fie consideraţi trădători şi atacaţi de către ceilalţi evrei, care aşteptau un mesia ca şi conducător militar. În secolul I d.Hr. a avut loc marea revoltă a evreilor împotriva puternicului Imperiu Roman, ceea ce a culminat cu cucerirea Ierusalimului şi incendierea templului în 70 d.Hr. de către legiunile romane conduse de Titus.

“Şi venind în Capernaum şi îndată intrând sâmbăta în sinagogă, îi învăţa.” (Marcu 1:21) * Domnul Iisus Hristos sâmbăta învăţa în sinagogă pentru că mai ales în acea zi se adunau iudeii acolo, vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17 şi nota la Osea 2:13.

“23. Şi pe când mergea El într-o sâmbătă prin semănături, ucenicii Lui, în drumul lor, au început să smulgă spice. 24. Şi fariseii Îi ziceau: Vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? 25. Şi Iisus le-a răspuns: Au niciodată n-aţi citit ce a făcut David, când a avut nevoie şi a flămânzit, el şi cei ce erau cu el? 26. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el? 27. Şi le zicea lor: Sâmbăta a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă. 28. Astfel că Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei.” (Marcu 2:23-28) * Vezi mai sus nota la Matei 12:1-8.

“1. Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată. 2. Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască. 3. Şi a zis omului care avea mâna uscată: Ridică-te în mijloc! 4. Şi a zis lor: Se cuvine, sâmbăta, a face bine sau a face rău, a mântui un suflet sau a-l pierde? Dar ei tăceau; 5. Şi privindu-i pe ei cu mânie şi întristându-Se de învârtoşarea inimii lor, a zis omului: Întinde mâna ta! Şi a întins-o, şi mâna lui s-a făcut sănătoasă. 6. Şi ieşind, fariseii au făcut îndată sfat cu irodianii împotriva Lui, ca să-L piardă.” (Marcu 3:1-6) * Vezi mai sus nota la Matei 12:9-13.

“Şi, fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă. Şi mulţi, auzindu-L, erau uimiţi şi ziceau: De unde are El acestea? Şi ce este înţelepciunea care I s-a dat Lui? Şi cum se fac minuni ca acestea prin mâinile Lui?” (Marcu 6:2) * Vezi mai sus nota la Marcu 1:21.

“2. Şi dis-de-dimineaţă, în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele, au venit la mormânt. 3. Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului? 4. Dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra fusese răsturnată; căci era foarte mare. 5. Şi, intrând în mormânt, au văzut un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat în veşmânt alb, şi s-au spăimântat. 6. Iar el le-a zis: Nu vă înspăimântaţi! Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, Cel răstignit? A înviat! Nu este aici. Iată locul unde L-au pus.“ (Marcu 16:2-6) * Noi cinstim ziua duminicii pentru că în această zi a înviat Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

“Şi a venit în Nazaret, unde fusese crescut, şi, după obiceiul Său, a intrat în ziua sâmbetei în sinagogă şi S-a sculat să citească.” (Luca 4:16) * Vezi mai sus nota la Marcu 1:21.

“Şi S-a coborât la Capernaum, cetate a Galileii, şi îi învăţa sâmbăta.” (Luca 4:31) * Vezi mai sus nota la Marcu 1:21.

“1. Într-o sâmbătă, a doua după Paşti, Iisus mergea prin semănături şi ucenicii Lui smulgeau spice, le frecau cu mâinile şi mâncau. 2. Dar unii dintre farisei au zis: De ce faceţi ce nu se cade a face sâmbăta? 3. Şi Iisus, răspunzând, a zis către ei: Oare n-aţi citit ce a făcut David, când a flămânzit el şi cei ce erau cu el? 4. Cum a intrat în casa lui Dumnezeu şi a luat pâinile punerii înainte şi a mâncat şi a dat şi însoţitorilor săi, din ele, pe care nu se cuvine să le mănânce decât numai preoţii? 5. Şi le zicea: Fiul Omului este Domn şi al sâmbetei.” (Luca 6:1-5) * Vezi mai sus nota la Matei 12:1-8.

“6. Iar în altă sâmbătă, a intrat El în sinagogă şi învăţa. Şi era acolo un om a cărui mână dreaptă era uscată. 7. Dar cărturarii şi fariseii Îl pândeau de-l va vindeca sâmbăta, ca să-I găsească vină. 8. Însă El ştia gândurile lor şi a zis omului care avea mâna uscată: Scoală-te şi stai la mijloc. El s-a sculat şi a stat. 9. Atunci Iisus a zis către ei: Vă întreb pe voi, ce se cade sâmbăta: a face bine sau a face rău? A scăpa un suflet sau a-l pierde? 10. Şi privind împrejur pe toţi aceştia, i-a zis: Întinde mâna ta. Iar el a făcut aşa şi mâna lui s-a făcut sănătoasă, ca şi cealaltă. 11. Ei însă s-au umplut de mânie şi vorbeau unii cu alţii ce să facă cu Iisus.” (Luca 6:6-11) * Vezi mai sus nota la Matei 12:9-13.

“10. Şi învăţa Iisus într-una din sinagogi sâmbăta. 11. Şi iată o femeie care avea de optsprezece ani un duh de neputinţă şi care era gârbovă, de nu putea să se ridice în sus nicidecum; 12. Iar Iisus, văzând-o, a chemat-o şi i-a zis: Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta. 13. Şi Şi-a pus mâinile asupra ei, şi ea îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. 14. Iar mai-marele sinagogii, mâniindu-se că Iisus a vindecat-o sâmbăta, răspunzând, zicea mulţimii: Şase zile sunt în care trebuie să se lucreze; venind deci într-acestea, vindecaţi-vă, dar nu în ziua sâmbetei! 15. Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? 16. Dar aceasta, fiică a lui Avraam fiind, pe care a legat-o satana, iată de optsprezece ani, nu se cuvenea, oare, să fie dezlegată de legătura aceasta, în ziua sâmbetei?“ (Luca 13:10-16) * Vezi mai jos nota la Ioan 9:1,14-16.

“1. Şi când a intrat El în casa unuia dintre căpeteniile fariseilor sâmbăta, ca să mănânce, şi ei Îl pândeau, 2. Iată un om bolnav de idropică era înaintea Lui. 3. Şi, răspunzând, Iisus a zis către învăţătorii de lege şi către farisei, spunând: Cuvine-se a vindeca sâmbăta ori nu? 4. Ei însă au tăcut. Şi luându-l, l-a vindecat şi i-a dat drumul. 5. Şi către ei a zis: Care dintre voi, de-i cădea fiul sau boul în fântână nu-l va scoate îndată în ziua sâmbetei? 6. Şi n-au putut să-i răspundă la acestea.” (Luca 14:1-6) * Vezi mai jos nota la Ioan 9:1,14-16.

“55. Şi urmându-I femeile, care veniseră cu El din Galileea, au privit mormântul şi cum a fost pus trupul Lui. 56. Şi, întorcându-se, au pregătit miresme şi miruri; iar sâmbătă s-au odihnit, după Lege.” (Luca 23:55-56) * Trecrea de la sabat la cinstirea duminicii ca zi a Domnului s-a făcut după învierea Domnului, care a avut loc în ziua duminicii. Vezi şi nota la Matei 12:1-8.

“1. Iar în prima zi după sâmbătă, foarte de dimineaţă, au venit ele la mormânt, aducând miresmele pe care le pregătiseră. 2. Şi au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. 3. Şi intrând, nu au găsit trupul Domnului Iisus. 4. Şi fiind ele încă nedumerite de aceasta, iată doi bărbaţi au stat înaintea lor, în veşminte strălucitoare. 5. Şi, înfricoşându-se ele şi plecându-şi feţele la pământ, au zis aceia către ele: De ce căutaţi pe Cel viu între cei morţi? 6. Nu este aici, ci S-a sculat. Aduceţi-vă aminte cum v-a vorbit, fiind încă în Galileea, 7. Zicând că Fiul Omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoşi şi să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. 8. Şi ele şi-au adus aminte de cuvântul Lui.” (Luca 24:1-8) * Noi cinstim ziua duminicii pentru că în această zi a înviat Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

“12. Şi Petru, sculându-se, a alergat la mormânt şi, plecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând. Şi a plecat, mirându-se în sine de ceea ce se întâmplase. 13. Şi iată, doi dintre ei mergeau în aceeaşi zi la un sat care era departe de Ierusalim, ca la şaizeci de stadii, al cărui nume era Emaus. 14. Şi aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. 15. Şi pe când vorbeau şi se întrebau între ei. şi Iisus Însuşi, apropiindu-Se, mergea împreună cu ei. (…) 30. Şi, când a stat împreună cu ei la masă, luând El pâinea, a binecuvântat şi, frângând, le-a dat lor.” (Luca 24:12-15,30) * Duminica s-a săvârşit prima Liturghie de după învierea Domnului.

“1. După acestea era o sărbătoare a iudeilor şi Iisus S-a suit la Ierusalim. 2. Iar în Ierusalim, lângă Poarta Oilor, era o scăldătoare, care pe evreieşte se numeşte Vitezda, având cinci pridvoare. 3. În acestea zăceau mulţime de bolnavi, orbi, şchiopi, uscaţi, aşteptând mişcarea apei. 4. Căci un înger al Domnului se cobora la vreme în scăldătoare şi tulbura apa şi cine intra întâi, după tulburarea apei, se făcea sănătos, de orice boală era ţinut. 5. Şi era acolo un om, care era bolnav de treizeci şi opt de ani. 6. Iisus, văzându-l pe acesta zăcând şi ştiind că este aşa încă de multă vreme, i-a zis: Voieşti să te faci sănătos? 7. Bolnavul I-a răspuns: Doamne, nu am om, care să mă arunce în scăldătoare, când se tulbură apa; că, până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. 8. Iisus i-a zis: Scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă. 9. Şi îndată omul s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. 10. Deci ziceau iudeii către cel vindecat: Este zi de sâmbătă şi nu-ţi este îngăduit să-ţi iei patul. 11. El le-a răspuns: Cel ce m-a făcut sănătos, Acela mi-a zis: Ia-ţi patul şi umblă. 12. Ei l-au întrebat: Cine este omul care ţi-a zis: Ia-ţi patul tău şi umblă? 13. Iar cel vindecat nu ştia cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulţimea care era în acel loc. 14. După aceasta Iisus l-a aflat în templu şi i-a zis: Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu-ţi fie ceva mai rău. 15. Atunci omul a plecat şi a spus iudeilor că Iisus este Cel ce l-a făcut sănătos. 16. Pentru aceasta iudeii prigoneau pe Iisus şi căutau să-L omoare, că făcea aceasta sâmbăta. 17. Dar Iisus le-a răspuns: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez. 18. Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu.” (Ioan 5:1-18) * Versetul 18 ne arată clar că Domnul nostru Iisus Hristos a dezlegat (anulat) ţinerea sâmbetei (sabatului); aici şi versiunea în limba engleză: “Therefore the Jews sought all the more to kill Him, because He not only broke the Sabbath, but also said that God was His Father, making Himself equal with God.” (John 5:18, New King James Version). Vezi mai sus şi nota la Matei 12:9-13.

“Dacă omul primeşte tăierea împrejur sâmbăta, ca să nu se strice Legea lui Moise, vă mâniaţi pe Mine că am făcut sâmbăta un om întreg sănătos?” (Ioan 7:23) * Vezi mai sus nota la Matei 12:9-13.

“1. Şi trecând Iisus, a văzut un om orb din naştere. (…) 14. Şi era sâmbătă în ziua în care Iisus a făcut tină şi i-a deschis ochii. 15. Deci iarăşi îl întrebau şi fariseii cum a văzut. Iar el le-a zis: Tină a pus pe ochii mei, şi m-am spălat şi văd. 16. Deci ziceau unii dintre farisei: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu ţine sâmbăta. Iar alţii ziceau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Şi era dezbinare între ei.” (Ioan 9:1,14-16) * Domnul nostru Iisus Hristos Însuşi nu a ţinut sâmbăta,  făcând vindecări (versetul 16), vezi mai sus şi nota la Ioan 5:1-18.

“19. Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă! 20. Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul. 21. Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. 22. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt; 23. Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.” (Ioan 20:19-23) * În ziua învierii, duminica, li S-a arătat Domnul apostolilor (versetul 19), tot în acea duminică El le-a dat apostolilor puterea de a dezlega păcatele oamenilor (versetele 21, 22 şi 23).

“1. Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. 2. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. 3. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. 4. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi.” (Fapte 2:1-4) * Şi sărbătoarea Cincizecimii (Rusaliilor), a căzut tot în ziua Duminicii, adică 50 de zile după sabatul (sâmbăta) în care era Paştele evreiesc (comemorarea ieşirii evreilor din robia egipteană).

“13. Şi plecând cu corabia de la Pafos, Pavel şi cei împreună cu el au venit la Perga Pamfiliei. Iar Ioan, despărţindu-se de ei, s-a întors la Ierusalim. 14. Iar ei, trecând de la Perga, au ajuns la Antiohia Pisidiei şi, intrând în sinagogă, într-o zi de sâmbătă, au şezut. 15. Şi după citirea Legii şi a Proorocilor, mai-marii sinagogii au trimis la ei, zicându-le: Bărbaţi fraţi, dacă aveţi vreun cuvânt de mângâiere către popor, vorbiţi.” (Fapte 13:13-15) * Apostolii propovăduiau sâmbăta în sinagogă pentru că atunci se adunau evreii acolo, vezi mai sus nota la Ieşirea/Exodul 31:14-17 şi nota la Osea 2:13.

“26. Bărbaţi fraţi, fii din neamul lui Avraam şi cei dintre voi temători de Dumnezeu, vouă vi s-a trimis cuvântul acestei mântuiri. 27. Căci cei ce locuiesc în Ierusalim şi căpeteniile lor, necunoscându-L şi osândindu-L, au împlinit glasurile proorocilor care se citesc în fiecare sâmbătă. 28. Şi, neaflând în El nici o vină de moarte, au cerut de la Pilat ca să-L omoare. 29. Iar când au săvârşit toate cele scrise despre El, coborându-L de pe cruce, L-au pus în mormânt. 30. Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi. 31. El S-a arătat mai multe zile celor ce împreună cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim şi care sunt acum martorii Lui către popor. 32. Şi noi vă binevestim făgăduinţa făcută părinţilor.” (Fapte 13:26-27) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

“42. Şi ieşind ei din sinagoga iudeilor, îi rugau neamurile ca sâmbăta viitoare să li se grăiască cuvintele acestea. 43. După ce s-a terminat adunarea, mulţi dintre iudei şi dintre prozeliţii cucernici au mers după Pavel şi după Barnaba, care, vorbind către ei, îi îndemnau să stăruie în harul lui Dumnezeu. 44. Iar în sâmbăta următoare, mai toată cetatea s-a adunat ca să audă cuvântul lui Dumnezeu.” (Fapte 13:42-44) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

“2. Şi după obiceiul său, Pavel a intrat la ei şi în trei sâmbete le-a grăit din Scripturi, 3. Deschizându-le şi arătându-le că Hristos trebuia să pătimească şi să învieze din morţi, şi că Acesta, pe Care vi-L vestesc eu, este Hristosul, Iisus.” (Fapte 17:2-3) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

“4. Şi vorbea în sinagogă în fiecare sâmbătă şi aducea la credinţă iudei şi elini. 5. Iar când Sila şi Timotei au venit din Macedonia, Pavel era prins cu totul de cuvânt, mărturisind iudeilor că Iisus este Hristosul.” (Fapte 18:4-5) * Vezi mai sus nota la Fapte 13:13-15.

În ziua întâi a săptămânii (Duminică) adunându-ne noi să frângem pâinea, Pavel, care avea de gând să plece a doua zi, a început să le vorbească şi a prelungit cuvântul lui până la miezul nopţii.” (Fapte 20:7) * “ziua întâi a săptămânii” la evrei este Duminica. În mod deosebit în acea zi, a învierii Domnului, creştinii se adunau la Sfânta Liturghie (frângerea pâinii), adică celebrarea Sf. Euharistii.

“Căci sfârşitul Legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede.” (Romani 10:4) * Hristos este sfârşitul Legii (lui Moise), deci şi al sabatului poruncit prin acea Lege.

În ziua întâi a săptămânii (Duminică), fiecare dintre voi să-şi pună deoparte, strângând cât poate, ca să nu se facă strângerea abia atunci când voi veni.” (I Corinteni 16:2) * Colectele se făceau, inclusiv pe vremea apostolilor, duminica, pentru că atunci, mai ales, se adunau creştinii la biserică.

“Ştiind însă că omul nu se îndreptează din faptele Legii, ci prin credinţa în Hristos Iisus, am crezut şi noi în Hristos Iisus, ca să ne îndreptă din credinţa în Hristos, iar nu din faptele Legii, căci din faptele Legii, nimeni nu se va îndrepta.” (Galateni 2:16) * faptele Legii = prescripţiile Legii (lui Moise). Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

“Nu lepăd harul lui Dumnezeu; căci dacă dreptatea vine prin Lege, atunci Hristos a murit în zadar.” (Galateni 2:21) * Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

Deci ce este Legea? Ea a fost adăugată pentru călcările de lege, până când era să vină Urmaşul, Căruia I s-a dat făgăduinţa, şi a fost rânduită prin îngeri, în mâna unui Mijlocitor.” (Galateni 3:19) * Legea (lui Moise), prin care s-a poruncit şi ţinerea sabatului (sâmbetei) a fost valabilă până la venirea Urmaşului (Hristos), ca Profet după profetul Moise. Deci, astăzi noi nu mai trebuie să ţinem Legea Vechiului Testament, deci, nici sabatul.

“24. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. 25. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză.” (Galateni 3:24-25) * Omul se mântuieşte (de la venirea lui Hristos) prin har, credinţă, fapte bune, iar nu prin ţinerea Legii vechi, care includea deasemenea şi sabatul.

“13. Acum însă, fiind în Hristos Iisus, voi care altădată eraţi departe, v-aţi apropiat prin sângele lui Hristos, 14. Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărţiturii, 15. Desfiinţând vrăjmăşia în trupul Său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou şi să întemeieze pacea” (Efeseni 2:13-15) * Legea (lui Moise) este partea cea mai importantă a Vechiului Testament. Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

“16. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete, 17. Care sunt umbră celor viitoare iar trupul (este) al lui Hristos.” (Coloseni 2:16-17) * Text care ne arată că ţinerea sâmbetei nu mai e obligatorie creştinilor, deci nimeni să nu ne mai judece cu privire la aceasta (versetul 16), căci noi avem o altă zi de odihnă, vezi notele la Fapte 20:7 şi la Apocalipsa 1:10.

“4. Căci undeva, despre ziua a şaptea, a zis astfel: “Şi S-a odihnit Dumnezeu în ziua a şaptea de toate lucrurile Sale”. 5. Şi în acelaşi loc, zice iarăşi: “Nu vor intra întru odihna Mea!“. 6. Deci, de vreme ce rămâne ca unii să intre în odihnă, iar aceia cărora mai dinainte li s-a binevestit, pentru nesupunerea lor, n-au intrat, 7. Dumnezeu hotărăşte din nou o zi, astăzi rostind prin gura lui David, după atâta vreme, precum s-a zis mai sus: “Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre”. 8. Căci dacă Iosua le-ar fi adus odihnă, Dumnezeu n-ar mai fi vorbit, după acestea, de o altă zi de odihnă. 9. Drept aceea, s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu. 10. Pentru că cine a intrat în odihna lui Dumnezeu s-a odihnit şi el de lucrurile lui, precum Dumnezeu de ale Sale. 11. Să ne silim, deci, ca să intrăm în acea odihnă, ca nimeni să nu cadă în aceeaşi pildă a neascultării” (Evrei 4:4-11) * “s-a lăsat altă sărbătoare de odihnă poporului lui Dumnezeu” (versetul 8), adică sabatul, ca zi de odihnă, a fost înlocuit de ziua duminicii, ziua învierii Domnului. Până şi în Cornilescu e scris: “Rămâne, dar, o odihnă ca cea de Sabat” (Evrei 4:9), adică, o odihnă ca de sabat, dar nu odihnă de sabat. Evident, adevărata odihnă ce ne-o va da Dumnezeu e aceea în cer, nu aici pe pământ, textul de mai sus având o dublă semnificaţie.

“Căci dacă (testamentul) cel dintâi ar fi fost fără de prihană, nu s-ar mai fi căutat loc pentru al doilea” (Evrei 8:7) * Vezi mai jos nota la Evrei 10:7-10.

“8. Ci Dumnezeu îi mustră şi le zice: “Iată vin zile, zice Domnul, când voi face, cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda, testament nou, 9. Nu ca testamentul pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din pământul Egiptului; căci ei n-au rămas în testamentul Meu, de aceea şi Eu i-am părăsit – zice Domnul. 10. Că acesta e testamentul pe care îl voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: Pune-voi legile Mele în cugetul lor şi în inima lor le voi scrie, şi voi fi lor Dumnezeu şi ei vor fi poporul Meu.” (Evrei 8:8-10) * Vezi nota la Ieremia 31:31-33.

“7. Atunci am zis: Iată vin, în sulul cărţii este scris despre mine, să fac voia Ta, Dumnezeule”. 8. Zicând mai sus că: “Jertfă şi prinoase şi arderile de tot şi jertfele pentru păcat n-ai voit, nici nu Ţi-au plăcut”, care se aduc după Lege, 9. Atunci a zis: “Iată vin ca să fac voia Ta, Dumnezeule”. El desfiinţează deci pe cel dintâi ca să statornicească pe al doilea. 10. Întru această voinţă suntem sfinţiţi, prin jertfa trupului lui Iisus Hristos, o dată pentru totdeauna. “ (Evrei 10:7-10) * Vechiul Testament, cu tot cu prescripţiile sale referitoare la sabat, este desfiinţat, ca să fie statornicit Noul Testament (versetul 9).

“9. Eu Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la suferinţa şi la împărăţia şi la răbdarea în Iisus, fost-a în insula ce se cheamă Patmos, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturia lui Iisus. 10. Am fost în duh în zi de duminică şi am auzit, în urma mea, glas mare de trâmbiţă” (Apocalipsa 1:9-10) * Tot duminica a primit Apostolul Ioan vedenia Apocalipsei. Literal în text este “ziua Domnului”, pe latineşte “Domini dies”, de unde vine etimologic “duminica”.

Articol preluat de pe blogul

Binevestitorul

Anunțuri

25 de gânduri despre „Împotriva adventiştilor de ziua a şaptea: De ce creştinii ţin ca zi de odihnă duminica

 1. OFF TOPIC

  RĂSPUNS TRIMIS PE BLOGUL ORTODOXIE TRADIȚIONALISTĂ ȘI TEOLOGIE PATRISTICĂ. AZI 23 AUGUST 2014 (POSIBIL RESPINS ACOLO):

  Mulțumesc foarte mult pentru aprecieri. Nici nu mă așteptam la vreun altfel de răspuns. Se vede din acest răspuns, cât sunteți de obiectiv. Oricine, care este cât de cât documentat în privința cipurilor, știe că sunt foarte periculoase. Nu și pentru dumneata, care te pricepi la tehnică și ignori nu numai Cartea Apocalipsa după Ioan, dar și cărțile importante scrise pe această temă importantă, cât și cele afirmate de aproape toți marii duhovnici români și greci.
  Faptul că mă criticați înseamnă că sunt viu, că exist, că incomodez și mă determină să lupt mai mult cu impostura și să fiu absolut convins că sunt pe calea cea bună.

  UN SINGUR SFAT VĂ DAU TOTUȘI FIIND CREȘTIN, DACĂ ÎL ACCEPTAȚI DESIGUR: FERIȚI-VĂ DE ALUATUL SLAVEI DEȘARTE ȘI CEL AL FARISEILOR. MULȚI ȘI-AU PIERDUT ȘI MÂNTUIREA DIN ACEASTĂ CAUZĂ, PENTRU CĂ MÂNDRIA DIN CARE IZVORĂȘTE ESTE LUCIFERICĂ ȘI DUCE SUFLETUL TOCMAI ÎN FUNDUL IADULUI…

  PS. Nu reprezint nici un fel de guru. Nu am nici un adept. Puțini comentează pe blogul eu din când în când, ca și aici. Pentru că forumul este deja ales, pe saccsiv și apologeticum. Sunt convins că denigrați și Mișcarea Legionară, pentru că vă axați doar pe texte teologice, desprinse de contextul vieții în interiorul societății actuale, în care ortodoxia este atacată din toate părțile (numai dumneata nu vezi asta). Eu unul mă feresc să judec pe cineva. Judec păcatele și ereziile, pentru a ajuta altor frați ortodocși. Dumneata și alți câțiva, uitați de păcatul judecării altuia. Nu judecați, ca să nu fiți judecați înaintea lui Dumnezeu… Amin.

  Apreciază

 2. OFF TOPIC

  CE PĂRERE AVEȚI DESPRE ARTICOLUL: ,,Pe când rupem comuniunea cu ereziarhii ecumeniști?”
  DEȘI AUTORUL PARE A FI ANTIECUMENISM, NU RECOMANDĂ OARE SCHISMA ÎN BOR?
  Posted on 27 iulie 2014, pe blogul Ortodoxie Tradiționalistă și Teologie Patristică

  “…iar de nu va asculta nici de Biserica, sa-ti fie tie ca un pagan si vames!” (Matei 18, 15-17)

  “Ramaneti in Mine si Eu in voi. Precum mladita nu poate sa aduca roada de la sine, daca nu ramane in vita, tot asa nici voi, daca nu ramaneti in Mine. Eu sunt vita, voi sunteti mladitele. Cel ce ramane intru Mine si Eu in el, acela aduce roada multa, caci fara Mine nu puteti face nimic. Daca cineva nu ramane in Mine se arunca afara ca mladita si se usuca; si le aduna si le arunca in foc si ard. Daca ramaneti intru Mine si cuvintele Mele raman in voi, cereti ceea ce voiti si se va da voua” (Ioan 15, 4-7)

  “De omul eretic, după întâia şi a doua mustrare, depărtează-te” (Tit 3:10)

  “Dacă cineva vine la voi şi nu aduce învăţătura aceasta, să nu-l primiţi în casă şi să nu-i ziceţi: Bun venit!” (II Ioan 1:10)

  “Cele ce sunt rânduite pentru presbiteri, episcopi şi mitropoliţi, cu mult mai vârtos se potrivesc pentru patriarhi, Drept aceea, dacă vreun presbiter sau episcop, sau mitropolit ar îndrăzni să se depărteze de comuniunea cu propriul său patriarh şi nu ar pomeni numele acestuia, precum este hotărât şi rânduit în dumnezeiasca slujbă tainică, ci mai înainte de înfăţişarea în faţa sinodului şi de osândirea definitivă a acestuia ar face schismă, Sfântul Sinod a hotărât ca acela să fie cu totul străin de toată preoţia, dacă numai se va vădi că a făcut această nelegiuire. Şi acestea s-au hotărât şi s-au pecetluit pentru cei ce sub pretextul oarecăror vinovăţii se depărtează de întâii lor stătători şi fac schismă şi rup unitatea Bisericii. Căci cei ce se despart pe sine de comuniunea cea cu întâiul stătător al lor pentru oarecare eres osândit de sfintele sinoade sau de Părinţi, Fireşte adică, de comuniunea cu acela care propovăduieşte eresul în public şi cu capul descoperit îl învaţă în Biserică, unii ca aceştia nu numai că nu se vor supune certării canoniceşti, desfăcându-se pe sineşi de comuniunea cu cei ce se numeşte episcop chiar înainte de cercetarea sinodicească, ci se vor învrednici şi de cinstea cuvenită celor ortodocşi. Căci ei nu au osândit pe episcopi, ci pe pseudoepiscopi şi pe pseudoînvăţători şi nu au rupt cu schismă unitatea Bisericii, ci s-au silit să izbăvească Biserica de schisme şide dezbinări.” (Canonul 15, Sinodul I-II Constantinopol)

  “Dacă vreun presbiter, desconsiderând pe propriul său episcop, ar face adunare osebită (separată) şi ar pune (aşeza) alt altar, nevădindu-l cu nimic vrednic de osândă pe episcopul său în privinţa dreptei credinţe şi a dreptăţii, acela să se caterisească ca iubitor de stăpânire, căci este tiran (uzurpator). De asemenea şi ceilalţi clerici, şi (anume) câţi se vor adăuga (ataşa) lui, iar laicii să se afurisească. Dar acestea să se facă numai după una şi a doua şi a treia stăruinţă (poftire la ordine) din partea episcopului.” (CANONUL 31 apostolic)

  “Celor ce atacă Biserica lui Hristos învăţînd că Biserica Sa este împărţită în aşa-zise „ramuri” ce se deosebesc în doctrină şi în felul de viaţă, sau că Biserica nu există în chip văzut, ci va fi alcătuită în viitor cînd toate „ramurile” – sectele, denominaţiunile şi chiar religiile – vor fi unite într-un singur trup, şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt valabile pentru mîntuire; prin urmare, celor ce cu bună-ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici mai-nainte-pomeniţi sau celor ce susţin, răspîndesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, ANATEMA!” (Anatema împotriva ecumenismului dată de sinodul ROCOR, 1983)

  Iar acestea reprezinta un mic procent din totalul indemnurilor scripturistice si patristice impotrica comuniunii cu ereticii.

  Canonul 15 I-II Const. e foarte clar: separarea de episcopii care invata erezia “cu capul descoperit” e necesara. In Patriarhia Romana cred ca a trecut demult problema invataturii “cu capul descoperit”. In PR nu doar se invata, ci s-a trecut de mult timp la fapte. Avem cateva exemple:

  1. Saptamana de rugaciune “pentru unitate” inpreuna cu ereticii care are loc in fiecare luna ianuarie a fiecarui an de 20 de ani incoace.

  2. Vizita papei in Romania, insotita de rugaciuni in comun si co-slujiri si recunoasterea ereticului papa drept episcop canonic la care adaugam la modul general si activitatea ecumenista a Patriarhului Teoctist.

  3. Participarea PR in consiliul mondial al “bisericilor” (ba chiar de anul acesta cu un secretar general).

  4. Acordul semnat cu monofizitii pe care nimeni nu are de gand sa-l desfaca. Stiati ca PR ii recunoaste de monofiziti drept ortodocsi, si asta cu acte?

  5. Desele declaratii ecumeniste ale mai multor episcopi (Laurentiu Streza, Sofronie Drincec, Nifon, Andrei Andreicut, Nicolae Corneanu si lista poate continua la nesfarsit).

  6. Dupa declaratiile de la Busan (si nu sunt singulare), Nifon inca mai este episcop!

  7. Bartolomeu Anania a impartasit greco-catolici fara a pati nimic.

  Nu mi le pot aminti sau scrie pe toate pentru ca sunt pur si simplu multe…. Ideea e clara. Comuniunea cu acesti ereziarhi ar trebui rupta si asta cat mai curand. Problema e ca vad un laxism chiar la ortodocsii care ar trebui sa fie “traditionalisti”. Vorbesc impotriva ecumenismului, nu sunt de acord, dar cu toate astea continua sa se impartaseasca cu eretici.

  Trebuie mentionat ca degeaba ne ferim de cipuri si vorbim de Noua Ordine Mondiala sau masonerie daca stam in comuniune cu ecumenistii….

  Apreciază

  • Omul are dreptate, dar nu inteleg cine continua sa se impartaseasca cu eretici. Probabil vorbeste de impartasire in sensul de comuniune cu ereticii, nu de impartasirea din acelasi potir.
   Si cred ca atunci cand zice de ruperea comuniunii cu ierarhii ecumenisti se refera la nepomenirea lor la Sf Liturghie si nerecunoasterea lor.
   In alt fel nu se poate face decat dezbinare.
   Dar traim vremuri neobisnuite… De unde vom lua alti episcopi?
   Poate de aceea parintele Iustin Parvu ar fi spus ca sa ii rabdam pana la impartasirea in comun cu ereticii….

   Apreciază

 3. OFF TOPIC – DE PE BLOGUL LUI VLAD HERMAN

  Adevărul ascuns despre moartea Părintelui Arsenie Boca: Iradierea, răstignirea, dezgroparea şi buna mireasmă
  Arătarea Părintelui Justin Pârvu la mormântul său plin de viaţă
  A apărut revista ATITUDINI, nr. 35, închinată mucenicului Mircea Vulcănescu
  Sfintii Inchisorilor, evocati intr-o noua carte

  Adevărul ascuns despre moartea Părintelui Arsenie Boca: Iradierea, răstignirea, dezgroparea şi buna mireasmă

  Posted: 25 Aug 2014 11:06 AM PDT
  În cele ce urmează, un fragment din cartea „Viaţa lui Arsenie Boca, fapte inedite”, scrisă de preotul Petru Vamvulescu. Menţionez că l-am sunat pe preotul Petru în seara zilei de luni, 25 august 2014, pentru a-mi confirma cele relatate în carte. Răspunsurile au fost întocmai ca în aceasta. (Vlad Herman)

  „El nu a murit numai din cauză că a fost iradiat, în toamna anului 1989. Vreau să fac o noua descoperire de care am fost înştiinţat: văzând că Părintele Arsenie s-a ridicat din moarte (n. r. adică şi-a revenit după iradiere, cel puţin parţial, conform spuselor preotului Vamvulescu), i-au dat ultima lovitură fatală (n. r. comuniştii). A fost dus în pădurea de brazi de la Sinaia şi răstignit. I-au înfricoşat (n. r. tot comuniştii) şi pe cei ce au aflat, ca să nu spună adevărul, şi s-a lăţit minciuna aceasta, că Părintele Arsenie a murit nu muceniceşte, ci de boală.

  Trebuie să nu ascundem un alt lucru cutremurător: Părintele Arsenie a fost scos de trei ori din mormânt. Prima dată, la trei zile de la îngropare, fiindu-le frică la securişti să nu învieze, cum îi era frică lui Irod. A doua oară l-au scos după un an, fără explicaţii, iar a treia oară acum vreo şase ani. Atunci a ieşit un izvor de apă din mormântul Părintelui Arsenie, care n-a putut fi oprit. Atunci s-a scos apă din mormânt cu găleţile şi s-a adunat în butoaie.

  Capacul de sicriu a fost găsit dat într-o parte, iar oasele pline cu apă şi noroi. Au fost spălate şi aşezate într-un sicriu nou, din stejar. Am sărutat sfintele oase şi mai ales capul, care era înmiresmat”.

  Arătarea Părintelui Justin Pârvu la mormântul său plin de viaţă

  Posted: 25 Aug 2014 10:05 AM PDT
  Mesaj primit de la profesorul Corneliu Gheorghiţă din Piatra Neamţ, un apropiat al Părintelui Justin Pârvu

  Joi, 21 august 2014, am simţit o dorinţă puternică de a mă închina la mormântul Părintelui Justin. Când am ajuns la doi metri de mormânt, venind dinspre poarta din stânga, mi-am ridicat privirea şi l-am văzut pe Părintele stând în picioare, îmbrăcat în haine monahale şi cu privirea zâmbitoare şi plină de bunătate (binecunoscută credincioşilor).

  El se afla puţin dincolo de mormânt, iar după câteva secunde mi-am plecat privirea şi când mi-am ridicat-o, chipul Părintelui nu mai era. Am rămas cu bucuria revederii în suflet.

  Text si foto: Vlad Herman

  A apărut revista ATITUDINI, nr. 35, închinată mucenicului Mircea Vulcănescu

  Posted: 25 Aug 2014 10:03 AM PDT

  Atitudini_nr. 35_coperta_2

  Sfintii Inchisorilor, evocati intr-o noua carte

  Posted: 25 Aug 2014 01:09 AM PDT
  La Editura Meteor Press din Bucuresti a aparut cartea “Sfintii Inchisorilor, stalpi ai Ortodoxiei si Neamului Romanesc – Marturii. Minuni“, coordonata de jurnalistul baimarean Vlad Herman.
  In prima parte a volumului sunt evocate, printre altele, cateva personalitati care au marcat istoria recenta prin jertfa lor in inchisorile comuniste: Justin Parvu, Valeriu Gafencu, Arsenie Boca, Gheorghe Calciu, Ioan Ianolide.
  In al doilea capitol se regasesc mai multe minuni produse in ultimii ani datorita mucenicilor din Aiud, unele dintre ele avandu-i in centru pe cativa maramureseni.Volumul poate fi achizitionat online sau din librarii, la pretul de 12 lei.
  http://www.ZiarMM.ro

  Apreciază

 4. Marius,
  Nu ti-am aprobat comentariul din mai multe motive.
  In primul rand e prea lung. Mult prea lung. Sintetizeaza si poate il voi aproba.
  In al doilea rand, in limba romana se scrie Iisus, cu doi de „i”.
  In al treilea rand, asa procedati si voi, ce nu va convine nu aprobati. Am mai scris pe bloguri neoprotestante si nu mi-au aprobat comentariile.
  Ar trebui sa indeplinesti macar prima conditie ca sa-l aprob.
  In mod normal ar trebui sa fie suficient ce scrie in acest articol ca sa intelegi si sa nu mai sustii aberatia ta sectara.
  Dar voi niciodata nu intelegeti… si contradictiile cu voi sunt fara rost.

  Apreciază

 5. Dragi frati ortodocsi, sunteti convinsi cu desfiintarea Legii Lui Dumnezeu?
  A venit Fiul Lui Lui Dumnezeu ca sä desfiinteze Legea celor zece porunci a Lui Dumnezeu?
  Stiti ce Lege se aflä scrisä in Chivotul Legämantului Lui Dumnezeu din Sanctuarul Ceresc?
  APOCALIPSA 11, 19. Cu stimä, Doru

  Apreciază

  • Doru Buiuc,
   Noi nu suntem frati cu ereticii!
   Acolo e vorba de templul din cer si chivotul din cer. Si legamantul Sau e legamant nou cu neamurile care l-au acceptat pe Mantuitorul Iisus Hristos, caci legamantul vechi, al evreilor nu mai este valabil, fiind conditionat de credinta in Dumnezeul cel Adevarat. Si ei, evreii, nerecunoscandu-L pe Adevaratul Dumnezeu, cel revelat in Sfanta Treime, au cazut din Har si din legamantul cu El si au ramas pe mana satanei. Sinagoga lor este numita sinagoga satanei – Apocalipsa 3: 9.

   Apreciază

 6. Îmi pare rău dar a-ți scris numai prosti.Se vede ca nu cunoașteți pe Dumnezeu și nici voia Sa.

  Ex.20 :8-11 dovada este ca Dumnezeu cu degetul sau a scris cele zece porunci.
  De la Geneza pana la Ex.20 Dumnezeu a dat aceasta lege prin viu grai, din generatie in generatie iar aici este momentul in care Dumnezeu hotarastie sa scrie aceasta lege care exista.
  Astfel nu am putea sa intelegem dece Iosiv nu vrea sa aiba o relatie cu sotia lui Potifar. El zice ca este păcat. N-am intelege dece Dumnezeu il trage la raspundere pe Cain pentru ca a omorat pe Abel, caci daca nu ar fi fost lege sa nu ucizi nu ar fi fost păcat.

  Rom. 5 :12-13
  Rom. 7 :7
  Ex. 16 :27-28
  1 Corint. 10 :3-4
  Ioan 6 :30-35;48-51

  Ex.16 :4
  Atunci Domnul a zis lui Moise : Iata voi face sa ploua paine din ceruri. Poparul va iesi afara si va strange cit ii trebuie pentru fiecare zi, ca sa-l pun la incercare daca va umbla sau nu in legea Mea.
  (Te rog puneți întrebarea despre care lege se vorbește. Daca citim de la Geneza pana Ex.16.:4, nu gasim nici o lege data de Dumnezeu. Atunci cum Dumnezeu ii pune la incercare daca umbla sau nu in legea Lui? )

  Apreciază

  • tudorel,
   O forma a legii morale, (ba chiar o anumita dogma a legii dumnezeesti, prin oameni alesi – vezi Melchisedec) se pastrase de la Adam, prin Avraam si urmasii sai pana la momentul legilor scrise pe piatra si date lui Moise. O lege a firii care spunea ca sa ucizi pe fratele tau e pacat, sa iei sau sa te culci cu sotia altui este pacat etc.
   Dar o specificatie clara a unei zile a lui Dumnezeu nu exista pana la Moise!

   Deci o lege a lui Dumnezeu exista si inainte, mai vaga, dar exista. Ea a fost clar exprimata in tablele legii date pe muntele Sinai.
   Dar, a fost clar data cu unele aspecte specifice, numai pentru poporul evreu. Scopul era ca ei sa poate tine credinta in Dumnezeul cel adevarat (sa se diferentieze clar de popoarele din jurul lor, pt. a nu fi influentati) pana la venirea unui Mantuitor, care sa aduca o Lege a Harului, ce va cuprinde (a cuprins) toata omenirea care l-a uitat pe adevaratul Dumnezeu.

   De la venirea Mantorului Legea a fost „perfectionata”, ca sa zic asa. Unele aspecte special date evreilor au fost anulate: „ochi pt ochi, dinte pt dinte”, circumcizia, sabatul, mancarurile zis necurate in Vechiul Testament etc. Acestea toate au fost anulate si inlocuite cu: legea iubirii si iertarii, botezul, duminica (ziua Invierii), expresia clara ca nu exista mancaruri necurate etc.

   La o cercetare mai atenta vei vedea ca nu am scris deloc prostii – Ortodoxia nu vorbeste Deloc prostii, ci Adevarul! Cerceteaza mai bine ce scrie in articol si altele.

   Roaga-te cu sinceritate ca Dumnezeu sa-ti descopere adevarul si vei intelege.

   Apreciază

  • Domnule Tudorel se vede ca nici dvs nu cunoasteti pe Dumnezeu si nici macar limba romana (prostii se scrie cu doi i). Credeti ca daca ati dat doua – trei citate din Biblie ati convins? Tipic sectar sa insire citatele din Vechiul Testament invatate mecanic, fara a intelege mai nimic. Biblia trebuie privita si inteleasa in intregul ei. Vechiul Testament cu Noul Testament se intrepatrund si astfel oricine va citi va intelege ca nimic nu e in haos, caci Dumnezeu a pus de la inceput legi atat pentru univers, cat si pentru oameni, legi care apoi au fost ,,implinite” prin Hristos. Domnul sa ne miluiasca pe toti!

   Apreciază

 7. Pingback: ÎȘI DOREȘTE PATRIARHUL DANIEL SĂ RĂMÂNĂ ÎN ISTORIE CA TRĂDĂTORUL ȘI GROPARUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE? – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 20 martie 2016, Duminica Ortodoxiei | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

 8. La voi crestinii adevarati ,care credeti ca adventisti sunt eretici ,vreau sa va intreb : cele 10 porunci sunt valabile in ziua de azi ? Sau au fost valabile doar pentru evrei,iudei sau poporul istrael ? Răspundeti scurt ,fara abreratii sau alte traditii . Mai sunt valabile in anul 2016 cele 10 porunci???

  Apreciază

  • Daniel,
   Prietene, eu nu scriu aberatii!
   Nu doar adventistii sunt eretici, ci toate denominatiunile asa-zis „crestine”, care sunt in afara Bisericii celei Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca – Biserica Ortodoxa.

   Cele 10 porunci au fost date in principal pentru evrei. Insa ele au fost considerate valabile si in Noul Testament de catre Mantuitorul nostru Iisus Hristos, cu exceptia poruncii a 4-a, caci Ziua Domnului a devenit Ziua Invierii, adica duminica.
   Nu mai e valabila ziua iesirii din Egipt (sabatul), ci ZIUA IESIRII DE SUB ROBIA PACATULUI (INVIEREA), pentru tot neamul omensc, nu numai pt cei ce iesisera din robia egipteana.

   Ele suna asa, in Ortodoxie:

   1. Eu sunt Domnul Dumnezeul Tau; sa nu ai alti dumnezei afara de Mine.
   2. Sa nu-ti faci chip cioplit, nici alta asemanare, nici sa te inchini lor.
   3. Sa nu iei numele Domnului Dumnezeului tau in desert.
   4. Adu-ti aminte de ziua Domnului si o cinsteste.
   5. Cinsteste pa tatal tau si pe mama ta, ca bine sa-ti fie si multi ani sa traiesti pe pamant.
   6. Sa nu ucizi.
   7. Sa nu fii desfranat.
   8. Sa nu furi.
   9. Sa nu ridici marturie mincinoasa impotriva aproapelui tau.
   10. Sa nu poftesti nimic din ce este al aproapelui tau.

   Apreciază

    • Sa dea Dumnezeu ca macar jumatate din Romania sa cunoasca cat cunoaste fratele Daniel, pentru ca atunci inseamna ca va exista si un viitor pentru noi ca neam… si mai putini rataciti, eretici.

     Apreciază

   • Ca asta i biserica adevarata spun si catolicii si celelalte religii. Toti se bat cu pumnul in piept ca au dreptate, se urasc intre ei ceea ce nu i este deloc placut in fata lui Dumnezeu. Ce fel de crestini sunteti atunci?????
    Vreau sa fac o observatie vis a vis de ortodocsi. Sa mi spui unde scrie in biblie ca trebuie sa dam pomelnice pentru morti, sa facem pomeni, coliva? Va spun eu ca nu scrie nicaieri. Se spun multe minciuni la ortodocsi, nu mai zic de felul cum se merge acum la biserica, cu fuste mini, machiate strident, ca este imbulzeala, barfa si nerespect pentru preotul care vorbeste. Este singura biserica care nu are banci si scaune pentru toti cei care intra acolo, in rest, toate celelalte biserici au locuri, stau civilizat se canta se roaga se ajuta intre ei, dau zeciuiala cum spune biblia, etc. Asa ca nu va mai bateti cu pumnii in piept si faceti pe altii eretici ca e mare pacat. Sunt sute de religii, fiecare pe limba lui, dar Dumnezeu nu e religie ca sa fim foarte clari. De aia sunt credincios independent, ura intre voi nu are ce cauta in fata lui Dzeu, El este IUBIRE, cine nu o are in inima lui poate sa fie si mama bisericosului ca tot degeaba.

    Apreciază

  • DA! Sunt valabile. Sa ne fie CLAR celor care se cred mai intelepti decat Dumnezeu.Noi, oamenii, trebuie sa ascultam mai mult de Dumnezeu decat de oameni. Iar El nu ne-a-a zis nicaieri in biblie ca sa nu mai tinem cele 10 porunci. Este atat de clar!

   Apreciază

 9. Marcu 2,27.28. Apoi le-a zis:Sabatul a fost facut pentru om ,iar nu omul pentru sabat;asa ca Fiul omului este Domn chiar al Sabatului.Nu gasim nici o specificare ca sabatul e pentru evreu sau pt. Armean sau pt German spune ca a fost facut pt om.

  Apreciază

  • Daniel Dumitrascu,
   Daca n-ai inteles din citatele din articol, nici nu vei ințelege.
   Evreii mi se pare ca sunt si ei oameni, nu? In contextul ala, asa i-a numit Mantuirul pe evrei.
   Dar voi sunteti recunoscuti pentru intelegerea voastra din… topor.

   Apreciază

 10. Eu vreau sa tin ziua de odihna dar nu stiu care este cea corecta, smabata sau duminica. Toti se cearta aduc argumente pro si contra dar tot nelamurita sunt. Cea mai mare intrebare este: unde scrie in biblie ca ziua a 7a este duminica? Negru pe alb. Va rog sa mi raspundeti. Scrie in noul testament ca Isus a zis: Eu si sabatele mele. Nu scrie niciunde ca sabatul s a schimbat cu duminica. Eu sunt impartiala nu tin nici cu unii nici cu altii vreau doar sa stiu adevarul.

  Apreciază

  • Mona,
   Cum poti pretinde ca vrei sa stii adevarul, cand deja ne-ai condamnat in comentariul de mai sus?!

   Iti spun un lucru. Sfantul Paisie Aghioritul zicea cam asa (citat din memorie):

   Dumnezeu a lasat dinadins unele lucruri greu de inteles in Biblie, pentru ca sa le inteleaga doar cei cu pornirea buna a inimii.

   Cam asa zicea. Desi cred ca reise destul de clar din acest articol ca ziua pe care trebuie s-o serbeze crestinii (dar care sunt ei?) este duminica.

   Ceea ce nu intelegeti voi, ereticii, sau hai sa zic eterodocsii, este faptul ca nu poate exista Biserica in afara Bisericii! Nu se poate!
   Daca o iei pe firul istoriei (SINCER FIIND SI DORIND DIN TOT SUFLETUL SA AFLII ADEVARUL) vei intelege ca Biserica a existat neitrerupta de la infiintarea ei si pana acum.
   Dar citeste istoria adevarata nu minciunile neoprotestantilor.
   Biserica ca istitutie divino-umana obligatoriu si cu o structura pamanteasca. Asadar structura pamanteasca a Bisericii a mers neintrerupt. Unde vrei gasi aceasta neintrerupta structra pamanteasca, daca nu in Ortodoxie? Caci la catolici s-a intrerupt la 1054. Apoi peste vreo 500 de ani din catolici au aparut protestantii. Si peste vreo inca 200-300 de ani ati aparut voi neoprotestantii. Deci noi structuri care nu mai au legatura cu Biserica.
   Dupa o minima logica, ar trebui sa intelegeti ca voi NU sunteti Biserica. Dar bineinteles ca nimeni dintre voi nu intelege…(sau doar unii, care mai trec la Ortodoxie).
   Eu nu te pot convinge cu nimic. Doar Duhul Sfant poate.
   Roaga-te cu sinceritatea si El te va duce la adevar.
   Pentru alte eventuale nelamuriri, in limita timpului, iti stau la dispozitie.

   Apreciază

 11. Problema e că sâmbăta nu e sabatul biblic, după cum nici duminica nu e. Pe calendarul gregorian sau doar solar, nu e sabatul biblic. S-a greșit tipul de calendar, care original era lunar-solar, unde evreii nu aveau nevoie de reguli de amânare.

  Demontarea mitului de săptămâni perpetue
  Ziua a șaptea este după 6 zile de lucru, și după fiecare zi consecutivă, a fost o seară apoi o dimineață, ceea ce ar trebui să fie logic că și între ziua a șaptea și a întâia, la repetarea săptămânii ar trebui să fie o seară apoi o dimineață. s.a.m.d. ceea ce ar duce că în ziua a 14-a din luna creației era iar ziua a șaptea s. m. d. Ziua 21, 28 etc. Deci este o similitudine, că mereu a fost o seară, apoi o dimineață între zile consecutive, fie din săptămână, fie din luna lunară sau an. Este un principiu pus la Creațiune. E adevărat?
  Să ne închipuim (accentuez, că dacă presupunem, realitatea e alta) că erau săptămâni perpetue în prima lună la creațiune. Cum putem demonstra că erau perpetue? Doar dacă se derulau una după alta în luna lunară, și respectau atât săptămâna, cât și luna principiul zilelor consecutive.
  Este o legătură, o punte de legătură între zilele săptămânii și a lunii, aceeași zi din săptămână trebuie să apară la 7 zile consecutive, în luna în curs sau următoarea. Acum același principiu trebuie să apară la luna oct . 1582, înainte și după modificare.Acum după modificare nu mai respectă săptămâna principiu de zile consecutive, că nu se regăsesc 7 zile consecutive din săptămână, și în lună. Și am văzut la creațiune că săptămâna se regăsește în multiplu de 7 (cu zile consecutive) și în lună. Acum între 4 și 15 nu mai sun zile consecutive în lună, deci conform principiului de la creațiune, nu mai este nici săptămână continuă, este întreruptă între 4 oct, Joi și 15 oct. Luni, 1582.
  O săptămână întreagă (7-13 oct) și 2 zile din 2 săptămâni diferite (vineri 5 oct. o săptămână și duminică 14 oct., altă săptămână ) au dispărut.
  Acum cornul cel mic din Dan 7:25, ce a schimbat vremurile, vine și pune o parte din o săptămână, după prima săptămână întreruptă, dar nu cum era întreruptă, ci botează zilele, care nu erau consecutive, că 4, joi, nu e consecutiv cu 15, luni.Ci botează doar zilele din prima zi întreruptă, le pune să se potrivească în săptămână, rupând principiul de la Creațiune. Se poate vedea că 15 devine acum ziua a șasea din săptămână, vineri, dar ea era ziua a doua, luni
  Ziua a doua din săptămâna perpetuă nu era Vineri, ci Luni.
  Oare chiar așa de mult ne-am schimbat gândirea, că nu vrem să vedem un lucru logic, că săptămâna s-a întrerupt, și luăm o minciună în brațe și spunem că e adevăr că săptămâna nu s-a întrerupt? Dar unde nu s-a întrerupt? Pe hârtie? Că am hașurat noi Luni, dintr-o săptămână, am rebotezat-o vineri, și am suprapus-o peste altă săptămână, și între ele am scos o săptămână întragă. Asta numai cornul mic din Dan 7:25 putea face. Principiul creațiunii, cu zile consecutive în săptămână, rulată continuu în lună, nu ar permite așa ceva.
  Cine spune că săptămâna nu s-a întrerupt , decât luna lunară, în anul 1582, minte cu nerușinare. Săptămâna perpetuă nu poate rula independent de lună, trebuie să se regăsească în luna lunară, tot la 7 zile consecutive, nu aiurea, la 10 zile.
  Nu ne legăm acum și de celelalte modificări din calendar, au fost multe, cele de după anul 1582, din diferite țări, toate au avut menirea de a se alinia la marea modificare din anul 1582. Modificarea din anul 1924 din România, a aliniat calendarul din România, la calendarul modificat în anul 1582 în țările catolice.
  Al doilea mare fals, care demontează mitul săptămânilor perpetue, e Linia Internațională de Schimbare a Datei, de la meridianul 180.
  Este o mare rușine pentru cei ce iau sâmbăta în brațe, ca sabat săptămânal, și care calcă în picioare principiul zilelor consecutive, cu sera și dimineața următoare, ca delimitare între zile consecutive și deci automat și în săptămână, lună sau an. Acest principiu e primul enumerat la Creațiune.

  Apreciază

 12. Eu sunt nascuta si crescuta in Ortodoxie.Desi am fost crescuta cu anumite traditii religioase eu nu am contenit sa ma autoeduc in acest sens. Nu am o problema cu celelalte religii cum nu am o problema nici cu adeptii acestor religii. Eu nu urasc si nu ii judec pe ceilalti , imi iubesc aproapele si respect cele 10 porunci (care cred ca ar trebui sa fie legile de baza ale tuturor indiferent de religie intrucat inainte de toate eu le vad ca fiind niste reguli de bun simt )
  Dumnezeu este al tuturor si nu cred ca vrea sa ii vada pe oameni uranduse sau certanduse intre ei din nici un motiv incuziv pe cele religioase.Sunt sigura ca Dumnezeu nu si-a dorit razboaie religioase pentru ca este un pacat sa ucizi indiferent care este motivul.Cum cred ca Dumnezeu ne iubeste pe toti indiferent de religie si uneori ne mai pedepseste pentru faptele noastre nu pentru ca ne uraste ci pentru a ne indrepta.Dumnezeu este acolo pentru cei care vin la el prin rugaciune indiferent ca este o rugaciune Ortodoxa,Catolica, Adventista, Penticostala, Baptista etc.Cred ca pentru El nu conteaza religia din care un om face parte ci faptele pe care acesta le face. Fiecare om are convingerile lui, sunt de acord dar cred totusi ca decat sa ne certam care religie e mai buna cred ca ar trebui sa ii ajutam pe cei mai putini credinciosi sa faca fapte bune si sa isi gaseasca linistea sufleteasca indiferent din ce religie face parte!

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s